Početak Javne nabavke POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA-Javna nabavka male vrednosti- Regionalni program stambenog zbrinjavanja, nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za seoska domaćinstva

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA-Javna nabavka male vrednosti- Regionalni program stambenog zbrinjavanja, nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za seoska domaćinstva

 

NARUČILAC: Opština Sečanj
ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
Organ jedinice lokalne samouprave
Broj: RHP-W4-27/2019-4
Datum: 13.09.2019.godine

Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

2. Predmet javne nabavke male vrednosti je: Regionalni program stambenog zbrinjavanja, nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za seoska domaćinstva
- šifre iz opšteg rečnika nabavki
Nabavka građevinskog materijala, šifra iz ORN: 44110000

Nabavka nameštaja za kuću, šifra iz ORN: 39140000

Nabavka aparata za domaćinstvo, šifra iz ORN: 39700000

3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

 4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne  nabavke za nabavku -Regionalni program stambenog zbrinjavanja, nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za seoska domaćinstva broj RHP-W4-27/2019-4,  sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.              
6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 23.09.2019.godine do 12,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 23.09.2019.godine u 12,30 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
 9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u najdužem roku od  30 dana od dana otvaranja ponuda. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović, e-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA doc Preuzmi ovdе
TD mali grant - Secanj SRB4.1 SK fin zip Preuzmi ovdе
ODLUKA O DODELI UGOVORA pdf Preuzmi ovde

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA-Javna nabavka male vrednosti- Regionalni program stambenog zbrinjavanja, nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za seoska domaćinstva