POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - Usluga vršenja stručnog nadzora nad radovima na sanaciji postojeće vodovodne mreže u naseljenim mestima Jarkovac i Neuzina

NARUČILAC: Opština Sečanj
ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
Organ jedinice lokalne samouprave
Broj: 28/2019-4
Datum: 09.09.2019.godine

Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

 POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

2.Predmet javne nabavke male vrednosti je: Usluga vršenja stručnog nadzora nad radovima na sanaciji postojeće vodovodne mreže u naseljenim mestima Jarkovac i Neuzina-
šifra iz opšteg rečnika nabavki 71247000.

3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku usluge vršenja stručnog nadzora nad radovima na sanaciji postojeće vodovodne mreže u naseljenim mestima Jarkovac i Neuzina broj 28/2019 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

6.Ponuđač  je  dužan  da  dostavi  ponudu  najkasnije  do:  17.09.2019.godine  do  14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
 7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 17.09.2019.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda.  Kontakt  lice  za  sve  dodatne  informacije  je  Ivana  Pejović,  e-mail  adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Preuzmi ovdе
KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde