Početak Javne nabavke POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA-Otvoreni postupak- Radovi na sanaciji postojeće vodovodne mreže u naseljenim mestima Jarkovac i Neuzina

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA-Otvoreni postupak- Radovi na sanaciji postojeće vodovodne mreže u naseljenim mestima Jarkovac i Neuzina

NARUČILAC: Opština Sečanj
ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
Organ jedinice lokalne samouprave
Internet stranica: www.secanj.rs
Broj: 25/2019-4
Datum: 31.07.2019.godine

Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)
Naručilac objavljuje

 POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

2.Predmet javne nabavke : Radovi na sanaciji postojeće vodovodne mreže u naseljenim mestima Jarkovac i Neuzina
šifra iz ORN: 45232151- Radovi na obnovi vodovodne mreže

3.Kriterijum za dodelu ugovora je : Najniža ponuđena cena

4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku radova na sanaciji postojeće vodovodne mreže u naseljenim mestima Jarkovac i Neuzina broj 25/2019 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 30.08.2019. godine do 11,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 30.08.2019. godine u 12,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  25 dana od dana otvaranja ponuda.

10.Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Predsednik Opštine

Predrag Rađenović

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Preuzmi ovde

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Preuzmi ovde

 

 

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA-Otvoreni postupak- Radovi na sanaciji postojeće vodovodne mreže u naseljenim mestima Jarkovac i Neuzina