Početak Javne nabavke POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Usluge prevoza učenika na teritoriji opštine Sečanj

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Usluge prevoza učenika na teritoriji opštine Sečanj

NARUČILAC: Opština Sečanj
ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
Organ jedinice lokalne samouprave
Internet stranica: www.secanj.rs
Broj: 20/2019-4
Datum: 19.07.2019.godine

Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)
Naručilac objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

2.Predmet javne nabavke : Usluge prevoza učenika na teritoriji opštine Sečanj
šifra iz opšteg rečnika nabavki: 60100000 - Usluge drumskog prevoza

3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Usluge prevoza učenika na teritoriji opštine Sečanj broj 20/2019 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 20.08.2019. godine do 11,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 20.08.2019. godine u 12,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su Branka Vukoje i Ivana Pejović e-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Preuzmi ovde
KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovde
ODGOVOR NA PITANJE - I Preuzmi ovde

 


 

 

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Usluge prevoza učenika na teritoriji opštine Sečanj