Početak Javne nabavke POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Uređenje atarskih puteva i otresišta

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Uređenje atarskih puteva i otresišta

NARUČILAC: Opština Sečanj
ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
Organ jedinice lokalne samouprave
Internet stranica: www.secanj.rs
Broj: 24/2019-4
Datum: 08.07.2019.godine

Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

2.Predmet javne nabavke : Uređenje atarskih puteva i otresišta
Šifra iz ORN-45000000 građevinski radovi

3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku Uređenje atarskih puteva i otresišta  broj 24/2019 sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
6.Ponuđač  je  dužan  da  dostavi  ponudu  najkasnije  do:  08.08.2019.godine  do  10,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 08.08.2019. godine u 11,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  25 dana od dana otvaranja ponuda.
10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su:  Ivana Pejović, Branka Vukoje e-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Predsednik Opštine

Predrag Rađenović

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDА Preuzmi ovdе
KONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Preuzmi ovde

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Preuzmi ovde

 


 

 

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Uređenje atarskih puteva i otresišta