Početak Javne nabavke POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU BROJ 21/2019-4 - USLUGA POLjOČUVARSKE SLUŽBE

POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU BROJ 21/2019-4 - USLUGA POLjOČUVARSKE SLUŽBE

OPŠTINA SEČANj
- OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj -
ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

Na osnovu čl. 55. stav 1. tačka 2. I čl. 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“124/2012,14/2015 i 68/2015),
Naručilac, dana 04.07.2019.godine upućuje:

POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU BROJ 21/2019-4

1. Naziv, adresa, vrsta naručioca : Opštinska uprava Sečanj, ulica Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

2. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak javne nabavke.

3. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Predmet javne nabavke: USLUGA POLjOČUVARSKE SLUŽBE
Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 79710000 – usluge obezbeđenja

4. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: Odluku o izboru najpovoljnije ponude doneće se primenom kriterijuma ,,najniža ponuđena cena“.

5. Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova lično u prostorijama Opštinske uprave Sečanj , ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj,na Portalu Uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs i na internet stranici Naručioca www.secanj.rs.

6. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda se podnosi lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, overenoj pečatom podnosioca ponude. Rok za podnošenje ponuda je 05.08.2019. godine do 14:00 časova. Ponuda se podnosi na adresu: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj.
Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu do 14:00 časova bez obzira na način na koji su poslate. Otvaranje ponuda je javno na adresi naručioca navedenoj u ovom Pozivu i to dana 05.08.2019. godine u 16:00 časova .

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom:

PONUDA ZA USLUGU POLjOČUVARSKE SLUŽBE  JN br.21/2019 - NE OTVARATI

OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj

Ul. VOŽDA KARAĐORĐA br.57

23240 SEČANj

Na  poleđini  koverte  ili  kutiji  navesti:  naziv  i  adresu  ponuđača,  telefon,  ime  i prezime ovlašćenog lica za kontakt. U  slučaju  da  ponudu  podnosi  grupa  ponuđača,  na  koverti  ili  kutiji  je  potrebno navesti  da  se  radi  o  grupi  ponuđača  i  navesti  nazive  i  adrese  svih  učesnika  u zajedničkoj ponudi. Ponude  podnete  po  isteku  datuma  i  sata  određenih  u  ovom  Pozivu,  smatraće  se neblagovremenim i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene ne otvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

7. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Naručioca: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj. Otvaranje ponuda je javno, po redosledu prijema ponuda, i obaviće se sa početkom u 16,00 časova, dana 05.08.2019. godine

8. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka otvaranja ponuda Komisiji za javnu nabavku podnesu punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje glasi na osobu koja prisustvuje otvaranju ponuda, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku otvaranja ponuda. Pisano ovlašćenje mora imati zavodni pečat sa brojem i datumom izdavanja, pečat i potpis ovlašćenog lica.

9. Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 25 (dvadesetpet) dana od dana otvaranja ponuda.

10. Lica za kontakt: Branka Vukoje, Ivana Pejović svakog radnog  dana od 08-14 časova E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU BROJ 21/2019-4 Preuzmi ovdе
KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU BROJ 21/2019-4 - USLUGA POLjOČUVARSKE SLUŽBE