Početak Javne nabavke Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Usluge deponovanja komunalnog otpada

Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Usluge deponovanja komunalnog otpada

NARUČILAC: Opština Sečanj
ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
Organ jedinice lokalne samouprave
Broj: 16/2019-4
Datum: 15.05.2019.godine


Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)
Naručilac objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

2.Predmet javne nabavke male vrednosti je: usluge deponovanja komunalnog otpada
šifra iz opšteg rečnika nabavki: 90500000 - Usluge u vezi sa otpacima i otpadom

3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.

4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku usluge deponovanja komunalnog otpada broj 16/2019 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 27.05.2019.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 27.05.2019.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

 

9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Kontakt lica za sve dodatne informacije su Ivana Pejović i Vukoje Branka, e-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Preuzmi ovdе
KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE Preuzmi ovde
ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Usluge deponovanja komunalnog otpada