Početak Javne nabavke Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Dobra za ekonomsko osnaživanje porodičnih domaćinstava izbeglica-građevinski materijal

Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Dobra za ekonomsko osnaživanje porodičnih domaćinstava izbeglica-građevinski materijal

NARUČILAC: Opština Sečanj
ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
Organ jedinice lokalne samouprave
Broj: 09/2019-4
Datum : 15.04.2019.godine

Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015)
Naručilac objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

2. Predmet javne nabavke male vrednosti je : dobra za ekonomsko osnaživanje porodičnih domaćinstava izbeglica-građevinski materijal

Šifra iz ORN: 44100000-građevinski materijal i pripadajuća oprema

3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.

Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima kriterijuma:
- Ponuđena cena............................................ 95 bodova
- Rok isporuke .................................................5 bodova

4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku dobra za ekonomsko osnaživanje porodičnih domaćinstava izbeglica-građevinski materijal, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

5.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 24.04.2019.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

6.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 24.04.2019. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

7.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

8.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

9.Kontakt lice za sve dodatne informacije su:  Branka Vukoje i Ivana Pejović  e-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Predsednik Opštine

Predrag Rađenović

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Preuzmi ovdе
KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Dobra za ekonomsko osnaživanje porodičnih domaćinstava izbeglica-građevinski materijal