Početak Javne nabavke Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - usluga uvođenja video nadzora

Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - usluga uvođenja video nadzora

NARUČILAC: Opština Sečanj
ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
Organ jedinice lokalne samouprave
Broj: 04/2019-4
Datum: 03.04.2019.godine

Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015)
Naručilac objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : usluga uvođenja video nadzora,
šifra iz opšteg rečnika nabavki: 32323500-sistem za video nadzor

3.Kriterijum za dodelu ugovora je : ekonomski najpovoljnija ponuda.

Elementi kriterijuma su:
- Ponuđena cena ................................... ......... 95 bodova
- Rok izvršenja .................................... 5 bodova

4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “za Komisiju za javne nabavke za nabavku usluga uvođenja video nadzora, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

5.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 15.04.2019.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

6.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 15.04.2019.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

7.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

8.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

 

9.Kontakt lice za sve dodatne informacije su: Branka Vukoje i Ivana Pejović e-mail adresa:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Predsednik Opštine

Predrag Rađenović

 

КONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
ODGOVOR NA PITANJE - I Preuzmi ovde
ODGOVOR NA PITANJE - II Preuzmi ovde
ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde

 

 

 

 

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - usluga uvođenja video nadzora