Početak Javne nabavke POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Regionalni program stambenog zbrinjavanja, nabavka građevinskog materijala

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Regionalni program stambenog zbrinjavanja, nabavka građevinskog materijala

NARUČILAC: Opština Sečanj
ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
Organ jedinice lokalne samouprave
Internet stranica: www.secanj.rs
Broj: RHP-W4-15/2018-4
Datum: 26.06.2018.godine

Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

2.Predmet javne nabavke : Regionalni program stambenog zbrinjavanja, nabavka građevinskog materijala
šifra iz opšteg rečnika nabavki: 44110000

3.Kriterijum za dodelu ugovora je : Najniža ponuđena cena.
4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Regionalni program stambenog zbrinjavanja, nabavka građevinskog materijala broj RHP-W4-15/2018-4, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 06.08.2018.godine do 12,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 06.08.2018. godine u 12,30 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od najduže 30 dana od dana otvaranja ponuda.
10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su: Ivana Pejović, Miroslav Papić e-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 

TENDERSKI DOSIJE ZA REGIONALNI PROGRAM STAMBENOG ZBRINjAVANjA – NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA  Preuzmi ovdе
ODGOVOR NA PITANJE I Preuzmi ovde
ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Regionalni program stambenog zbrinjavanja, nabavka građevinskog materijala