Početak Javne nabavke POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti oblikovana po partijama - dobra za ekonomsko osnaživanje porodičnih domaćinstava izbeglica oblikovana u tri partije

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti oblikovana po partijama - dobra za ekonomsko osnaživanje porodičnih domaćinstava izbeglica oblikovana u tri partije

NARUČILAC: Opština Sečanj
ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
Organ jedinice lokalne samouprave    
Broj: 13/2018-4
Datum: 31.05.2018.godine

Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti oblikovana po partijama

2.Predmet javne nabavke male vrednosti je:  dobra za ekonomsko osnaživanje porodičnih domaćinstava izbeglica oblikovana u tri partije:

             1. partija - poljoprivredne mašine
             2.partija - dobra u pčelarstvu    
             3.partija-  kozmetički kompleti
      šifre iz opšteg rečnika nabavki:  16100000, 3371164, 16640000

 3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.

Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima kriterijuma:
            -    Ponuđena cena............................................ 90      bodova
    -    Rok isporuke    ..............................................10      bodova

 

4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku dobara- dobra za ekonomsko osnaživanje porodičnih domaćinstava izbeglica broj 13/2018 PARTIJA BROJ_______ ,  sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.       

6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 11.06.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 11.06.2018.godine u 16,30 časova Partija broj 1; u 17,00 časova Partija broj 2; u 17,30 časova Partija broj 3
u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

 

8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

 

9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda.Kontakt lica za sve dodatne informacije su  Branka Vukoje, Ivana Pejović e-mail adresa:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
Preuzmi ovdе
ODLUKA O DODELI UGOVORA- 1. PARTIJA- POLjOPRIVREDNE MAŠINE
Preuzmi ovdе
ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA- 2. PARTIJA- DOBRA U PČELARSTVU
Preuzmi ovdе
ODLUKA O DODELI UGOVORA-3. PARTIJA- KOZMETIČKI KOMPLETI
Preuzmi ovdе
OBAVEŠTENjE O OBUSTAVI POSTUPKA-2. PARTIJA- DOBRA U PČELARSTVU Preuzmi ovde

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti oblikovana po partijama - dobra za ekonomsko osnaživanje porodičnih domaćinstava izbeglica oblikovana u tri partije