Početak Javne nabavke POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - Računari i računarska oprema

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - Računari i računarska oprema

NARUČILAC: Opština Sečanj
ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
Organ jedinice lokalne samouprave
Broj: 12/2018-4
Datum :30.05.2018.godine

Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : Računari i računarska oprema       šifra iz opšteg rečnika nabavki: 30200000-računarska oprema i materijal

3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude. Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima kriterijumima:

-                     Ponuđena cena............................................... 90 bodova

-                     Rok isporuke ....................................................5 bodova

-                     Garantni rok...................................................5 bodova

4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku računara i računarske opreme, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe. 

5.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 11.06.2018. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

6.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 11.06.2018. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

7.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

8.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

9.Kontakt lica za sve dodatne informacije su: Branka Vukoje i Ivana Pejović e-mail adresa:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Predsednik Opštine

Predrag Rađenović

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE Preuzmi ovdе
ODGOVOR NA PITANjE I Preuzmi ovdе
PRODUŽENjE ROKA ZA PODNOŠENjE PONUDA Preuzmi ovdе
ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - Računari i računarska oprema