Početak Javne nabavke POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Pružanje usluge mobilne telefonije

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Pružanje usluge mobilne telefonije

NARUČILAC: Opština Sečanj
ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj Organ jedinice lokalne samouprave
Internet stranica:  www.secanj.rs
Broj: 11/2018-4
Datum: 28.05.2018.godine


Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

2.Predmet javne nabavke : Pružanje usluge mobilne telefonije , šifra iz opšteg rečnika nabavki: 64212000

3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku Pružanja usluge mobilne telefonije broj 11/2018 sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na
poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe. 

6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 05.06.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 05.06.2018. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su: Ivana Pejović, Branka Vukoje e-mail adresa:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Predsednik Opštine

Predrag Rađenović

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
ODLUKA O DODELI UGOVORA
Preuzmi ovdе
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovdе

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Pružanje usluge mobilne telefonije