Početak Javne nabavke POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javne nabavke: Otvoreni postupak - Pružanje usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javne nabavke: Otvoreni postupak - Pružanje usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije

NARUČILAC: Opština Sečanj
ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
Organ jedinice lokalne samouprave
Internet stranica: www.secanj.rs
Broj: 10/2018-4
Datum: 27.04.2018.godine

Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

2.Predmet javne nabavke : Pružanje usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije, šifre iz opšteg rečnika nabavki:  90921000- Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina, 90923000-  Usluge deratizacije.

3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku Pružanja usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije broj 10/2018 sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.         

6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 28.05.2018. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 28.05.2018. godine u 15,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

 

9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  25 dana od dana otvaranja ponuda.

10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su:  Ivana Pejović, Branka Vukoje e-mail adresa:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Predsednik Opštine

Predrag Rađenović

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE Preuzmi ovdе
ODLUKA O DODELI UGOVORA
Preuzmi ovdе
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
Preuzmi ovdе

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javne nabavke: Otvoreni postupak - Pružanje usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije