Početak Javne nabavke POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA-Javna nabavka male vrednosti-Geodetske usluge

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA-Javna nabavka male vrednosti-Geodetske usluge

NARUČILAC: Opština Sečanj
ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
Organ jedinice lokalne samouprave
Broj: 19/2017-4
Datum : 22.11.2017.godine

Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

2. Predmet javne nabavke male vrednosti je : Geodetske usluge

 

šifra iz opšteg rečnika nabavki: 71250000- Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge

 

3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

 

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku pružanja geodetskih usluga, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

                                              

5. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 30.11.2017. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
6. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 30.11.2017. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.
7. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

8. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda.

9. Kontakt lice za sve dodatne informacije su:  Branka Vukoje i Ivana Pejović

 е-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

                                                                                             Predsednik Opštine

                                                                                               Predrag Rađenović

 

КONKURSNA DOKUMENTACIJА
Preuzmi ovdе
ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA-Javna nabavka male vrednosti-Geodetske usluge