Početak Javne nabavke Javna nabavka-Poziv za podnošenje ponuda- Otvoreni postupak-Radovi na rekonstrukciji ulaza u sanitarni čvor u objektu ustanove obrazovanja Boka

Javna nabavka-Poziv za podnošenje ponuda- Otvoreni postupak-Radovi na rekonstrukciji ulaza u sanitarni čvor u objektu ustanove obrazovanja Boka

NARUČILAC: Opština Sečanj
ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
Organ jedinice lokalne samouprave
Internet stranica: www.secanj.rs
Broj: 15/2017-4
Datum: 25.10.2017.godine

Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

2.Predmet javne nabavke : Radovi na rekonstrukciji ulaza u sanitarni čvor u objektu ustanove obrazovanja Boka, šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45454000 – radovi na rekonstrukciji

3.Kriterijum za dodelu ugovora je : ekonomski najpovoljnija ponuda.

Elementi kriterijuma su:

- Ponuđena cena ................................... ......... 90 bodova

- Rok izvođenja .................................... 10 bodova

4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku radova na rekonstrukciji ulaza u sanitarni čvor u objektu ustanove obrazovanja Boka broj 15/2017 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 27.11.2017. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 27.11.2017. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.
10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su Branka Vukoje, Ivana Pejović e-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Predsednik Opštine

Predrag Rađenović

 

КОNKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
IZMENA I DOPUNA КОNKURSNE DOKUMENTACIJE Preuzmi ovde
PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA Preuzmi ovde
ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde

 

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke Javna nabavka-Poziv za podnošenje ponuda- Otvoreni postupak-Radovi na rekonstrukciji ulaza u sanitarni čvor u objektu ustanove obrazovanja Boka