Početak Javne nabavke POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javne nabavke male vrednosti: Radovi - rekultivacija zemljišta

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javne nabavke male vrednosti: Radovi - rekultivacija zemljišta

NARUČILAC: Opština Sečanj
ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
Organ jedinice lokalne samouprave    
Broj: 14/2017-4
Datum :23.10.2017.godine


Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

2. Predmet javne nabavke male vrednosti je : Radovi - rekultivacija zemljišta,

šifra iz opšteg rečnika nabavki:

45112320-Radovi na rekultivaciji zemljišta.

3. Kriterijum za dodelu ugovora je :   ekonomski najpovoljnija ponuda.
Elementi kriterijuma su:
           -        Ponuđena cena    .........................................     90     bodova
            -       Rok izvođenja             ....................................   10     bodova

4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku radova- rekultivacija zemljišta, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

5. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 31.10.2017. godine do 12,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

6. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 31.10.2017. godine u 13,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

7. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

8. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda.

9. Kontakt lice za sve dodatne informacije su:  Branka Vukoje i Ivana Pejović
 e-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Predsednik Opštine
                                                                                               Predrag Rađenović

 

 

 

КONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
ODLUKA O DODELI UGOVORА Preuzmi ovdе

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javne nabavke male vrednosti: Radovi - rekultivacija zemljišta