Početak Javne nabavke POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javne nabavke male vrednosti: Dobra za reprezentaciju

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javne nabavke male vrednosti: Dobra za reprezentaciju

NARUČILAC: Opština Sečanj
ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
Organ jedinice lokalne samouprave    
Broj: 16/2017-4
Datum : 23.10.2017.godine

Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

2. Predmet javne nabavke male vrednosti je : Dobra za reprezentaciju

 

     šifra iz opšteg rečnika nabavki: 15800000

 

3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.

Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima kriterijuma:

 

           -          Ponuđena cena............................................90        bodova

 

            -           Rok isporuke ..............................................10         bodova

 

            Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
         Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku dobara za reprezentaciju, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.  

 

4. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 31.10.2017. godine do 12,00 časova.

 

Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

 

 

5.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 31.10.2017.godine u 13,30 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

6.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

7.Оdluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

8.Кontakt lice za sve dodatne informacije je Branka Vukoje e-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Predsednik Opštine
Predrag Rađenović

 

КONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovdе
OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde

 

 

 

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javne nabavke male vrednosti: Dobra za reprezentaciju