Početak Javne nabavke POZIV ZA DOSTAVLJANjE PONUDA - Javne nabavke male vrednosti: Usluge zimskog održavanja puteva na teritoriji Opštine Sečanj

POZIV ZA DOSTAVLJANjE PONUDA - Javne nabavke male vrednosti: Usluge zimskog održavanja puteva na teritoriji Opštine Sečanj

OPŠTINA SEČANj
OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj
ul. Vožda Karađorđa br.57
23240 Sečanj

Na osnovu čl. 55. stav 1. tačka 2. ičl. 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac, dana 23.10.2017.godine upućuje:

POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BROJ 17/2017-4
1.    Naziv, adresa, vrsta naručioca :
Opštinska uprava Sečanj, ulica Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.
2.    Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti.

3.    Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
Predmet javne nabavke: Usluge zimskog održavanja puteva na teritoriji Opštine Sečanj

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
90620000-usluga čišćenja snega

4.    Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:
Odluku o izboru najpovoljnije ponude doneće se primenom kriterijuma ,,najniža ponuđena cena“.
5.    Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:
Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova lično u prostorijama Opštinske uprave Sečanj , ul. Vožda Karađorđa br.57-    23240 Sečanj,na Portalu Uprave za javne nabavke
www.portal.uin.gov.rs i na internet stranici Naručioca www.secanj.rs.

6.    Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:
Ponuda se podnosi lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, overenoj pečatom podnosioca ponude.
Rok za podnošenje ponuda je do 12:00 časova dana 31.10.2017. godine.
Ponuda se podnosi na adresu: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj.
Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu do 12:00 časova.

Otvaranje ponuda je javno na adresi naručioca navedenoj u ovom Pozivu i to dana 31.10.2017. godine u 14:00 časova.


Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom:    
PONUDA ZA NABAVKU USLUGE ZIMSKOG ODRŽAVANjA PUTEVA JNMV
br.17/2017 - NE OTVARATI OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj Ul. VOŽDA KARAĐORĐA br.57 23240 SEČANj


Na poleđini koverte ili kutiji navesti: naziv i adresu ponuđača, telefon, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno navesti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom Pozivu, smatraće se neblagovremenim, i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

7.    Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:
Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Naručioca: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj.
Otvaranje ponuda je javno, po redosledu prijema ponuda, i obaviće se sa početkom u 14,00 časova, dana 31.10.2017. godine
8.    Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka otvaranja ponuda Komisiji za javnu nabavku podnesu punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje glasi na osobu koja prisustvuje otvaranju ponuda, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku otvaranja ponuda.
Pisano ovlašćenje mora imati zavodni pečat sa brojem i datumom izdavanja, pečat i potpis ovlašćenog lica.
9.    Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora:
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
10.    Kontakt: e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
Preuzmi ovde
ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde

 

 

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke POZIV ZA DOSTAVLJANjE PONUDA - Javne nabavke male vrednosti: Usluge zimskog održavanja puteva na teritoriji Opštine Sečanj