Početak Javne nabavke Javna nabavka - Otvoreni postupak - Ugradnja postrojenja centralnog grejanja i gasnog razvoda sa zamenom stolarije u Osnovnoj školi u naseljenom mestu Neuzina

 

NARUČILAC: Opština Sečanj
ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
Organ jedinice lokalne samouprave
Internet stranica: www.secanj.rs
Broj: 09/2017-4
Datum: 15.06.2017.godine

 
Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)

Naručilac objavljuje

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

1.  Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

2. Predmet javne nabavke : Ugradnja postrojenja centralnog grejanja i gasnog razvoda sa zamenom stolarije u Osnovnoj školi u naseljenom mestu Neuzina

 

 
šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45000000-Građevinski radovi

 

3. Kriterijum za dodelu ugovora je : Najniža ponuđena cena

4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke
za nabavku radova- Ugradnja postrojenja centralnog grejanja i gasnog razvoda sa

 

 zamenom stolarije u Osnovnoj školi u naseljenom mestu Neuzina broj 09/2017 , sa

 

 naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57,

 

 Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača,

 

broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

 

6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 18.07.2017. godine do 10,00
časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste

 

će se neotvorene vratiti ponuđačima

 

 

7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 18.07.2017. godine u 12,00 časova u
poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa

 

br.57, Sečanj

 

 

8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana
i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi

 

uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

 

 9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja
ponuda.

 

10. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa:

Predsednik Opštine
Predrag Rađenović

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU
Preuzmi ovdе
IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Preuzmi ovde
ODGOVORI NARUČIOCA NA POSTAVLJENA PITANJA I
Preuzmi ovde
ODGOVOR NARUČIOCA NA POSTAVLJENO PITANJE II
Preuzmi ovde
ODGOVOR NARUČIOCA NA POSTAVLJENO PITANJE III Preuzmi ovde
ODGOVOR NARUČIOCA NA POSTAVLJENO PITANJE IV Preuzmi ovde

 


 

ODLUKA O DODELI UGOVORA   Preuzmi ovde 

 

 


 

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA   Preuzmi ovde 
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA
Preuzmi ovde

 

 


 

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke Javna nabavka - Otvoreni postupak - Ugradnja postrojenja centralnog grejanja i gasnog razvoda sa zamenom stolarije u Osnovnoj školi u naseljenom mestu Neuzina