Početak Javne nabavke Javna nabavka male vrednosti - USLUGA ČIŠĆENjA DIVLjIH DEPONIJA

 

NARUČILAC: Opština Sečanj
ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
Organ jedinice lokalne samouprave   
Broj: 07/2017-4
Datum :12.06.2017.godine
 
Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015)
Naručilac objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

1.  Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

 

2. Predmet javne nabavke male vrednosti je : Usluga čišćenja divljih deponija
šifra  iz  opšteg  rečnika  nabavki:  90000000-Usluge  kanalizacije,  odnošenja
smeća, čišćenja i očuvanja životne sredine.

3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene. 

4. Svi  zainteresovani  ponuđači  konkursnu  dokumentaciju  mogu  preuzeti  na  Portalu
javnih nabavki i internet stranici naručioca.
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke
za nabavku usluge čišćenja divljih deponija,  sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu
Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno
naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona
kontakt osobe.   

5. Ponuđač  je  dužan  da  dostavi  ponudu  najkasnije  do:  21.06.2017.  godine  do  14,00
časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste
će se neotvorene vratiti ponuđačima.

6. Javno  otvaranje  ponuda  će  se  sprovesti  dana:  21.06.2017.  godine  u  16,00  časova  u
poslovnim  prostorijama  naručioca  u  Opštini    Sečanj,  ul.Vožda  Karađorđa
br.57, Sečanj.

7. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana
i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi
uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

8.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja
ponuda.

 9.Kontakt lice za sve dodatne informacije su:  Branka Vukoje i Ivana Pejović
 e-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Predsednik Opštine
                                                                                               Predrag Rađenović

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI -  Usluga čišćenja divljih deponija

Preuzmi ovdе

 


 

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke Javna nabavka male vrednosti - USLUGA ČIŠĆENjA DIVLjIH DEPONIJA