Početak Javne nabavke Javna nabavka -JAVNA NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA SOFTVERA LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA

 

Opština Sečanj
Vožda Karađorđa 57
Sečanj
Broj: 08/2017-4
Datum: 25.05.2017. godine

:

OBAVEŠTENjE O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ
OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA

1.  Vrsta postupka javne nabavke: Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva

 

2. Predmet javne nabavke je usluga-Usluga održavanja softvera - šifra izopšteg rečnika nabavki: 50312600

 

3. Kriterijum za dodelu ugovora je : Kriterijum najniže cene

4. Osnov za primenu pregovaračkog postupka: Član 36.,stav1., tačka 2. ZJN.

5. Broj i datum prvobitno zaključenog ugovora: 2877/1-09 od 24.12.2009.

6. Naziv i adresa lica kojima će Naručilac poslati poziv: Institut „Mihajlo Pupin“ Beograd

 

7. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 07.06.2017. godine do 12,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

8. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 07.06.2017. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Sečnju, ul. ulica Vožda Karađorđa br. 57

 9. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

10. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

 

11. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Branka Vukoje, nabavkasecanj@gmail.com

 

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU 

ЈAVNA NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA SOFTVERA LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA br. 08/2017-5

Preuzmi ovdе

 


 

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke Javna nabavka -JAVNA NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA SOFTVERA LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA