Početak Javne nabavke Javna nabavka - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Gorivo

Javna nabavka - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Gorivo

 

NARUČILAC: Opština Sečanj
ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
Organ jedinice lokalne samouprave
Internet stranica: www.secanj.rs
Broj: 08/2016-4
Datum: 07.10.2016.godine

 

Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

 

1.  Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

2. Predmet javne nabavke : Gorivo


šifra iz opšteg rečnika nabavki: 09000000 - Naftni derivati, gorivo, električna energija i drugi izvori energije, 09130000 – nafta i destilati

 

3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.

 


Elementi kriterijuma su:


- Ponuđena cena            .................................... 90 pondera
- Uslovi plaćanja............................................... 5 pondera
- Tehničke prednosti   ....................................... 5 pondera

 

 

4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku dobara-gorivo broj 08/2016 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 07.11.2016. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 07.11.2016. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

 9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.
10.Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Predsednik Opštine
Predrag Milošević

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU - Gorivo 2016-

Preuzmi ovdе

 


 

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke Javna nabavka - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Gorivo