Početak Javne nabavke Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE - NABAVKA RADOVA NA ODVODNjAVANjU ( UREĐENjE ULIVNIH KANALA ULIČNE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE)

Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE - NABAVKA RADOVA NA ODVODNjAVANjU ( UREĐENjE ULIVNIH KANALA ULIČNE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE)

 

OPŠTINA SEČANj

- OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj -

ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

Na osnovu čl. 55. stav 1. tačka 2. i čl. 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac, dana 07.10.2016. godine upućuje:

 

POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

BROJ 09 / 2016-4

1. Naziv, adresa, vrsta naručioca :

 

Opštinska uprava Sečanj, ulica Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

 

2. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti.

 

3.  Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

Predmet javne nabavke: NABAVKA RADOVA NA ODVODNjAVANjU ( UREĐENjE ULIVNIH KANALA ULIČNE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE)

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

45232452 - Radovi na odvodnjavanju

 

4. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

 

Odluku o izboru najpovoljnije ponude doneće se primenom kriterijuma ,,najniža ponuđena cena“.

5. Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

 

Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova lično u prostorijama Opštinske uprave Sečanj , ul. Vožda Karađorđa br.57-23240 Sečanj, na Portalu Uprave za javne nabavke

 

www.portal.ujn.gov.rs i na internet stranici Naručioca www.secanj.rs

 

6. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda se podnosi lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, overenoj pečatom podnosioca ponude.

Rok za podnošenje ponuda je do 13:00 časova dana 17.10.2016. godine.

Ponuda se podnosi na adresu: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj.

Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu do 13:00 časova.

Otvaranje ponuda je javno na adresi naručioca navedenoj u ovom Pozivu i to dana 17.10.2016. godine u 16:00 časova .

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutij i sa naznakom:

 

PONUDA ZA NABAVKU RADOVA NA ODVODNjAVANjU ( UREĐENjE
ULIVNIH KANALA ULIČNE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE) JNMV br.
09 / 2016 - NE OTVARATI


OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj
Ul. VOŽDA KARAĐORĐA br.57
23240 SEČANj

 

Na poleđini koverte ili kutiji navesti: naziv i adresu ponuđača, telefon, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno navesti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom Pozivu, smatraće se neblagovremenim, i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.


 

7. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Naručioca: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj.

Otvaranje ponuda je javno, po redosledu prijema ponuda, i obaviće se sa početkom u 16,00 časova, dana 17.10.2016. godine

8. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka otvaranja ponuda Komisiji za javnu nabavku podnesu punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje glasi na osobu koja prisustvuje otvaranju ponuda, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku otvaranja ponuda.

Pisano ovlašćenje mora imati zavodni pečat sa brojem i datumom izdavanja, pečat i potpis ovlašćenog lica.

 9. Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

10. Lice za kontakt za obilazak terena: Radomir Kovačević, 069/80-23-411 od 09:12 časova od 10.10.2016.-14.10.2016.god.

 

11. E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI:

-NABAVKA RADOVA NA ODVODNjAVANjU ( UREĐENjE ULIVNIH KANALA ULIČNE

ATMOSFERSKE KANALIZACIJE)-

Preuzmi ovde

 


 

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE - NABAVKA RADOVA NA ODVODNjAVANjU ( UREĐENjE ULIVNIH KANALA ULIČNE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE)