Početak Javne nabavke Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Geodetske usluge

Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Geodetske usluge

 

NARUČILAC: Opština Sečanj

ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

Organ jedinice lokalne samouprave

Broj: 07/2016-3

Datum: 20.05.2016.godine

 

Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)

Naručilac objavljuje

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

 

1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

2. Predmet javne nabavke male vrednosti je: Geodetske usluge

šifra iz opšteg rečnika nabavki: 71250000- Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge

3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku pružanja geodetskih usluga, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

5. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 30.05.2016. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

6. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 30.05.2016. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

7. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

8. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

9. Kontakt lice za sve dodatne informacije su: Branka Vukoje i Ivana Pejović

e-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Predsednik Opštine

Predrag Milošević

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI:

 

-GEODETSKE USLUGE-

 

Preuzmo ovde

 


 

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Geodetske usluge