Početak Javne nabavke Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Putničko vozilo po sistemu "staro za novo"

Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Putničko vozilo po sistemu "staro za novo"

 

NARUČILAC: Opština Sečanj

ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

Organ jedinice lokalne samouprave

Broj: 06/2015-4

Datum :19.05.2016.godine

 

Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)

Naručilac objavljuje

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

 

2. Predmet javne nabavke male vrednosti je : Putničko vozilo po sistemu "staro za novo"

šifra iz opšteg rečnika nabavki: 34110000-putnički automobili

 

3. Kriterijum za dodelu ugovora je : Kriterijum najniže cene.

4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Putničkog vozila po sistemu "staro za novo" a sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

 

5. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 27.05.2016.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

6. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 27.05.2016.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

7. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

8. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

9. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović

e-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Predsednik Opštine
Predrag Milošević

 

КONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI:

 

-PUTNIČKO VOZILO PO SISTEMU "STARO ZA NOVO"-

 

Preuzmi ovde

 


 

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Putničko vozilo po sistemu "staro za novo"