Početak Javne nabavke POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BROJ 09 / 2015-3

POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BROJ 09 / 2015-3

 

OPŠTINA SEČANj

- OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj -

ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

Na osnovu čl. 55. stav 1. tačka 2. i čl. 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“124/2012 i 68/2015), Naručilac, dana 22.10.2015. godine upućuje:

 

POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

BROJ 09 / 2015-3

 

 

1. Naziv, adresa, vrsta naručioca :

 Opštinska uprava Sečanj, ulica Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

2. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti.

3. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

Predmet javne nabavke: NABAVKA RADOVA NA ODVODNjAVANjU ( UREĐENjE ULIVNIH KANALA ULIČNE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE)

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
45232452 – Radovi na odvodnjavanju

4. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

Odluku o izboru najpovoljnije ponude doneće se primenom kriterijuma ,,najniža ponuđena cena“.

5. Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova lično u prostorijama Opštinske uprave Sečanj , ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj, na Portalu Uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs , na internet stranici Naručioca www.secanj.rs

6. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda se podnosi lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, overenoj pečatom podnosioca ponude.
Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana kada je objavljen Poziv za podnošenje ponuda na Portalu za javne nabavke, odnosno do 13:00 časova dana 30.10.2015. godine.
Ponuda se podnosi na adresu: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj.

Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu do 13:00 časova.
Otvaranje ponuda je javno na adresi naručioca navedenoj u ovom Pozivu i to dana 30.10.2015. godine u 16:00 časova.

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom:

PONUDA ZA NABAVKU RADOVA NA ODVODNjAVANjU ( UREĐENjE ULIVNIH KANALA ULIČNE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE) JNMV br. 09 / 2015 - NE OTVARATI
OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj
Ul. VOŽDA KARAĐORĐA br.57
23240 SEČANj

Na poleđini koverte ili kutiji navesti: naziv i adresu ponuđača, telefon, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno navesti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom Pozivu, smatraće se neblagovremenim, i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

7. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Naručioca: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj.

Otvaranje ponuda je javno, po redosledu prijema ponuda, i obaviće se sa početkom u 16,00 časova, dana 30.10.2015. godine. 

8. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka otvaranja ponuda Komisiji za javnu nabavku podnesu punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje glasi na osobu koja prisustvuje otvaranju ponuda, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku otvaranja ponuda.

Pisano ovlašćenje mora imati zavodni pečat sa brojem i datumom izdavanja, pečat i potpis ovlašćenog lica.

9. Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u roku od 25 (dvadesetpet) dana od dana otvaranja ponuda.

10. Lice za kontakt za obilazak terena:

Radomir Kovačević, 069/80-23-411 od 09:12 časova od 26.10.2015.-29.10.2015.god.

11.Elektronska adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - ODVODNjAVANjE

Preuzmi ovde

 


 

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BROJ 09 / 2015-3