Početak Javne nabavke Javna nabavka -NABAVKA VRŠENjA USLUGE ZOOHIGIJENE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj BROJ 11 / 2015

Javna nabavka -NABAVKA VRŠENjA USLUGE ZOOHIGIJENE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj BROJ 11 / 2015

 

OPŠTINA SEČANj

- OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj -

ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

Na osnovu čl. 55. stav 1. tačka 2. i čl. 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama
(„Službeni glasnik RS“124/2012), Naručilac, dana 18.06.2015. godine upućuje:

 

POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU BROJ 11 / 2015

 

1. Naziv, adresa, vrsta naručioca :

Opštinska uprava Sečanj, ulica Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

2. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak javne nabavke.

3. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

 

Predmet javne nabavke:  NABAVKA VRŠENjA USLUGE ZOOHIGIJENE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj

 

 

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

 

90000000 - Usluge kanalizacije, odnošenja smeća, čišćenja i očuvanja životne sredine.

 

4. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

Odluku o izboru najpovoljnije ponude doneće se primenom kriterijuma ,,najniža ponuđena cena“.

5.PODACI O NADLEŽNIM ORGANIMA GDE SE MOGU BLAGOVREMENO DOBITI ISPRAVNI PODACI O PORESKIM OBAVEZAMA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITI PRI ZAPOŠLjAVANjU, USLOVIMA RADA I SL. A KOJI SU VEZANI ZA IZVRŠENjE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI KOD KOJIH JE POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA OBJAVLjEN NA STRANOM JEZIKU

- Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija i privrede;

- Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine i u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine;

- Podaci i zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

6. Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: 

Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova lično u prostorijama Opštinske uprave Sečanj , ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj, na Portalu Uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs , na internet stranici Naručioca www.secanj.rs i Portalu Službenog glasila Srbije i baze propisa.

7. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda se podnosi lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, overenoj pečatom podnosioca ponude. Rok za podnošenje ponuda je do 14:00 časova dana 20.07.2015. godine. Ponuda se podnosi na adresu: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj.

 

Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu do 14:00 časova. Otvaranje ponuda je javno na adresi naručioca navedenoj u ovom Pozivu i to dana 20.07.2015. godine u 16:00 časova, bez obzira na način na koji su poslate.

 

 

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom:

 

PONUDA ZA JAVNU NABAVKU VRŠENjA USLUGE ZOOHIGIJENE NA

TERITORIJI OPŠTINE SEČANj

br. 11 / 2015 - NE OTVARATI

OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj

Ul. VOŽDA KARAĐORĐA br.57

23240 SEČANj

Na poleđini koverte ili kutiji navesti: naziv i adresu ponuđača, telefon, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno navesti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom Pozivu, smatraće se neblagovremenim, i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

8. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

 

Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Naručioca: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj.

 

Otvaranje ponuda je javno, po redosledu prijema ponuda, i obaviće se sa početkom u 16,00 časova, dana 20.07.2015. god.

 

 

9.Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka otvaranja ponuda Komisiji za javnu nabavku podnesu punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje glasi na osobu koja prisustvuje otvaranju ponuda, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku otvaranja ponuda. Pisano ovlašćenje mora imati zavodni pečat sa brojem i datumom izdavanja, pečat i potpis ovlašćenog lica.

10. Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u roku od 25 (dvadesetpet) dana od dana otvaranja ponuda.

11.Lice za kontakt: Damir Đurić, Ljiljana Grubačić

Elektronska adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. od 08-12 čas. svakog radnog dana

Telefon: 023/842-068, 023/842-064

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU

NABAVKA VRŠENjA USLUGE ZOOHIGIJENE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj

Preuzmi ovde

 


 

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke Javna nabavka -NABAVKA VRŠENjA USLUGE ZOOHIGIJENE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj BROJ 11 / 2015