Početak Javne nabavke Javna nabavka -ORGANIZOVANjE I RAD POLjOČUVARSKE SLUŽBE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj, BROJ 08 / 2015-3

Javna nabavka -ORGANIZOVANjE I RAD POLjOČUVARSKE SLUŽBE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj, BROJ 08 / 2015-3

 

OPŠTINA SEČANj

- OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj -

ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

Na osnovu čl. 55. stav 1. tačka 2. i čl. 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“124/2012), Naručilac, dana 10.06.2015. godine upućuje:

 

POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU BROJ 08 / 2015-3

 

1. Naziv, adresa, vrsta naručioca : Opštinska uprava Sečanj, ulica Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.
2. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak javne nabavke.

3. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

 

Predmet javne nabavke: ORGANIZOVANjE I RAD POLjOČUVARSKE SLUŽBE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj

 

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

 

79710000 – usluge obezbeđenja

 

4. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: Odluku o izboru najpovoljnije ponude doneće se primenom kriterijuma ,,najniža ponuđena cena“.

5.PODACI O NADLEŽNIM ORGANIMA GDE SE MOGU BLAGOVREMENO DOBITI ISPRAVNI PODACI O PORESKIM OBAVEZAMA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITI PRI ZAPOŠLjAVANjU, USLOVIMA RADA I SL. A KOJI SU VEZANI ZA IZVRŠENjE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI KOD KOJIH JE POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA OBJAVLjEN NA STRANOM JEZIKU

- Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija i privrede;

- Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine i u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine;

- Podaci i zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

6. Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova lično u prostorijama Opštinske uprave Sečanj , ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj, na Portalu Uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs i na internet stranici Naručioca www.secanj.rs.

7. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude: Ponuda se podnosi lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, overenoj pečatom podnosioca ponude. Rok za podnošenje ponuda je 30 (trideset) dana od dana kada je objavljen Poziv za podnošenje ponuda na Portalu Uprave za javne nabavke, odnosno do 14:00 časova dana 10.07.2015. godine. Ponuda se podnosi na adresu: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj. Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu do 14:00 časova. Otvaranje ponuda je javno na adresi naručioca navedenoj u ovom Pozivu i to dana 10.07.2015. godine u 16:00 časova, bez obzira na način na koji su poslate.

 

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom:

 

PONUDA ZA USLUGU ORGANIZOVANjA I RAD POLjOČUVARSKE

SLUŽBE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj JN br. 08 / 2015

-NE OTVARATI-

OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj Ul. VOŽDA KARAĐORĐA br.57 23240 SEČANj

Na poleđini koverte ili kutiji navesti: naziv i adresu ponuđača, telefon, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno navesti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi. Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom Pozivu, smatraće se neblagovremenim, i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

8. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Naručioca: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj. Otvaranje ponuda je javno, po redosledu prijema ponuda, i obaviće se sa početkom u 16,00 časova, dana 10.07.2015. godine
9.Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka otvaranja ponuda Komisiji za javnu nabavku podnesu punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje glasi na osobu koja prisustvuje otvaranju ponuda, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku otvaranja ponuda. Pisano ovlašćenje mora imati zavodni pečat sa brojem i datumom izdavanja, pečat i potpis ovlašćenog lica.
10. Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u roku od 25 (dvadesetpet) dana od dana otvaranja ponuda.
11. Lice za kontakt: Damir Đurić, telefon 023/841-111, 023/841-410, svakog radnog dana od 08-12 časova E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU

NABAVKA USLUGA – ORGANIZOVANjE I RAD POLjOČUVARSKE SLUŽBE

NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj

Preuzmi ovde

 


 

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke Javna nabavka -ORGANIZOVANjE I RAD POLjOČUVARSKE SLUŽBE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj, BROJ 08 / 2015-3