Početak Javne nabavke Javna nabavka male vrednosti - Nabavka sredstava za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica i izbeglica na teritoriji opštine Sečanj Broj 06 / 2015

Javna nabavka male vrednosti - Nabavka sredstava za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica i izbeglica na teritoriji opštine Sečanj Broj 06 / 2015

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU BROJ 06/2015 

 

Naručilac javne nabavke

Opština Sečanj , Vožda Karađorđa br.57, Sečanj, Organ jedinice lokalne samouprave 

Datum :07.04.2015.godine

Poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

  

Vrsta postupka

Javna nabavka male vrednosti                               

Predmet javne nabavke male vrednosti je:

Nabavka sredstava za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica i izbeglica na teritoriji opštine Sečanj

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

Partija I – Svinje - 03323000 - svinje
Partija II – Goveda - 03321100 - goveda
Partija III – Pčelinja društva - 03325000 - sitne životinje
Partija IV – Oprema za pčelarstvo - 16640000-mašine za pčelarstvo
Partija V – Motokultivatori- 16120000 - drljače, aeratori, kultivatori, plevilice i
kopačice

Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

Odluku o izboru najpovoljnije ponude doneće se primenom kriterijuma ,,najniža ponuđena cena“.

PODACI O NADLEŽNIM ORGANIMA GDE SE MOGU BLAGOVREMENO DOBITI ISPRAVNI PODACI O PORESKIM OBAVEZAMA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITI PRI ZAPOŠLjAVANjU, USLOVIMA RADA I SL. A KOJI SU VEZANI ZA IZVRŠENjE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI KOD KOJIH JE POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA OBJAVLjEN NA
STRANOM JEZIKU

 

- Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva
finansija i privrede;
- Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne
sredine i u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine;
- Podaci i zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u
Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa gde je konkursna
dokumentacija dostupna:

Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova lično u prostorijama Opštinske uprave Sečanj ul. Vožda Karađorđa br.57 – 23240 Sečanj, na Portalu Uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs i na internet stranici Naručioca www.secanj.rs.

Način i rok podnošenja ponude :

Ponuda se podnosi lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, overenoj pečatom podnosioca ponude.

Rok za podnošenje ponuda je do 17.04.2015. godine do 14:00 časova.
Ponuda se podnosi na adresu: Opštinska uprava Sečanj ul. Vožda Karađorđa br.57 – 23240 Sečanj.
Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu do 14:00 časova.

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom:


PONUDA ZA DOBRA – NABAVKA SREDSTAVA ZA EKONOMSKO
OSNAŽIVANjE INTERNO RASELjENIH LICA I IZBEGLICA NA
TERITORIJI OPŠTINE SEČANj,
JN br .06 / 2015 - NE OTVARATI
OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj
Ul. VOŽDA KARAĐORĐA br.57
23240 SEČANj


Na poleđini koverte ili kutiji navesti: naziv i adresu ponuđača, telefon, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno navesti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom Pozivu, smatraće se neblagovremenim, i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

 

 

Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Naručioca: Opštinska uprava
Sečanj ul. Vožda Karađorđa br.57 – 23240 Sečanj.
Otvaranje ponuda je javno na adresi naručioca navedenoj u ovom Pozivu i to dana 17.04.2015 godine

I partija- u 16,00 časova
II partija-u 16,30 časova
III partija-u 17,00 časova
IV partija-u 17,30 časova
V partija- u 18,00 časova

 

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka otvaranja ponuda Komisiji za javnu nabavku podnesu punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje glasi na osobu koja prisustvuje otvaranju ponuda, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku otvaranja ponuda.
Pisano ovlašćenje mora imati zavodni pečat sa brojem i datumom izdavanja, pečat i potpis ovlašćenog lica.

Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u roku od 10 (deset) dana od dana otvaranja ponuda.

Lice za kontakt :

Damir Đurić
Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. od 08-12 čas. svakog radnog dana
Telefon: 023/841-111, 023/841-410

 

 

 

 

Konkursna dokumentacija - javne nabavke broj 06/2015.pdf Preuzmi ovde

 

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke Javna nabavka male vrednosti - Nabavka sredstava za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica i izbeglica na teritoriji opštine Sečanj Broj 06 / 2015