Početak Javne nabavke JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - NABAVKU KANCELARIJSKOG MATERIJALA Broj:04/2015-4

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - NABAVKU KANCELARIJSKOG MATERIJALA Broj:04/2015-4

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - KANCELARIJSKI MATERIJAL

Naručilac javne nabavke

Opština Sečanj , Vožda Karađorđa br.57, Sečanj, Organ jedinice lokalne samouprave 

 

Broj: 04/2015-3
Datum :06.04.2015.godine

  

Vrsta postupka

Javna nabavka male vrednosti                               

Predmet javne nabavke male vrednosti je:

Kancelarijski materijal

Šifra iz opšteg rečnika nabavki:

30192000

Kriterijum za dodelu ugovora je:

Kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.

 

 

Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima kriterijuma:

- Ponuđena cena......................................... 90 bodova
- Rok isporuke ..............................................5 bodova
- Uslovi plaćanja............................................5 bodova

Preuzimanje konkursne dokumentacije

Poziv za podnošenje ponude i konkursna dokumentacija preuzimaju sa Portala javnih nabavki www.ujn.gov.rs , ili internet stranice Naručioca www.secanj.rs

Način podnošenja ponuda

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Kancelarijskog materijala sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj .

 

Na poleđini koverte
obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača, email adresu i broj telefona kontakt osobe.

Rok za podnošenje ponuda

Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 15.04.2015. godine do 14,00 časova.
Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se
neotvorene vratiti ponuđačima.

Mesto i vreme i način

otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 15.04.2015.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi
uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

 

Uslovi pod kojim predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku ovtaranja ponuda

Predstavnici ponuđača mogu aktivno učestvovati u postupku otvaranju ponuda ako predaju ovlašćenje u pisanoj formi za učešće (koja moraju imati broj, datum i biti overena)

Rok za donošenje Odluke

o dodeli ugovora

Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Kontakt lice za sve dodatne informacije je:

Ivana Pejović

Еmail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 

 

 

Konkursna dokumentacija - kancelarijski materijal.pdf Preuzmi ovde

 

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - NABAVKU KANCELARIJSKOG MATERIJALA Broj:04/2015-4