Početak Javne nabavke Javna nabavka male vrednosti – nabavka sredstava za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica i izbeglica na teritoriji opštine Sečanj br. JN 8/2014

Javna nabavka male vrednosti – nabavka sredstava za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica i izbeglica na teritoriji opštine Sečanj br. JN 8/2014

                                                                                                              

Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

 

Opština Sečanj
Vožda Karađorđa br.57 23240 Sečanj
www.secanj.rs
objavljuje

P O Z I V
Z A  P O D N O Š E Nj E P O N U D E

za Javnu nabavku male vrednosti-nabavka sredstava za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica i izbeglica na teritoriji

opštine Sečanj

br. JN 8/2014

Predmet javne nabavke su dobra – nabavka sredstava za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica i izbeglica na teritoriji opštine Sečanj.
Predmet javne nabavke je oblikovan po partijama.

Partija I – Svinje - 03323000 - svinje
Partija II – Goveda - 03321100 - goveda
Partija III – Pčelinja društva - 03325000 - sitne životinje
Partija IV – Oprema za pčelarstvo - 16640000-mašine za pčelarstvo
Partija V – Motokultivatori- 16120000 - drljače, aeratori, kultivatori, plevilice i kopačice

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je «najniža ponuđena cena».

Konkursna dokumentacija može se preuzeti u roku od 8 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, internet adresi opštine Sečanj www.secanj.rs i lično na adresi: Opština Sečanj, Vožda Karađorđa br. 57, 23240 Sečanj, kancelarija br.6 , u vremenu od 08,00 do 14,00 časova, svakog radnog dana.

Pravo učešća imaju svi ponuđači, koji ispunjavaju obavezne uslove iz čl. 75. i dodatne uslove iz čl. 76. Zakona o javnim nabavkama («Sl. glasnik RS» br. 24/2012), a koji dostave tražene dokaze iz člana 77. Zakona o javnim nabavkama.

Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa konkursnom dokumentacijom i pozivom.

Ponuđači su obavezni da ponude sa dokumentima navedenim u konkursnoj dokumentaciji dostave poštom ili lično do 31.12.2014. godine do 10 časova, na adresu: Opština Sečanj, Vožda Karađorđa br. 57, 23240 Sečanj. Sa naznakom: «NE OTVARATI-PONUDA za javnu nabavku sredstava za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica i izbeglica na teritoriji opštine Sečanj. br. JN 8/2014». Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača, e-mail adresu, kao i ime osobe za kontakt. Ponude koje pristignu na datu adresu ili budu predate na pisarnici naručioca posle isteka roka smatraće se neblagovremene i kao takve se neće razmatrati. Ukoliko poslednji dan nekih od rokova navedenih u ovom pozivu ističe na dan koji je neradan, kao poslednji dan roka će se smatrati prvi sledeći radni dan.

Javno otvaranje ponuda izvršiće se 31.12.2014. godine u 11 časova u prostorijama opštine Sečanj. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji su dužni da svoja pismena ovlašćenja predaju predsedniku komisije pre otvaranja ponuda.

Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

Neblagovremene i neprihvatljive ponude neće biti razmatrane odnosno biće odbijene.

Naručilac je dužan da obustavi postupak javne nabavke ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodelu ugovora iz čl.107. zakona o javnim nabavkama.

Naručilac zadržava pravo da odustane od predmetne javne nabavke. Naručilac može da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča, odnosno usled kojih je prestala potreba naručioca za predmetnom javnom nabavkom zbog čega se neće ponavljati u toku iste budžetske godine, odnosno narednih 6 meseci.

Kontakt osoba: Ljiljana Jovičić tel: 064 80 23 441.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA PDF

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke Javna nabavka male vrednosti – nabavka sredstava za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica i izbeglica na teritoriji opštine Sečanj br. JN 8/2014