Filter
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - Geodetske usluge

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 26/2018-4
  Datum : 26.09.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : Geodetske usluge       

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 71250000- Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku pružanja geodetskih usluga, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  5.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 05.10.2018.godine do 11,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  6.Javno  otvaranje  ponuda  će  se  sprovesti  dana:  05.10.2018.godine  u  12,00  časova  u poslovnim  prostorijama  naručioca  u  Opštini  Sečanj,  ul.Vožda  Karađorđa br.57, Sečanj.

  7.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  8.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda.

  9.Kontakt lica za sve dodatne informacije su:  Branka Vukoje i Ivana Pejović  e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  КONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde

   

   

   

   

 • ZAPISNIK O OTVARANjU PODNETIH PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI PČELARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU - I

   

   

   

  ZAPISNIK O OTVARANjU PODNETIH PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI PČELARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU - I Preuzmi ovdе
 • ZAPISNIK O OTVARANjU PODNETIH PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI PČELARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU - II

   

   

   

  ZAPISNIK O OTVARANjU PODNETIH PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI PČELARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU - II Preuzmi ovdе
 • KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI PČELARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU

   

   

  KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI PČELARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU
  Preuzmi ovdе
  PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA U PČELARSTVO NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj U 2018. GODINI Preuzmi ovdе

  OBRAZAC PRIJAVE 

  -KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA U PČELARSTVO NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj U 2018. GODINI-

  Preuzmi ovdе
 • JAVNI POZIV BANKAMA

  JAVNI POZIV

  BANKAMA ZAINTERESOVANIM ZA KRATKOROČNO KREDITIRANjE REGISTROVANIH POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj. UZ UČEŠĆE OPŠTINE SEČANj U SUBVENCIONISANjU NAKNADA OBRADE KREDITA I KAMATE ZA NABAVKU OBRTNIH SREDSTAVA

  Preuzmi ovdе
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Radovi na sanaciji čvorišta na vodovodnoj mreži u naselju Krajišnik

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 25/2018-4
  Datum: 29.08.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)

  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1. Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2. Predmet javne nabavke : Radovi na sanaciji čvorišta na vodovodnoj mreži u naselju Krajišnik

   

  šifra iz ORN: 45232151- Radovi na obnovi vodovodne mreže

   

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : Najniža ponuđena cena

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku radova na sanaciji čvorišta na vodovodnoj mreži u naselju Krajišnik broj 25/2018 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 01.10.2018.godine do 11,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 01.10.2018. godine u 12,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

  10. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovdе
  OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU Preuzmi ovdе