Filter
 • POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Otvoreni postupak - Usluga-socijalna zaštita-pomoć u kući

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 23/2018-4
  Datum : 29.08.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : Usluga-socijalna zaštita-pomoć u kući     

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 98513310- Usluge pomoći u kući

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Usluga-socijalna zaštita-pomoć u kući, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  5.Ponuđač  je  dužan  da  dostavi  ponudu   najkasnije  do:  01.10.2018.  godine  do  12,00časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  6.Javno  otvaranje  ponuda  će  se  sprovesti  dana:  01.10.2018.  godine  u  14,00  časova  u poslovnim  prostorijama  naručioca  u  Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.
  7.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog   za otvaranje ponuda  kao  i  neposredno pre otvaranja  ponuda  dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  8.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od   10 dana od dana otvaranja ponuda.
  9.Kontakt  lica za sve dodatne informacije su:  Branka Vukoje i Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com    

  Predsednik Opštine

   Predrag Rađenović

   

  КONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Dodela javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje energetske usluge primenom mera uštede energije sa LED tehnologijom na teritoriji opštine Sečanj

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 24/2018-4
  Datum: 14.08.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) i čl. 22 Zakona o javno privatnom partnerstvu i koncesijama („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011, 15/2016 i 104/2016)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2.Predmet javne nabavke je dodela javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje energetske usluge primenom mera uštede energije sa LED tehnologijom na teritoriji opštine Sečanj.

  Predmet javne nabavke prema opštem rečniku nabavki su:
  − 71314200 Usluge u vezi sa upravljanjem energijom
  − 71314300 Savetodavne usluge u vezi sa enegetskom efikasnošću
  − 50232100 Usluge održavanja ulične rasvete
  − 50232110 Puštanje u rad uređaja javne rasvete

  Energetska usluga koja je predmet javne nabavke prema dopunskom rečniku klasifikovana je u odeljku K (Ostala svojstva za energetiku i distribuciju vode), u grupi A (Svojstva za energetiku i distribuciju vode) pod:
  − KA03 Za električnu opremu
  − KA04 Za električne instalacije

  3.Kriterijum  za  dodelu  ugovora  je:  “Ekonomski  najpovoljnija  ponuda“  koja podrazumeva  najvišu  ponuđenu  Neto  sadašnju  vrednost  ukupnih  troškova ugovora.
  4.Svi  zainteresovani  ponuđači  konkursnu  dokumentaciju mogu preuzeti  na  Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku dodele javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje energetske usluge primenom mera uštede energije sa LED tehnologijom na teritoriji opštine Sečanj  broj 24/2018 sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.      
  6.Ponuđač  je  dužan  da  dostavi  ponudu  najkasnije  do:  08.10.2018.  godine  do  12,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 08.10.2018. godine u 13,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.
  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  25 dana od dana otvaranja ponuda.

  10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su:  Ivana Pejović, Branka Vukoje e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  INVITATION FOR TENDERS
  PUBLIC PROCUREMENT FOR SELECTION OF PRIVATE PARTNER AND PUBLIC CONTRACT FOR PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP FOR RECONSTRUCTION, RATIONALISATION AND MAINTENANCE OF PUBLIC LIGHTING IN INHABITED PLACES OF MUNICIPALITY OF SEČANJ

  Download
  КONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODGOVORI NA PITANJA I Preuzmi ovde
  ODGOVOR NA PITANJЕ II Preuzmi ovde
  IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE I Preuzmi ovde
  IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE II Preuzmi ovde
  PRILOZI Preuzmi ovde
  PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA Preuzmi ovde
  ODGOVOR NA PITANJЕ III Preuzmi ovde
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - GORIVO

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 22/2018-4
  Datum: 13.08.2018.godine
  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke : gorivo
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 09130000 – nafta i destilati

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku dobara- gorivo broj 22/2018 ,  sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe. 

  6.Ponuđač  je  dužan  da  dostavi  ponudu  najkasnije  do:  22.08.2018.  godine  do  11,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 22.08.2018. godine u 12,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda. 
  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda.
  10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su Ivana Pejović i Branka Vukoje, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com   

  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  КОNKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODGOVOR NA PITANJE - I Preuzmi ovde
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - usluga suzbijanja poljskih glodara

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 20/2018-4
  Datum: 01.08.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti
  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je:  usluga suzbijanja poljskih glodara - šifra iz opšteg rečnika nabavki 90670000.
  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.
  4.Svi  zainteresovani  ponuđači  konkursnu  dokumentaciju  mogu  preuzeti  na  Portalujavnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku usluge suzbijanja poljskih glodara broj 20/2018 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefonaponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6.Ponuđač  je  dužan  da  dostavi  ponudu   najkasnije  do:  10.08.2018.godine  do  14,00časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i isteće se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 10.08.2018.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do danai sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostaviuredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od   10 dana od dana otvaranjaponuda. Kontakt lica za sve dodatne informacije su Branka Vukoje i Ivana Pejović, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  КONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA DODELOM POMOĆI KROZ KUPOVINU 5 SEOSKIH KUĆA I DODELU PAKETA POMOĆI U VIDU NABAVKE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ILI KUĆNIH APARATA/NAMEŠTAJA

   

   

  JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA DODELOM POMOĆI KROZ KUPOVINU 5 SEOSKIH KUĆA I DODELU PAKETA POMOĆI U VIDU NABAVKE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ILI KUĆNIH APARATA/NAMEŠTAJA Preuzmi ovdе