Filter
 • ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZAINTERESOVANIH POLjOPRIVREDNIKA ZA ODLAZAK NA SAJAM POLjOPRIVREDE "AGRA"-GORNjA RADGONA U SLOVENIJI, U AVGUSTU 2018. GODINE

  ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG POZIVA

  ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZAINTERESOVANIH POLjOPRIVREDNIKA ZA ODLAZAK NA SAJAM POLjOPRIVREDE "AGRA"-GORNjA RADGONA U SLOVENIJI, U AVGUSTU 2018. GODINЕ 

  Preuzmi ovdе
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Uređenje atarskih puteva i otresišta

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 14/2018-4
  Datum: 17.07.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1. Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2. Predmet javne nabavke : Uređenje atarskih puteva i otresišta
  Šifra iz ORN-45000000 građevinski radovi

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.
  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Uređenje atarskih puteva i otresišta broj 14/2018 sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 17.08.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 17.08.2018. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.
  10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su: Ivana Pejović, Branka Vukoje e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovde
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - Usluga hvatanja pasa i mačaka lutalica i odnošenje animalnog otpada

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 16/2018-4
  Datum: 12.07.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti
  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je: usluga hvatanja pasa i mačaka lutalica i odnošenje animalnog otpada - šifra iz opšteg rečnika nabavki 90700000
  3.Кriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.
  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku usluge hvatanja pasa i mačaka lutalica i odnošenje animalnog otpada broj 16/2018 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 23.07.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 23.07.2018.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Kontakt lica za sve dodatne informacije su Branka Vukoje i Ivana Pejović, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  КОNKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde

   

   

   

   

 • OGLAS O PRODAJI MOTORNOG VOZILA-AUTOBUSA JAVNIM NADMETANjEM U POSTUPKU PRIKUPLjANjA ZATVORENIH PONUDA

   

   

  OGLAS O PRODAJI MOTORNOG VOZILA-AUTOBUSA JAVNIM NADMETANjEM U POSTUPKU PRIKUPLjANjA

  ZATVORENIH PONUDА

  Preuzmi ovdе
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - USLUGA SUZBIJANjA AMBROZIJE

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 19/2018-4
  Datum: 06.07.2018.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je:  usluga suzbijanja ambrozije - šifra iz opšteg rečnika nabavki 77312100 -Usluge uništavanja korova.

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku usluge suzbijanja ambrozije broj 19/2018 ,  sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 16.07.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 16.07.2018.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
   8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde

   

   

 • POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU - USLUGA POLjOČUVARSKE SLUŽBE

  OPŠTINA SEČANj

  - OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj -

  ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

  Na osnovu čl. 55. stav 1. tačka 2. I čl. 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“124/2012,14/2015 i 68/2015), Naručilac, dana 04.07.2018.godine upućuje:

  POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU
  BROJ 18/2018-4

  1. Naziv, adresa, vrsta naručioca : 

  Opštinska uprava Sečanj, ulica Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

   

  2. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak javne nabavke.

  3.  Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

   

  Predmet javne nabavke: USLUGA POLjOČUVARSKE SLUŽBE

   


  Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
  79710000 – usluge obezbeđenja

   

  4.  Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: 

  Odluku o izboru najpovoljnije ponude doneće se primenom kriterijuma ,,najniža ponuđena cena“.

   

  5. Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: 

  Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova lično u prostorijama Opštinske uprave Sečanj , ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj,na Portalu Uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs i na internet stranici Naručioca www.secanj.rs.

   

  6. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude: 

  Ponuda se podnosi lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, overenoj pečatom podnosioca ponude.
  Rok za podnošenje ponuda je 07.08.2018. godine do 14:00 časova.
  Ponuda se podnosi na adresu: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj.
  Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu do 14:00 časova bez obzira na način na koji su poslate.
  Otvaranje ponuda je javno na adresi naručioca navedenoj u ovom Pozivu i to dana
  07.08.2018. godine u 16:00 časova .

   

  Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom:

   


  PONUDA ZA USLUGU POLjOČUVARSKE SLUŽBE JN br.18/2018 - NE OTVARATI  

  OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj                                                                                       

  Ul. VOŽDA KARAĐORĐA br.57                                                                                     

  23240 SEČANj                                                                                      

   

   

  Na poleđini koverte ili kutiji navesti: naziv i adresu ponuđača, telefon, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt.

  U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno navesti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
  Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom Pozivu, smatraće se neblagovremenim i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene ne otvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

  7. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: 

  Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Naručioca: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj.
  Otvaranje ponuda je javno, po redosledu prijema ponuda, i obaviće se sa početkom u
  16,00 časova, dana 07.08.2018. godine

   

  8. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: 

  Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka otvaranja ponuda Komisiji za javnu nabavku podnesu punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje glasi na osobu koja prisustvuje otvaranju ponuda, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku otvaranja ponuda.
  Pisano ovlašćenje mora imati zavodni pečat sa brojem i datumom izdavanja, pečat i potpis ovlašćenog lica.

   

  9. Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora: 

  Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 25 (dvadesetpet) dana od dana otvaranja ponuda.

   

  10. Lice za kontakt: Branka Vukoje, Ivana Pejović svakog radnog  dana od 08-12 časova E-mail: nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde