Filter
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Regionalni program stambenog zbrinjavanja, nabavka građevinskog materijala

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: RHP-W4-15/2018-4
  Datum: 26.06.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2.Predmet javne nabavke : Regionalni program stambenog zbrinjavanja, nabavka građevinskog materijala
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 44110000

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : Najniža ponuđena cena.
  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Regionalni program stambenog zbrinjavanja, nabavka građevinskog materijala broj RHP-W4-15/2018-4, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 06.08.2018.godine do 12,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 06.08.2018. godine u 12,30 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od najduže 30 dana od dana otvaranja ponuda.
  10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su: Ivana Pejović, Miroslav Papić e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

   

  TENDERSKI DOSIJE ZA REGIONALNI PROGRAM STAMBENOG ZBRINjAVANjA – NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA  Preuzmi ovdе
  ODGOVOR NA PITANJE I Preuzmi ovde
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
 • KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA UDRUŽENjA I AMATERSKIH KULTURNO-UMETNIČKIH DRUŠTAVA OPŠTINE SEČANj ZA 2018.GODINU

  KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI

  I PROJEKATA UDRUŽENjA I AMATERSKIH KULTURNO-UMETNIČKIH DRUŠTAVA OPŠTINE SEČANj ZA 2018.GODINU

  Preuzmi ovdе
 • JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2019. GODINU

  JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2019. GODINU Preuzmi ovdе
  ZAHTEV za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta udržavnoj svojini, po osnovu vlasništva nad poljoprivrednom infrastrukturom, na teritoriji opštine Sečanj za 2019. godinu Preuzmi ovdе
  ZAHTEV za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta udržavnoj svojini, po osnovu stočarstva, na teritoriji opštine Sečanj za 2019. godinu Preuzmi ovdе
  ZAHTEV  za utvrđivanje  broja uslovnih  grla  za dokazivanje prečeg prava  zakupa  poljoprivrednog  zemljišta  u državnoj svojini  na osnovu javnog poziva  komisije za izradu godišnjeg programa  zaštite ,uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2019. Preuzmi ovde
 • JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2019. GODINU

  JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2019. GODINU Preuzmi ovdе
  ZAHTEV za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, na teritoriji opštine Sečanj za 2019. godinu Preuzmi ovdе
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti oblikovana po partijama - dobra za ekonomsko osnaživanje porodičnih domaćinstava izbeglica oblikovana u tri partije

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave    
  Broj: 13/2018-4
  Datum: 31.05.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti oblikovana po partijama

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je:  dobra za ekonomsko osnaživanje porodičnih domaćinstava izbeglica oblikovana u tri partije:

               1. partija - poljoprivredne mašine
               2.partija - dobra u pčelarstvu    
               3.partija-  kozmetički kompleti
        šifre iz opšteg rečnika nabavki:  16100000, 3371164, 16640000

   3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.

  Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima kriterijuma:
              -    Ponuđena cena............................................ 90      bodova
      -    Rok isporuke    ..............................................10      bodova

   

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku dobara- dobra za ekonomsko osnaživanje porodičnih domaćinstava izbeglica broj 13/2018 PARTIJA BROJ_______ ,  sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.       

  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 11.06.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 11.06.2018.godine u 16,30 časova Partija broj 1; u 17,00 časova Partija broj 2; u 17,30 časova Partija broj 3
  u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

   

  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   

  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda.Kontakt lica za sve dodatne informacije su  Branka Vukoje, Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA
  Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA- 1. PARTIJA- POLjOPRIVREDNE MAŠINE
  Preuzmi ovdе
  ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA- 2. PARTIJA- DOBRA U PČELARSTVU
  Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA-3. PARTIJA- KOZMETIČKI KOMPLETI
  Preuzmi ovdе
  OBAVEŠTENjE O OBUSTAVI POSTUPKA-2. PARTIJA- DOBRA U PČELARSTVU Preuzmi ovde