Filter
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - radovi na odvodnjavanju( uređenje obodnih i ulivnih kanala otvorene atmosferske kanalske mreže u naseljenim mestima opštine Sečanj)

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 31/2018-4
  Datum: 20.12.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)

  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDА

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je: radovi na odvodnjavanju( uređenje obodnih i ulivnih kanala otvorene atmosferske kanalske mreže u naseljenim mestima opštine Sečanj)

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45232452 – Radovi na odvodnjavanju

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca www.secanj.rs

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku nabavka radova na odvodnjavanju ( uređenje obodnih i ulivnih kanala otvorene atmosferske kanalske mreže u naseljenim mestima opštine Sečanj) broj 31/2018 ,  sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  6. Ponuđač  je  dužan  da  dostavi  ponudu  najkasnije  do:  28.12.2018.godine  do  13,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 28.12.2018.godine u 14,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda.  Kontakt  lice  za  sve  dodatne  informacije  je  Ivana  Pejović,  e-mail  adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  КONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde