Filter
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - Sanacija kuhinje i trpezarije u objektu koji koristi Predškolska ustanova „Poletarac“ Sečanj

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 27/2018-4
  Datum: 20.11.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je : Sanacija kuhinje i trpezarije u objektu koji koristi Predškolska ustanova „Poletarac“ Sečanj,


  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45262700-adaptacija zgrada.

  2.Kriterijum za dodelu ugovora je : ekonomski najpovoljnija ponuda.

  Elementi kriterijuma su:

  - Ponuđena cena ................................... ......... 90 bodova

  - Rok izvođenja .................................... 10 bodova

  3. Svi  zainteresovani  ponuđači  konkursnu  dokumentaciju  mogu  preuzeti  na  Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za  nabavku  radova  -  Sanacija  kuhinje  i  trpezarije  u  objektu  koji  koristi  Predškolska ustanova „Poletarac“  Sečanj, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  4. Ponuđač  je  dužan  da  dostavi  ponudu  najkasnije  do:  29.11.2018.  godine  do  14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  5. Javno  otvaranje  ponuda  će  se  sprovesti  dana:  29.11.2018.  godine  u  16,00  časova  u poslovnim  prostorijama  naručioca  u  Opštini    Sečanj,  ul.Vožda  Karađorđa br.57, Sečanj.

  6. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  7. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  8. Kontakt lice za sve dodatne informacije je:  Branka Vukoje   

  e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  КONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - Usluge zimskog održavanja puteva

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave  

  Broj: 30/2018-4

  Datum: 19.11.2018.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)

  Naručilac objavljuje  

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA 

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je: Usluge zimskog održavanja puteva  

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 90620000 – usluga čišćenja snega  

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.   

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca. 

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku usluge zimskog održavanja puteva broj 30/2018 ,  sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.   

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 29.11.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima. 

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 29.11.2018.godine u 15,30 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda. 

  9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Branka Vukoje, e-mail adresa:nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  ODGOVOR NA PITANJE I Preuzmi ovde
  PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA Preuzmi ovde
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  ODLUKA O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde

   

   

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - Usluge čišćenja divljih deponija

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 29/2018-4
  Datum: 19.11.2018.godine


  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je: usluge čišćenja divljih deponija

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 90000000 - Usluge kanalizacije, odnošenja smeća, čišćenja i očuvanja životne sredine.

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku usluge čišćenja divljih deponija broj 29/2018 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 29.11.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 29.11.2018.godine u 15,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Branka Vukoje, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde

   

   

 • KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE OPREME ZA NAVODNjAVANjE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU

   

   

  KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE OPREME ZA NAVODNjAVANjE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU Preuzmi ovdе
  PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA ZA NAVODNjAVANjE USEVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj U 2018. GODINI Preuzmi ovdе

  OBRAZAC PRIJAVE

  KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA ZA NAVODNjAVANjE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj U 2018. GODINI

  Preuzmi ovdе