Filter
 • JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA ZA REALIZOVANJE PROGRAMA U 2018. GODINI

  JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA ZA REALIZOVANJE PROGRAMA U 2018. GODINI

  Preuzmi ovde
  PRIJAVNI OBRAZAC Preuzmi ovde
 • JAVNI KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U OBLASTI SPORTA U OPŠTINI SEČANJ ZA 2018. GODINU

  JAVNI KONKURS

   ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA PROGRAMSKE

  AKTIVNOSTI U OBLASTI SPORTA U OPŠTINI SEČANJ

  ZA 2018. GODINU

  Preuzmi ovde
 • PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU

  PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU
   Preuzmi ovdе
 • REŠENjE O IZDAVANjU DOZVOLE ZA TRETMAN NEOPASNOG OTPADA - "OPSS" DOO Jaša Tomić

  REŠENjE O IZDAVANjU DOZVOLE

  ZA TRETMAN NEOPASNOG OTPADA - "OPSS" DOO Jaša Tomić

  Preuzmi ovdе
 • REŠENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU - SKLADIŠTENjE I TRETMAN ČVRSTOG NEOPASNOG OTPADA - „OPSS“ DOO Jaša Tomić

  REŠENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA

  ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA

  PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU - SKLADIŠTENjE

  I TRETMAN ČVRSTOG NEOPASNOG OTPADA - „OPSS“ DOO Jaša Tomić

  Preuzmi ovdе
 • OBJAVLjIVANjE OPŠTEG POZIVA ZA UVOĐENjE U VOJNU EVIDENCIJU

  Pozivaju se sva lica muškog pola, rođena 2000. godine i starijih godišta (1988.-1999. god.) koji nisu uvedeni u vojnu evidenciju, sa teritorije opštine Sečanj, da se jave Centru Ministarstva Odbrane Zrenjanin opštinska kancelarija Sečanj, ulica Vožda Karađorđa 69, radi uvođenja u vojnu evidenciju.

  Uvođenje u vojnu evidenciju vršiće se svake srede, u periodu od 16. januara do 28. februara 2018. godine od 09.00 - 13.00 časova.

  Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju treba da ponese ličnu kartu. Ukoliko je ne poseduje na uvid poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi indetitet, a u inostranstvu - važeću putnu ispravu.

  Regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se, radi uvođenja u vojnu evidenciju, jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

  CENTAR MINISTARSTVA ODBRANE ZRENjANIN

 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Putničko vozilo po sistemu "staro za novo"

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 22/2017-4
  Datum :16.01.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : Putničko vozilo po sistemu "staro za novo"-šifra iz opšteg rečnika nabavki: 34110000-putnički automobili
  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : Kriterijum najniže ponuđene cene

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Putničkog vozila po sistemu "staro za novo"a sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  5.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 24.01.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  6.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 24.01.2018.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.
  7.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  8.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
  9.Kontakt lica za sve dodatne informacije su Branka Vukoje i Ivana Pejović, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com
   Predsednik Opštine
  Predrag Rađenović

   


   

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovde

   

   

 • Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman čvrstog neopasnog otpada na teritoriji opštine Sečanj, operatera "OPSS" DOO Jaša Tomić

  Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman

  čvrstog neopasnog otpada na teritoriji opštine Sečanj,

  operatera "OPSS" DOO Jaša Tomić

  Preuzmi ovde

 • Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu - "OPSS" DOO Jaša Tomić

  Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu - "OPSS" DOO Jaša Tomić

  Preuzmi ovdе

 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Nafta, benzin i tečni naftni gas

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 01/2018-4
  Datum: 08.01.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke : nafta, benzin i tečni naftni gas

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 09130000 – nafta i destilati

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku dobara- nafta, benzin i tečni naftni gas broj 01/2018 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 18.01.2018. godine do 13,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 18.01.2018. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  10.Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

  КОNKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde

   

 • Javna nabavka male vrednosti - Poziv za podnošenje ponuda - usluga izrade programa komasacije za KO Neuzina , KO Banatska Dubica , KO Jarkovac i KO Krajišnik

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave        

  Broj: 24/2017-4

  Datum : 08.01.2018.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

   

   

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

   

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : usluga izrade programa komasacije za KO Neuzina , KO Banatska Dubica , KO Jarkovac i KO Krajišnik, šifra iz opšteg rečnika nabavki: 71250000-arhitektonske, tehničke i geodetske usluge.

   

   

  2.Kriterijum za dodelu ugovora je :   najniža ponuđena cena

   

  3.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

   

  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku usluge izrade programa komasacije za KO Neuzina , KO Banatska Dubica , KO Jarkovac i KO Krajišnik, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.                                                                                                                   

   

  4.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 18.01.2018. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

   

  5.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 18.01.2018. godine u 16,30 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

   

  6.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   

  7.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda.

   

  8.Kontakt lice za sve dodatne informacije su:  Branka Vukoje i Ivana Pejović

   

   e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

                                                                                                                                                                         Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE Preuzmi ovdе
  ODGOVOR NA PITANjE Preuzmi ovdе
  PRODUŽENjE ROKA ZA PODNOŠENjE PONUDA Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde

   

  • НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
   ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
   Орган јединице локалне самоуправе
   Број: 24/2017-4
   Датум : 08.01.2018.године
   На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
   Наручилац објављује
   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
   1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
   2.Предмет јавне набавке мале вредности је : услугa израде програма комасације за
   КО Неузина , КО Банатска Дубица , КО Јарковац и КО Крајишник, шифра из
   општег речника набавки: 71250000-архитектонске, техничке и геодетске услуге.
   2.Критеријум за доделу уговора је : најнижа понуђена цена
   3.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу
   јавних набавки и интернет страници наручиоца.
   Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за
   набавку услугe израде програма комасације за КО Неузина , КО Банатска Дубица ,
   КО Јарковац и КО Крајишник, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина
   Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити
   назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт
   особе.
   4.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 18.01.2018. године до 14,00
   часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте
   ће се неотворене вратити понуђачима.
   5.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 18.01.2018. године у 16,30 часова у
   пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа
   бр.57, Сечањ.
   6.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана
   и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави
   уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
   7.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања
   понуда.
   1
  • 8.Контакт лице за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић
   е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com
    
   Председник Општине
   Предраг Рађеновић
 • POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SEČANJ" SEČANJ

  POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SEČANJ" SEČANJ

  Preuzmi ovdе
 • KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA UDRUŽENjA I AMATERSKIH KULTURNO - UMETNIČKIH DRUŠTAVA OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU

  KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA UDRUŽENjA I AMATERSKIH KULTURNO - UMETNIČKIH DRUŠTAVA OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU  Preuzmi ovde
  PRIJAVNI OBRAZAC Preuzmi ovdе
  OBRAZAC PREDLOGA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I PROJEKTA Preuzmi ovdе
  OBRAZAC BUDžETA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I PROJEKTA Preuzmi ovdе
  OBRAZAC NARATIVNOG BUDžETA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I PROJEKTA Preuzmi ovdе