Filter
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - radovi na odvodnjavanju( uređenje obodnih i ulivnih kanala otvorene atmosferske kanalske mreže u naseljenim mestima opštine Sečanj)

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 31/2018-4
  Datum: 20.12.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)

  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDА

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je: radovi na odvodnjavanju( uređenje obodnih i ulivnih kanala otvorene atmosferske kanalske mreže u naseljenim mestima opštine Sečanj)

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45232452 – Radovi na odvodnjavanju

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca www.secanj.rs

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku nabavka radova na odvodnjavanju ( uređenje obodnih i ulivnih kanala otvorene atmosferske kanalske mreže u naseljenim mestima opštine Sečanj) broj 31/2018 ,  sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  6. Ponuđač  je  dužan  da  dostavi  ponudu  najkasnije  do:  28.12.2018.godine  do  13,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 28.12.2018.godine u 14,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda.  Kontakt  lice  za  sve  dodatne  informacije  je  Ivana  Pejović,  e-mail  adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  КONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde

   

   

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - Sanacija kuhinje i trpezarije u objektu koji koristi Predškolska ustanova „Poletarac“ Sečanj

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 27/2018-4
  Datum: 20.11.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je : Sanacija kuhinje i trpezarije u objektu koji koristi Predškolska ustanova „Poletarac“ Sečanj,


  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45262700-adaptacija zgrada.

  2.Kriterijum za dodelu ugovora je : ekonomski najpovoljnija ponuda.

  Elementi kriterijuma su:

  - Ponuđena cena ................................... ......... 90 bodova

  - Rok izvođenja .................................... 10 bodova

  3. Svi  zainteresovani  ponuđači  konkursnu  dokumentaciju  mogu  preuzeti  na  Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za  nabavku  radova  -  Sanacija  kuhinje  i  trpezarije  u  objektu  koji  koristi  Predškolska ustanova „Poletarac“  Sečanj, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  4. Ponuđač  je  dužan  da  dostavi  ponudu  najkasnije  do:  29.11.2018.  godine  do  14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  5. Javno  otvaranje  ponuda  će  se  sprovesti  dana:  29.11.2018.  godine  u  16,00  časova  u poslovnim  prostorijama  naručioca  u  Opštini    Sečanj,  ul.Vožda  Karađorđa br.57, Sečanj.

  6. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  7. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  8. Kontakt lice za sve dodatne informacije je:  Branka Vukoje   

  e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  КONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - Usluge zimskog održavanja puteva

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave  

  Broj: 30/2018-4

  Datum: 19.11.2018.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)

  Naručilac objavljuje  

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA 

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je: Usluge zimskog održavanja puteva  

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 90620000 – usluga čišćenja snega  

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.   

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca. 

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku usluge zimskog održavanja puteva broj 30/2018 ,  sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.   

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 29.11.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima. 

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 29.11.2018.godine u 15,30 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda. 

  9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Branka Vukoje, e-mail adresa:nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  ODGOVOR NA PITANJE I Preuzmi ovde
  PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA Preuzmi ovde
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  ODLUKA O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde

   

   

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - Usluge čišćenja divljih deponija

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 29/2018-4
  Datum: 19.11.2018.godine


  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je: usluge čišćenja divljih deponija

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 90000000 - Usluge kanalizacije, odnošenja smeća, čišćenja i očuvanja životne sredine.

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku usluge čišćenja divljih deponija broj 29/2018 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 29.11.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 29.11.2018.godine u 15,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Branka Vukoje, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde

   

   

 • KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE OPREME ZA NAVODNjAVANjE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU

   

   

  KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE OPREME ZA NAVODNjAVANjE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU Preuzmi ovdе
  PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA ZA NAVODNjAVANjE USEVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj U 2018. GODINI Preuzmi ovdе

  OBRAZAC PRIJAVE

  KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA ZA NAVODNjAVANjE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj U 2018. GODINI

  Preuzmi ovdе
 • Raspisuje se oglas za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini SEČANj

   

  Raspisuje se oglas za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup  i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini  SEČANj u sledećim katastarskim opštinama: Preuzmi ovdе

  FORMULAR


  ZA PRIJAVLjIVANjE NA JAVNO NADMETANjE ZA DAVANjE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI PRVI KRUG

  Preuzmi ovde
 • JAVNI POZIV Za prijavljivanje poljoprivrednih gazdinstava zainteresovanih za sufinansiranje kamata za kratkoročne kredite za nabavku obrtnih sredstava u 2018. godini

  JAVNI POZIV

  Za prijavljivanje poljoprivrednih gazdinstava

  zainteresovanih za sufinansiranje kamata za kratkoročne kredite

  za nabavku obrtnih sredstava u 2018. godini

  Preuzmi ovdе
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - Geodetske usluge

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 26/2018-4
  Datum : 26.09.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : Geodetske usluge       

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 71250000- Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku pružanja geodetskih usluga, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  5.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 05.10.2018.godine do 11,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  6.Javno  otvaranje  ponuda  će  se  sprovesti  dana:  05.10.2018.godine  u  12,00  časova  u poslovnim  prostorijama  naručioca  u  Opštini  Sečanj,  ul.Vožda  Karađorđa br.57, Sečanj.

  7.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  8.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda.

  9.Kontakt lica za sve dodatne informacije su:  Branka Vukoje i Ivana Pejović  e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  КONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde

   

   

   

   

 • ZAPISNIK O OTVARANjU PODNETIH PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI PČELARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU - I

   

   

   

  ZAPISNIK O OTVARANjU PODNETIH PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI PČELARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU - I Preuzmi ovdе
 • ZAPISNIK O OTVARANjU PODNETIH PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI PČELARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU - II

   

   

   

  ZAPISNIK O OTVARANjU PODNETIH PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI PČELARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU - II Preuzmi ovdе
 • KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI PČELARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU

   

   

  KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI PČELARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU
  Preuzmi ovdе
  PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA U PČELARSTVO NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj U 2018. GODINI Preuzmi ovdе

  OBRAZAC PRIJAVE 

  -KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA U PČELARSTVO NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj U 2018. GODINI-

  Preuzmi ovdе
 • JAVNI POZIV BANKAMA

  JAVNI POZIV

  BANKAMA ZAINTERESOVANIM ZA KRATKOROČNO KREDITIRANjE REGISTROVANIH POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj. UZ UČEŠĆE OPŠTINE SEČANj U SUBVENCIONISANjU NAKNADA OBRADE KREDITA I KAMATE ZA NABAVKU OBRTNIH SREDSTAVA

  Preuzmi ovdе
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Radovi na sanaciji čvorišta na vodovodnoj mreži u naselju Krajišnik

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 25/2018-4
  Datum: 29.08.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)

  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1. Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2. Predmet javne nabavke : Radovi na sanaciji čvorišta na vodovodnoj mreži u naselju Krajišnik

   

  šifra iz ORN: 45232151- Radovi na obnovi vodovodne mreže

   

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : Najniža ponuđena cena

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku radova na sanaciji čvorišta na vodovodnoj mreži u naselju Krajišnik broj 25/2018 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 01.10.2018.godine do 11,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 01.10.2018. godine u 12,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

  10. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovdе
  OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU Preuzmi ovdе

   

   

 • POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Otvoreni postupak - Usluga-socijalna zaštita-pomoć u kući

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 23/2018-4
  Datum : 29.08.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : Usluga-socijalna zaštita-pomoć u kući     

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 98513310- Usluge pomoći u kući

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Usluga-socijalna zaštita-pomoć u kući, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  5.Ponuđač  je  dužan  da  dostavi  ponudu   najkasnije  do:  01.10.2018.  godine  do  12,00časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  6.Javno  otvaranje  ponuda  će  se  sprovesti  dana:  01.10.2018.  godine  u  14,00  časova  u poslovnim  prostorijama  naručioca  u  Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.
  7.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog   za otvaranje ponuda  kao  i  neposredno pre otvaranja  ponuda  dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  8.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od   10 dana od dana otvaranja ponuda.
  9.Kontakt  lica za sve dodatne informacije su:  Branka Vukoje i Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com    

  Predsednik Opštine

   Predrag Rađenović

   

  КONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Dodela javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje energetske usluge primenom mera uštede energije sa LED tehnologijom na teritoriji opštine Sečanj

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 24/2018-4
  Datum: 14.08.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) i čl. 22 Zakona o javno privatnom partnerstvu i koncesijama („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011, 15/2016 i 104/2016)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2.Predmet javne nabavke je dodela javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje energetske usluge primenom mera uštede energije sa LED tehnologijom na teritoriji opštine Sečanj.

  Predmet javne nabavke prema opštem rečniku nabavki su:
  − 71314200 Usluge u vezi sa upravljanjem energijom
  − 71314300 Savetodavne usluge u vezi sa enegetskom efikasnošću
  − 50232100 Usluge održavanja ulične rasvete
  − 50232110 Puštanje u rad uređaja javne rasvete

  Energetska usluga koja je predmet javne nabavke prema dopunskom rečniku klasifikovana je u odeljku K (Ostala svojstva za energetiku i distribuciju vode), u grupi A (Svojstva za energetiku i distribuciju vode) pod:
  − KA03 Za električnu opremu
  − KA04 Za električne instalacije

  3.Kriterijum  za  dodelu  ugovora  je:  “Ekonomski  najpovoljnija  ponuda“  koja podrazumeva  najvišu  ponuđenu  Neto  sadašnju  vrednost  ukupnih  troškova ugovora.
  4.Svi  zainteresovani  ponuđači  konkursnu  dokumentaciju mogu preuzeti  na  Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku dodele javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje energetske usluge primenom mera uštede energije sa LED tehnologijom na teritoriji opštine Sečanj  broj 24/2018 sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.      
  6.Ponuđač  je  dužan  da  dostavi  ponudu  najkasnije  do:  08.10.2018.  godine  do  12,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 08.10.2018. godine u 13,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.
  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  25 dana od dana otvaranja ponuda.

  10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su:  Ivana Pejović, Branka Vukoje e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  INVITATION FOR TENDERS
  PUBLIC PROCUREMENT FOR SELECTION OF PRIVATE PARTNER AND PUBLIC CONTRACT FOR PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP FOR RECONSTRUCTION, RATIONALISATION AND MAINTENANCE OF PUBLIC LIGHTING IN INHABITED PLACES OF MUNICIPALITY OF SEČANJ

  Download
  КONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODGOVORI NA PITANJA I Preuzmi ovde
  ODGOVOR NA PITANJЕ II Preuzmi ovde
  IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE I Preuzmi ovde
  IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE II Preuzmi ovde
  PRILOZI Preuzmi ovde
  PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA Preuzmi ovde
  ODGOVOR NA PITANJЕ III Preuzmi ovde
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - GORIVO

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 22/2018-4
  Datum: 13.08.2018.godine
  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke : gorivo
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 09130000 – nafta i destilati

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku dobara- gorivo broj 22/2018 ,  sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe. 

  6.Ponuđač  je  dužan  da  dostavi  ponudu  najkasnije  do:  22.08.2018.  godine  do  11,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 22.08.2018. godine u 12,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda. 
  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda.
  10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su Ivana Pejović i Branka Vukoje, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com   

  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  КОNKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODGOVOR NA PITANJE - I Preuzmi ovde
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - usluga suzbijanja poljskih glodara

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 20/2018-4
  Datum: 01.08.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti
  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je:  usluga suzbijanja poljskih glodara - šifra iz opšteg rečnika nabavki 90670000.
  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.
  4.Svi  zainteresovani  ponuđači  konkursnu  dokumentaciju  mogu  preuzeti  na  Portalujavnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku usluge suzbijanja poljskih glodara broj 20/2018 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefonaponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6.Ponuđač  je  dužan  da  dostavi  ponudu   najkasnije  do:  10.08.2018.godine  do  14,00časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i isteće se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 10.08.2018.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do danai sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostaviuredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od   10 dana od dana otvaranjaponuda. Kontakt lica za sve dodatne informacije su Branka Vukoje i Ivana Pejović, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  КONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA DODELOM POMOĆI KROZ KUPOVINU 5 SEOSKIH KUĆA I DODELU PAKETA POMOĆI U VIDU NABAVKE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ILI KUĆNIH APARATA/NAMEŠTAJA

   

   

  JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA DODELOM POMOĆI KROZ KUPOVINU 5 SEOSKIH KUĆA I DODELU PAKETA POMOĆI U VIDU NABAVKE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ILI KUĆNIH APARATA/NAMEŠTAJA Preuzmi ovdе
 • ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZAINTERESOVANIH POLjOPRIVREDNIKA ZA ODLAZAK NA SAJAM POLjOPRIVREDE "AGRA"-GORNjA RADGONA U SLOVENIJI, U AVGUSTU 2018. GODINE

  ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG POZIVA

  ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZAINTERESOVANIH POLjOPRIVREDNIKA ZA ODLAZAK NA SAJAM POLjOPRIVREDE "AGRA"-GORNjA RADGONA U SLOVENIJI, U AVGUSTU 2018. GODINЕ 

  Preuzmi ovdе
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Uređenje atarskih puteva i otresišta

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 14/2018-4
  Datum: 17.07.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1. Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2. Predmet javne nabavke : Uređenje atarskih puteva i otresišta
  Šifra iz ORN-45000000 građevinski radovi

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.
  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Uređenje atarskih puteva i otresišta broj 14/2018 sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 17.08.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 17.08.2018. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.
  10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su: Ivana Pejović, Branka Vukoje e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovde
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - Usluga hvatanja pasa i mačaka lutalica i odnošenje animalnog otpada

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 16/2018-4
  Datum: 12.07.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti
  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je: usluga hvatanja pasa i mačaka lutalica i odnošenje animalnog otpada - šifra iz opšteg rečnika nabavki 90700000
  3.Кriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.
  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku usluge hvatanja pasa i mačaka lutalica i odnošenje animalnog otpada broj 16/2018 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 23.07.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 23.07.2018.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Kontakt lica za sve dodatne informacije su Branka Vukoje i Ivana Pejović, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  КОNKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde

   

   

   

   

 • OGLAS O PRODAJI MOTORNOG VOZILA-AUTOBUSA JAVNIM NADMETANjEM U POSTUPKU PRIKUPLjANjA ZATVORENIH PONUDA

   

   

  OGLAS O PRODAJI MOTORNOG VOZILA-AUTOBUSA JAVNIM NADMETANjEM U POSTUPKU PRIKUPLjANjA

  ZATVORENIH PONUDА

  Preuzmi ovdе
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - USLUGA SUZBIJANjA AMBROZIJE

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 19/2018-4
  Datum: 06.07.2018.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je:  usluga suzbijanja ambrozije - šifra iz opšteg rečnika nabavki 77312100 -Usluge uništavanja korova.

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku usluge suzbijanja ambrozije broj 19/2018 ,  sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 16.07.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 16.07.2018.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
   8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde

   

   

 • POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU - USLUGA POLjOČUVARSKE SLUŽBE

  OPŠTINA SEČANj

  - OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj -

  ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

  Na osnovu čl. 55. stav 1. tačka 2. I čl. 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“124/2012,14/2015 i 68/2015), Naručilac, dana 04.07.2018.godine upućuje:

  POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU
  BROJ 18/2018-4

  1. Naziv, adresa, vrsta naručioca : 

  Opštinska uprava Sečanj, ulica Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

   

  2. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak javne nabavke.

  3.  Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

   

  Predmet javne nabavke: USLUGA POLjOČUVARSKE SLUŽBE

   


  Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
  79710000 – usluge obezbeđenja

   

  4.  Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: 

  Odluku o izboru najpovoljnije ponude doneće se primenom kriterijuma ,,najniža ponuđena cena“.

   

  5. Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: 

  Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova lično u prostorijama Opštinske uprave Sečanj , ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj,na Portalu Uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs i na internet stranici Naručioca www.secanj.rs.

   

  6. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude: 

  Ponuda se podnosi lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, overenoj pečatom podnosioca ponude.
  Rok za podnošenje ponuda je 07.08.2018. godine do 14:00 časova.
  Ponuda se podnosi na adresu: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj.
  Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu do 14:00 časova bez obzira na način na koji su poslate.
  Otvaranje ponuda je javno na adresi naručioca navedenoj u ovom Pozivu i to dana
  07.08.2018. godine u 16:00 časova .

   

  Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom:

   


  PONUDA ZA USLUGU POLjOČUVARSKE SLUŽBE JN br.18/2018 - NE OTVARATI  

  OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj                                                                                       

  Ul. VOŽDA KARAĐORĐA br.57                                                                                     

  23240 SEČANj                                                                                      

   

   

  Na poleđini koverte ili kutiji navesti: naziv i adresu ponuđača, telefon, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt.

  U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno navesti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
  Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom Pozivu, smatraće se neblagovremenim i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene ne otvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

  7. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: 

  Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Naručioca: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj.
  Otvaranje ponuda je javno, po redosledu prijema ponuda, i obaviće se sa početkom u
  16,00 časova, dana 07.08.2018. godine

   

  8. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: 

  Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka otvaranja ponuda Komisiji za javnu nabavku podnesu punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje glasi na osobu koja prisustvuje otvaranju ponuda, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku otvaranja ponuda.
  Pisano ovlašćenje mora imati zavodni pečat sa brojem i datumom izdavanja, pečat i potpis ovlašćenog lica.

   

  9. Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora: 

  Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 25 (dvadesetpet) dana od dana otvaranja ponuda.

   

  10. Lice za kontakt: Branka Vukoje, Ivana Pejović svakog radnog  dana od 08-12 časova E-mail: nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Regionalni program stambenog zbrinjavanja, nabavka građevinskog materijala

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: RHP-W4-15/2018-4
  Datum: 26.06.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2.Predmet javne nabavke : Regionalni program stambenog zbrinjavanja, nabavka građevinskog materijala
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 44110000

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : Najniža ponuđena cena.
  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Regionalni program stambenog zbrinjavanja, nabavka građevinskog materijala broj RHP-W4-15/2018-4, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 06.08.2018.godine do 12,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 06.08.2018. godine u 12,30 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od najduže 30 dana od dana otvaranja ponuda.
  10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su: Ivana Pejović, Miroslav Papić e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

   

  TENDERSKI DOSIJE ZA REGIONALNI PROGRAM STAMBENOG ZBRINjAVANjA – NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA  Preuzmi ovdе
  ODGOVOR NA PITANJE I Preuzmi ovde
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
 • KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA UDRUŽENjA I AMATERSKIH KULTURNO-UMETNIČKIH DRUŠTAVA OPŠTINE SEČANj ZA 2018.GODINU

  KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI

  I PROJEKATA UDRUŽENjA I AMATERSKIH KULTURNO-UMETNIČKIH DRUŠTAVA OPŠTINE SEČANj ZA 2018.GODINU

  Preuzmi ovdе
 • JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2019. GODINU

  JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2019. GODINU Preuzmi ovdе
  ZAHTEV za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta udržavnoj svojini, po osnovu vlasništva nad poljoprivrednom infrastrukturom, na teritoriji opštine Sečanj za 2019. godinu Preuzmi ovdе
  ZAHTEV za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta udržavnoj svojini, po osnovu stočarstva, na teritoriji opštine Sečanj za 2019. godinu Preuzmi ovdе
  ZAHTEV  za utvrđivanje  broja uslovnih  grla  za dokazivanje prečeg prava  zakupa  poljoprivrednog  zemljišta  u državnoj svojini  na osnovu javnog poziva  komisije za izradu godišnjeg programa  zaštite ,uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2019. Preuzmi ovde
 • JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2019. GODINU

  JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2019. GODINU Preuzmi ovdе
  ZAHTEV za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, na teritoriji opštine Sečanj za 2019. godinu Preuzmi ovdе
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti oblikovana po partijama - dobra za ekonomsko osnaživanje porodičnih domaćinstava izbeglica oblikovana u tri partije

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave    
  Broj: 13/2018-4
  Datum: 31.05.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti oblikovana po partijama

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je:  dobra za ekonomsko osnaživanje porodičnih domaćinstava izbeglica oblikovana u tri partije:

               1. partija - poljoprivredne mašine
               2.partija - dobra u pčelarstvu    
               3.partija-  kozmetički kompleti
        šifre iz opšteg rečnika nabavki:  16100000, 3371164, 16640000

   3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.

  Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima kriterijuma:
              -    Ponuđena cena............................................ 90      bodova
      -    Rok isporuke    ..............................................10      bodova

   

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku dobara- dobra za ekonomsko osnaživanje porodičnih domaćinstava izbeglica broj 13/2018 PARTIJA BROJ_______ ,  sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.       

  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 11.06.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 11.06.2018.godine u 16,30 časova Partija broj 1; u 17,00 časova Partija broj 2; u 17,30 časova Partija broj 3
  u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

   

  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   

  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda.Kontakt lica za sve dodatne informacije su  Branka Vukoje, Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA
  Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA- 1. PARTIJA- POLjOPRIVREDNE MAŠINE
  Preuzmi ovdе
  ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA- 2. PARTIJA- DOBRA U PČELARSTVU
  Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA-3. PARTIJA- KOZMETIČKI KOMPLETI
  Preuzmi ovdе
  OBAVEŠTENjE O OBUSTAVI POSTUPKA-2. PARTIJA- DOBRA U PČELARSTVU Preuzmi ovde
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - Računari i računarska oprema

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 12/2018-4
  Datum :30.05.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : Računari i računarska oprema       šifra iz opšteg rečnika nabavki: 30200000-računarska oprema i materijal

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude. Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima kriterijumima:

  -                     Ponuđena cena............................................... 90 bodova

  -                     Rok isporuke ....................................................5 bodova

  -                     Garantni rok...................................................5 bodova

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku računara i računarske opreme, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe. 

  5.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 11.06.2018. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  6.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 11.06.2018. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  7.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  8.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  9.Kontakt lica za sve dodatne informacije su: Branka Vukoje i Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE Preuzmi ovdе
  ODGOVOR NA PITANjE I Preuzmi ovdе
  PRODUŽENjE ROKA ZA PODNOŠENjE PONUDA Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Pružanje usluge mobilne telefonije

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica:  www.secanj.rs
  Broj: 11/2018-4
  Datum: 28.05.2018.godine


  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2.Predmet javne nabavke : Pružanje usluge mobilne telefonije , šifra iz opšteg rečnika nabavki: 64212000

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku Pružanja usluge mobilne telefonije broj 11/2018 sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na
  poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe. 

  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 05.06.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 05.06.2018. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su: Ivana Pejović, Branka Vukoje e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA
  Preuzmi ovdе
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovdе
 • REŠENjE O RASPODELI SREDSTAVA PO KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA SREDSTVIMA IZ BUDžETA OPŠTINE SEČANj U CILjU OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA U 2018. GODINI

  REŠENjE O RASPODELI SREDSTAVA PO KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA SREDSTVIMA IZ BUDžETA OPŠTINE SEČANj U CILjU OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA U 2018. GODINI
  Preuzmi ovdе
 • OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - Kancelarijski materijal

  OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - Kancelarijski materijal Preuzmi ovdе
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javne nabavke: Otvoreni postupak - Pružanje usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 10/2018-4
  Datum: 27.04.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2.Predmet javne nabavke : Pružanje usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije, šifre iz opšteg rečnika nabavki:  90921000- Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina, 90923000-  Usluge deratizacije.

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku Pružanja usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije broj 10/2018 sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.         

  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 28.05.2018. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 28.05.2018. godine u 15,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   

  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  25 dana od dana otvaranja ponuda.

  10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su:  Ivana Pejović, Branka Vukoje e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA
  Preuzmi ovdе
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
  Preuzmi ovdе
 • REŠENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU - Biogasna elektrana snage 990 kWel - „BIO PAN GAS“ DOO Sečanj

  REŠENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU - Biogasna elektrana snage 990 kWel - „BIO PAN GAS“ DOO Sečanj Preuzmi ovdе
 • JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2018. GODINI

  JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2018. GODINI   Preuzmi ovdе

 • JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj U 2018. GODINI

   

   

  JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj U 2018. GODINI Preuzmi ovdе
  PRIJAVA ZA SPROVOĐENjE JAVNOG RADA – 2018 Preuzmi ovdе
 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Pružanje usluga održavanja spomenika prirode „Park dvorca u Konaku“

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 09/2018-4
  Datum: 05.04.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je: pružanje usluga održavanja spomenika prirode „Park dvorca u Konaku“
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 77313000-Usluga održavanja parkova.

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.
  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku pružanje usluga održavanja spomenika prirode „Park dvorca u Konaku“ broj 09/2018 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 13.04.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 13.04.2018.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJА   Preuzmi ovdе  
 • Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu - "BIO PAN GAS" DOO Sečanj

  Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu - "BIO PAN GAS" DOO Sečanj 

  Preuzmi ovdе
 • RASPISUJE SE OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU U U DRUGOM KRUGU ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI SEČANj

  RASPISUJE SE OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU U U DRUGOM KRUGU ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI SEČANJ

  Preuzmi ovdе
  FORMULAR ZA PRIJAVLjIVANjE NA JAVNO NADMETANjE ZA DAVANjE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI DRUGI KRUG Preuzmi ovdе
 • JAVNI OGLAS ZA DAVANjE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA U MZ JAŠA TOMIĆ PUTEM JAVNOG NADMETANjA

  Na osnovu člana 61. Statuta opštine Sečanj („Službeni list opštine Sečanj“, br.8/2015 -prečišćen tekst) i člana 6. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Sečanj („Službeni list opštine Sečanj“, br.12/2016), Opštinsko veće opštine Sečanj, na sednici održanoj dana 01.03.2018. godine, donelo je

  O D L U K U

  O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP
  POSLOVNIH PROSTORIJA U MZ JAŠA TOMIĆ

  i raspisuje

  JAVNI OGLAS

  ZA DAVANjE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA U MZ JAŠA TOMIĆ
  PUTEM JAVNOG NADMETANjA

  I

  Predmet davanja u zakup su poslovne prostorije u Jaši Tomić u ulici Žarka Zrenjanina br.26, izgrađene na parceli broj 148 KO Jaša Tomić, ukupne površine 52,00 m2 (poseban deo br.3), upisane u Listu nepokretnosti broj: 449 KO Jaša Tomić, a koje se nalaze u II (drugoj) zoni.
  Nepokretnost se daje u zakup kao prostor za trgovinu namenjen za snabdevanje stanovništva i daje se u viđenom stanju.

  II

  Poslovne prostorije se daju u zakup na period od 5 (pet) godina.
  Zakup prestaje istekom roka na koji se poslovne prostorije daju u zakup.

  III

  Početna licitaciona cena je 6.760,00 din. (slovima: šesthiljadasedamstotinašezdeset dinara i 00/100), (52,00 m2 h 130,00 dinara - II zona).

  IV

  Visina licitacionog koraka je 500,00 dinara.

  V

  Poslovne prostorije koje se daju u zakup mogu se razgledati svakim radnim danom za vreme trajanja javnog oglasa u vremenu od 10,00 do 12,00 časova.

  VI

  Postupak javnog nadmetanja sprovodiće se u zgradi opštine Sečanj (mala većnica), dana 11.04.2018. godine, sa početkom u 10,00 časova.

  OPŠTI USLOVI

  VII

  Učesnici javnog nadmetanja mogu biti sva fizička i pravna lica koja su kod nadležnog organa registrovana za obavljanje poslovne delatnosti koja se može obavljati u poslovnoj prostoriji koja se daje u zakup. U postupku javnog nadmetanja ne mogu učestvovati članovi Komisije iz člana 9. ove odluke i njihovi zamenici, kao i bivši zakupci koji nisu izmirili svoja dugovanja prema opštini po osnovu zakupa (zakupnina, naknada za izvršene komunalne usluge i dr.).
  Učesnici javnog nadmetanja obavezni su da podnesu prijavu za učešće na javnom nadmetanju Komisiji u pisanom obliku, najkasnije u roku od 24 časa pre časa koji je određen za početak javnog nadmetanja.
  Prijava iz stava 3. ovog člana obavezno sadrži:
  - Podatke o podnosiocu prijave i to:
  -
  - Za fizička lica, odnosno preduzetnike: ime i prezime vlasnika radnje, fotokopiju važeće lične karte, kopiju rešenja o upisu radnje u registar kod nadležnog organa, naziv radnje, kopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u sistemu PDV-a, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke,
  - Za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kopiju izvoda iz registra Republičkog zavoda za statistiku, kopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u sistemu PDV-a i kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke,
  - Punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave,
  - Naznaku delatnosti koja će se obavljati u poslovnoj prostoriji,
  - Dokaz o uplati depozita,
  - Dokaz da je podnosilac prijave izmirio zakupninu i troškove komunalnih usluga (potvrda davaoca usluga), ukoliko je bio zakupac poslovne prostorije koja je imovina opštine Sečanj.

  VIII

   

  Učesnici javnog nadmetanja obavezni su da radi učešća u postupku javnog nadmetanja uplate depozit u visini od 100% jedne mesečne zakupnine, određene po početnoj licitacionoj ceni utvrđenoj u tački III ovog oglasa, na račun br. 840-742152843-59.
  Položeni depozit će se vratiti učesnicima koji ne budu najpovoljniji ponuđači.
  Učesnici javnog nadmetanja obavezni su da dostave račun i naziv banke sa kog su uplaćena sredstva na ime depozita.
  Neblagovremene uplate depozita kao i nedolazak na javno nadmetanje smatraju se odustankom od istog.

  IX


  Obrazac prijave za učešće u javnom konkursu može se preuzeti u pisarnici opštinske uprave opštine Sečanj od dana 27.03.2018. godine.

  X

  Postupak javnog nadmetanja sprovodi Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup poslovnih prostorija u MZ Jaši Tomić putem javnog nadmetanja obrazovana od strane Opštinskog veća opštine Sečanj.

  XI

  Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na zvaničnom sajtu opštine Sečanj i u štampanom mediju.

  XII

  Poslovne prostorije se daju u zakup učesniku javnog nadmetanja koji ponudi najviši iznos zakupnine.

  XIII

  U slučaju da je za učestvovanje na javnom nadmetanju podneta samo jedna prijava, odnosno ako se na javnom nadmetanju pojavi samo jedan učesnik, postupak javnog nadmetanja smatraće se uspelim ako učesnik prihvati početni ili drugi iznos zakupnine koji nije manji od početnog.

  XIV

  Učesnicima javnog nadmetanja biće dostavljena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača odmah nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanje.

  XV

  Plaćanje zakupnine biće regulisano ugovorom zaključenim između zakupca i zakupodavca.

  XVI

  Ovaj oglas se objavljuje na zvaničnom sajtu opštine Sečanj i u najmanje jednom štampanom mediju.

   

  Republika Srbija
  Autonomna Pokrajina Vojvodina
  Opština Sečanj
  OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE SEČANj                                                         PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA
  Broj: 011-22/2018-I                                                                                                    Predrag Rađenović
  Dana: 01.03.2018. godine
  S e č a nj


   

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javne nabavke: Otvoreni postupak - Usluge prevoza učenika

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 08/2018-4
  Datum: 19.03.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2.Predmet javne nabavke : Usluge prevoza učenika
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 60100000 - Usluge drumskog prevoza

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.
  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Usluge prevoza učenika broj 08/2018 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 19.04.2018. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 19.04.2018. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.
  10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su: Ivana Pejović, Branka Vukoje e-mail adresa:  nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovdе
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovdе

   

   

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Usluge prevoza učenika (lokal)

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 07/2018-4
  Datum: 15.03.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2.Predmet javne nabavke : Usluge prevoza učenika (lokal)
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 60100000 - Usluge drumskog prevoza

   3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.
  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Usluge prevoza učenika (lokal) broj 07/2018 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 16.04.2018. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 16.04.2018. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
   9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.
   10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su: Ivana Pejović, Branka Vukoje e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  КONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
 • JAVNI POZIV ZA DODELU JEDNOKRATNE FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA NA TERITORIJI AP VOJVODINE

   

   

   

  Na osnovu člana 28. Odluke o osnivanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima i člana 19. Statuta Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima Fond za pružanje pomoći izbeglim prognanim i raseljenim licima raspisuje

  JAVNI POZIV

  ZA DODELU JEDNOKRATNE FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA OSNOVNIH AKADEMSKIH

  STUDIJA

  NA TERITORIJI AP VOJVODINE

   

  Član 1.

  Pravo na učešće po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti lica koja su imala (imaju) u skladu sa zakonom status izbeglih ili raseljenih lica sa boravištem odnosno prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine na dan stupanja na snagu Odluke o osnivanju Fonda (21. decembar 2006. godine), tj. studenti osnovnih akademskih studija (izuzev studenata prve godine) na teritoriji Republike Srbije, a koji se prijave na Javni poziv od 8. marta do 2. aprila 2018. godine,

  Član 2.

  Uslovi za pružanje jednokratne finansijske pomoći studentima osnovnih akademskih studija na teritoriji AP Vojvodine iz izbegličkih i raseljeničkih porodica sa teritorije AP Vojvodine su:

  1. da je podnosilac prijave na Javni poziv ili roditelj imao status izbeglog ili raseljenog lica na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine na dan stupanja na snagu Odluke o osnivanju Fonda, odnosno 21. decembra 2006. godine,

  2. da su podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva podneli zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije ili su već dobili državljanstvo Republike Srbije,

  3. da su podnosilac prijave i članova porodičnog domaćinstva navedenih na prijavi u roditeljskom ili starateljskom odnosu,

  4. da podnosilac prijave u toku dosadašnjih studija ima uspeh iznad 7,00

  5. da podnosilac prijave do sada redovno pohađa studije.

  Član 3.

  Ispunjenost uslova iz člana 2. podnosilac prijave na Javni poziv dokazuje podnošenjem odgovarajućih isprava (fotokopija), koji su od značaja za utvrđivanje osnovanosti zahteva i to:

  1. za dokazivanje statusa izbeglice i interno raseljenog lica, prilaže se fotokopija izbegličke legitimacije ili legitimacije raseljenog lica, odnosno potvrda poverenika za izbeglice o postojanju izbegličkog statusa, za podnosioca ili roditelja,

  2. za dokazivanje da je podnet zahtev za državljanstvo prilaže se potvrda nadležnog organa unutrašnjih poslova ili rešenje o dobijenom državljanstvu Republike Srbije za podnosioca prijave i sve članove domaćinstva koji su navedeni na prijavi,

  3. za dokazivanje da su podnosilac prijave (student) i članovi porodičnog domaćinstva navedeni na prijavi u roditeljkom ili starateljskom osnosu prilaže kopija lične karte, izvod iz matične knjige rođenih ili dokaz o starateljstvu,

  4. za dokazivanje uspeha u toku dosadašnjih studija prilaže se fotokopija indeksa i potvrda fakulteta o ocenama i proseku do sada završenih godina studija,

  5. za dokazivanje redovnog pohađanja studija prilaže se uverenje o redovnom statusu studenta.

  Član 4.

  Ostala relevantna dokumentacija koju podnosilac prijave dostavlja je:

  1. za dokazivanje uspeha studenta prilaže se fotokopija indeksa, fotokopije priznanja za prva tri mesta osvojena na međunarodnim takmičenjima ili skupovima takmičarskog karaktera iz naučno-obrazovnog, obrazovno-umetničkog ili sportskog polja, uverenje o statusu studenta, tj. dokaz da je student na budžetu ili samofinansirajući,

  2. za narušeno zdravstveno stanje i invalidnost prilaže se odgovarajuća kopija lekarskog uverenja sa dijagnozom ili fotokopija rešenja o utvrđivanju invalidnosti,

  3. za materijalni položaj porodičnog domaćinstva potvrde preduzeća u kojima su zaposleni, potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje (podneti za sva lica navedena u prijavi).

  Član 5.

  Visina sredstava koja se odobravaju iznose 30.000,00 dinara po studentu i uplaćuju se na račun studenta u roku od 60 dana od odluke Upravnog odbora kojom se odobravaju sredstva konkretnom studentu.

  Član 6.

  Prijava na Javni poziv za dodelu jednokratne finansijske pomoći studentima osnovnih akademskih studija na teritoriji AP Vojvodine podnosi se na propisanom obrascu, koji se može dobiti u prostorijama Fonda, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25, preuzeti sa sajta www.fondajnfort.rs. ili kod opštinskih poverenika za izbeglice i migracije.

  Fond će razmatrati samo prijave koje su koje su u skladu sa Javnim pozivom i Statutom Fonda.

  Neblagovremene i nepotpune prijave na Javni poziv neće biti razmatrane.

  Prijava na Poziv iz stava 1. ovog člana podnosi se neposredno Fondu ili putem pošte preporučenom pošiljkom.

  Član 7.

  Za dodatne informacije u vezi sa pozivom možete se obratiti Fondu za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, Bilevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad ili na broj telefona 021/475 4 295.

   

   

 • REŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SEČANj" SEČANj

  REŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SEČANj" SEČANj Preuzmi ovdе
 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Usluga-socijalna zaštita-pomoć u kući

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 03/2018-4
  Datum : 07.03.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : Usluga-socijalna zaštita-pomoć u kući

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 98513310- Usluge pomoći u kući

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Usluga-socijalna zaštita-pomoć u kući, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  5.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 16.03.2018. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  6.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 16.03.2018. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.
  7.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  8.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  9.Kontakt lice za sve dodatne informacije su: Branka Vukoje i Ivana Pejović
  e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA                                                                                                                   Preuzmi ovde
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • KONAČANA LISTA REDA PRVENSTVA ZA DODELU POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj DODELOM 21 PAKETA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

  KONAČANA LISTA REDA PRVENSTVA ZA DODELU POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj DODELOM 21 PAKETA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA 

  Preuzmi ovdе
 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Protivgradne rakete

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 05/2018-4
  Datum: 05.03.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je: Protivgradne rakete
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 24613000

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude. Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima kriterijuma:
  - Ponuđena cena............................................ 90 bodova
  - Rok isporuke ................................................5 bodova
  - Uslovi plaćanja.............................................5 bodova

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku dobara- Protivgradne rakete broj 05/2018 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 14.03.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 14.03.2018.godine u 16,30 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  КONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • RANG LISTA KANDIDATA I ZAPISNIK O IZBORNOM POSTUPKU ZA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SEČANj" SEČANj

  RANG LISTA KANDIDATA ZA IMENOVANjE DIREKTORA

  JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SEČANj" SEČANj

   Preuzmi ovdе

  ZAPISNIK O IZBORNOM POSTUPKU ZA IMENOVANjE DIREKTORA

  JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SEČANj" SEČANj

  Preuzmi ovdе
 • JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI NAMENJENU PORODICAMA KOJE SU BILE KORISNICI PROGRAMA KUPOVINE SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM IZ SEDSTAVA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE OSTVARENIH KROZ PRODAJU POŠTANSKE MARKE DODELOM 1 PAKETA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

  JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI NAMENJENU PORODICAMA
  KOJE SU BILE KORISNICI PROGRAMA KUPOVINE SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM IZ
  SEDSTAVA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE OSTVARENIH KROZ PRODAJU POŠTANSKE MARKE DODELOM 1 PAKETA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

   Preuzmi ovde 
 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Usluga obezbeđenja

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 04/2018-4
  Datum : 02.03.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : usluga obezbeđenja
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 98341120-usluge portira

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku usluga obezbeđenja, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  5.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 12.03.2018. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  6.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 12.03.2018. godine u 16,30 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.
  7.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  8.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  9.Kontakt lice za sve dodatne informacije su: Branka Vukoje i Ivana Pejović

  e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIЈА                                                                                                                Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Geodetske usluge

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 06/2018-4
  Datum : 02.03.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : Geodetske usluge
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 71250000- Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku pružanja geodetskih usluga, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  5.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 12.03.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  6.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 12.03.2018.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.
  7.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  8.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  9.Kontakt lice za sve dodatne informacije su: Branka Vukoje i Ivana Pejović

  e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIЈА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA OPŠTINE SEČANJ U CILJU OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2018. GODINI

  JAVNI POZIV

  ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA OPŠTINE SEČANJ U CILJU OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2018. GODINI

  Preuzmi ovdе

  PRIJAVA ZA PROJEKTNO SUFINANSIRANjE IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA

  Preuzmi ovde

  BUDŽET PROJEKTA

  Preuzmi ovde

  REŠENjE O IMENOVANjU STRUČNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKTA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU

  Preuzmi ovde

   

  ODLUKU O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE
  POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI SEČANj 
  I RASPISUJE OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆ
 • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU SPISKA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOV ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SEČANJ" SEČANJ

  ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU SPISKA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOV ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SEČANJ" SEČANJ

  Preuzmi ovdе

  ZAKLJUČAK - I

  Preuzmi ovde

  ZAKLJUČAK - II

  Preuzmi ovde
 • JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA ZA REALIZOVANJE PROGRAMA U 2018. GODINI

  JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA ZA REALIZOVANJE PROGRAMA U 2018. GODINI

  Preuzmi ovde
  PRIJAVNI OBRAZAC Preuzmi ovde
 • JAVNI KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U OBLASTI SPORTA U OPŠTINI SEČANJ ZA 2018. GODINU

  JAVNI KONKURS

   ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA PROGRAMSKE

  AKTIVNOSTI U OBLASTI SPORTA U OPŠTINI SEČANJ

  ZA 2018. GODINU

  Preuzmi ovde
 • PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU

  PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU
   Preuzmi ovdе
 • REŠENjE O IZDAVANjU DOZVOLE ZA TRETMAN NEOPASNOG OTPADA - "OPSS" DOO Jaša Tomić

  REŠENjE O IZDAVANjU DOZVOLE

  ZA TRETMAN NEOPASNOG OTPADA - "OPSS" DOO Jaša Tomić

  Preuzmi ovdе
 • REŠENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU - SKLADIŠTENjE I TRETMAN ČVRSTOG NEOPASNOG OTPADA - „OPSS“ DOO Jaša Tomić

  REŠENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA

  ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA

  PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU - SKLADIŠTENjE

  I TRETMAN ČVRSTOG NEOPASNOG OTPADA - „OPSS“ DOO Jaša Tomić

  Preuzmi ovdе
 • OBJAVLjIVANjE OPŠTEG POZIVA ZA UVOĐENjE U VOJNU EVIDENCIJU

  Pozivaju se sva lica muškog pola, rođena 2000. godine i starijih godišta (1988.-1999. god.) koji nisu uvedeni u vojnu evidenciju, sa teritorije opštine Sečanj, da se jave Centru Ministarstva Odbrane Zrenjanin opštinska kancelarija Sečanj, ulica Vožda Karađorđa 69, radi uvođenja u vojnu evidenciju.

  Uvođenje u vojnu evidenciju vršiće se svake srede, u periodu od 16. januara do 28. februara 2018. godine od 09.00 - 13.00 časova.

  Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju treba da ponese ličnu kartu. Ukoliko je ne poseduje na uvid poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi indetitet, a u inostranstvu - važeću putnu ispravu.

  Regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se, radi uvođenja u vojnu evidenciju, jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

  CENTAR MINISTARSTVA ODBRANE ZRENjANIN

 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Putničko vozilo po sistemu "staro za novo"

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 22/2017-4
  Datum :16.01.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : Putničko vozilo po sistemu "staro za novo"-šifra iz opšteg rečnika nabavki: 34110000-putnički automobili
  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : Kriterijum najniže ponuđene cene

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Putničkog vozila po sistemu "staro za novo"a sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  5.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 24.01.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  6.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 24.01.2018.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.
  7.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  8.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
  9.Kontakt lica za sve dodatne informacije su Branka Vukoje i Ivana Pejović, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com
   Predsednik Opštine
  Predrag Rađenović

   


   

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovde

   

   

 • Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman čvrstog neopasnog otpada na teritoriji opštine Sečanj, operatera "OPSS" DOO Jaša Tomić

  Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman

  čvrstog neopasnog otpada na teritoriji opštine Sečanj,

  operatera "OPSS" DOO Jaša Tomić

  Preuzmi ovde

 • Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu - "OPSS" DOO Jaša Tomić

  Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu - "OPSS" DOO Jaša Tomić

  Preuzmi ovdе

 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Nafta, benzin i tečni naftni gas

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 01/2018-4
  Datum: 08.01.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke : nafta, benzin i tečni naftni gas

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 09130000 – nafta i destilati

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku dobara- nafta, benzin i tečni naftni gas broj 01/2018 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 18.01.2018. godine do 13,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 18.01.2018. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  10.Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

  КОNKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde

   

 • Javna nabavka male vrednosti - Poziv za podnošenje ponuda - usluga izrade programa komasacije za KO Neuzina , KO Banatska Dubica , KO Jarkovac i KO Krajišnik

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave        

  Broj: 24/2017-4

  Datum : 08.01.2018.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

   

   

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

   

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : usluga izrade programa komasacije za KO Neuzina , KO Banatska Dubica , KO Jarkovac i KO Krajišnik, šifra iz opšteg rečnika nabavki: 71250000-arhitektonske, tehničke i geodetske usluge.

   

   

  2.Kriterijum za dodelu ugovora je :   najniža ponuđena cena

   

  3.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

   

  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku usluge izrade programa komasacije za KO Neuzina , KO Banatska Dubica , KO Jarkovac i KO Krajišnik, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.                                                                                                                   

   

  4.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 18.01.2018. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

   

  5.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 18.01.2018. godine u 16,30 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

   

  6.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   

  7.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda.

   

  8.Kontakt lice za sve dodatne informacije su:  Branka Vukoje i Ivana Pejović

   

   e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

                                                                                                                                                                         Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE Preuzmi ovdе
  ODGOVOR NA PITANjE Preuzmi ovdе
  PRODUŽENjE ROKA ZA PODNOŠENjE PONUDA Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde

   

  • НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
   ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
   Орган јединице локалне самоуправе
   Број: 24/2017-4
   Датум : 08.01.2018.године
   На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
   Наручилац објављује
   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
   1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
   2.Предмет јавне набавке мале вредности је : услугa израде програма комасације за
   КО Неузина , КО Банатска Дубица , КО Јарковац и КО Крајишник, шифра из
   општег речника набавки: 71250000-архитектонске, техничке и геодетске услуге.
   2.Критеријум за доделу уговора је : најнижа понуђена цена
   3.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу
   јавних набавки и интернет страници наручиоца.
   Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за
   набавку услугe израде програма комасације за КО Неузина , КО Банатска Дубица ,
   КО Јарковац и КО Крајишник, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина
   Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити
   назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт
   особе.
   4.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 18.01.2018. године до 14,00
   часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте
   ће се неотворене вратити понуђачима.
   5.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 18.01.2018. године у 16,30 часова у
   пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа
   бр.57, Сечањ.
   6.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана
   и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави
   уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
   7.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања
   понуда.
   1
  • 8.Контакт лице за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић
   е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com
    
   Председник Општине
   Предраг Рађеновић
 • POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SEČANJ" SEČANJ

  POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SEČANJ" SEČANJ

  Preuzmi ovdе
 • KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA UDRUŽENjA I AMATERSKIH KULTURNO - UMETNIČKIH DRUŠTAVA OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU

  KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA UDRUŽENjA I AMATERSKIH KULTURNO - UMETNIČKIH DRUŠTAVA OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU  Preuzmi ovde
  PRIJAVNI OBRAZAC Preuzmi ovdе
  OBRAZAC PREDLOGA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I PROJEKTA Preuzmi ovdе
  OBRAZAC BUDžETA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I PROJEKTA Preuzmi ovdе
  OBRAZAC NARATIVNOG BUDžETA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I PROJEKTA Preuzmi ovdе
 • ODLUKU O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI SEČANj I RASPISUJE OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U O

  ODLUKU O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE
  POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI SEČANj
  I RASPISUJE OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI SEČANj

  Preuzmi ovdе

  FORMULAR ZA PRIJAVLJIVANJE

  Preuzmi ovde

   

  ODLUKU O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE
  POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI SEČANj 
  I RASPISUJE OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆ
 • JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SEČANj" SEČANj

  JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG

  PREDUZEĆA "SEČANj" SEČANj

  Preuzmi ovdе
 • Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova

  Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova Preuzmi ovde
 • KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA UDRUŽENjA I AMATERSKIH KULTURNO - UMETNIČKIH DRUŠTAVA OPŠTINE SEČANj ZA 2017. GODINU

  KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA UDRUŽENjA I AMATERSKIH KULTURNO - UMETNIČKIH DRUŠTAVA OPŠTINE SEČANj ZA 2017. GODINU  Preuzmi ovde
 • Javna nabavka male vrednosti - Poziv za podnošenje ponuda - usluga izrade programa komasacije za KO Neuzina , KO Banatska Dubica , KO Jarkovac i KO Krajišnik - OBUSTAVLJEN POSTUPAK

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Broj: 20/2017-4

  Datum : 29.11.2017.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

   

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

   

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : usluga izrade programa komasacije za KO Neuzina , KO Banatska Dubica , KO Jarkovac i KO Krajišnik, šifra iz opšteg rečnika nabavki: 71250000 - arhitektonske, tehničke i geodetske usluge.

   

  2.Kriterijum za dodelu ugovora je : najniža ponuđena cena

   

  3.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku usluge izrade programa komasacije za KO Neuzina , KO Banatska Dubica , KO Jarkovac i KO Krajišnik, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

   

  4.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 07.12.2017. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

   

  5.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 07.12.2017. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

   

  6.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   

  7.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

   

  8.Kontakt lice za sve dodatne informacije su: Branka Vukoje i Ivana Pejović

  e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA Preuzmi ovde

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ Орган јединице локалне самоуправе Број: 20/2017-4 Датум : 29.11.2017.године
  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
  2.Предмет јавне набавке мале вредности је : услугa израде програма комасације за КО Неузина , КО Банатска Дубица , КО Јарковац и КО Крајишник, шифра из општег речника набавки: 71250000 -архи архи архи тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге .
  2.Критеријум за доделу уговора је : најнижа понуђена цена
  3.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку услугe израде програма комасације за КО Неузина , КО Банатска Дубица , КО Јарковац и КО Крајишник, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.
  4.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 07.12.2017. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
  5.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 07.12.2017. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.
  6.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
  7.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.
  2
  8.Контакт лице за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић
  е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com
  Председник Општине
  Предраг Рађеновић
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA-Javna nabavka male vrednosti-Geodetske usluge

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 19/2017-4
  Datum : 22.11.2017.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je : Geodetske usluge

   

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 71250000- Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge

   

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

   

  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku pružanja geodetskih usluga, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

                                                

  5. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 30.11.2017. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  6. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 30.11.2017. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.
  7. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  8. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda.

  9. Kontakt lice za sve dodatne informacije su:  Branka Vukoje i Ivana Pejović

   е-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

                                                                                               Predsednik Opštine

                                                                                                 Predrag Rađenović

   

  КONKURSNA DOKUMENTACIJА
  Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
 • Konačna lista reda prvenstva za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji opštine Sečanj kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći

  Konačna lista reda prvenstva za dodelu pomoći za rešavanje stambenih

  potreba izbeglica na teritoriji opštine Sečanj kroz kupovinu

  seoskih kuća i dodelu paketa pomoći

  Preuzmi ovdе
 • Javna nabavka-Poziv za podnošenje ponuda- Otvoreni postupak-Radovi na rekonstrukciji ulaza u sanitarni čvor u objektu ustanove obrazovanja Boka

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 15/2017-4
  Datum: 25.10.2017.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2.Predmet javne nabavke : Radovi na rekonstrukciji ulaza u sanitarni čvor u objektu ustanove obrazovanja Boka, šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45454000 – radovi na rekonstrukciji

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : ekonomski najpovoljnija ponuda.

  Elementi kriterijuma su:

  - Ponuđena cena ................................... ......... 90 bodova

  - Rok izvođenja .................................... 10 bodova

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku radova na rekonstrukciji ulaza u sanitarni čvor u objektu ustanove obrazovanja Boka broj 15/2017 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 27.11.2017. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 27.11.2017. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.
  10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su Branka Vukoje, Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com


  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  КОNKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  IZMENA I DOPUNA КОNKURSNE DOKUMENTACIJE Preuzmi ovde
  PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA Preuzmi ovde
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde

   

 • Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i dodelom paketa pomoći sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova

  Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći pri

  kupovini seoske kuće sa okućnicom i dodelom paketa pomoći sa listom

  korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti

  uslova i broju osvojenih bodova.

  Preuzmi ovdе
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javne nabavke male vrednosti: Radovi - rekultivacija zemljišta

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave    
  Broj: 14/2017-4
  Datum :23.10.2017.godine


  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je : Radovi - rekultivacija zemljišta,

  šifra iz opšteg rečnika nabavki:

  45112320-Radovi na rekultivaciji zemljišta.

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je :   ekonomski najpovoljnija ponuda.
  Elementi kriterijuma su:
             -        Ponuđena cena    .........................................     90     bodova
              -       Rok izvođenja             ....................................   10     bodova

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku radova- rekultivacija zemljišta, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  5. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 31.10.2017. godine do 12,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  6. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 31.10.2017. godine u 13,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  7. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  8. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda.

  9. Kontakt lice za sve dodatne informacije su:  Branka Vukoje i Ivana Pejović
   e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
                                                                                                 Predrag Rađenović

   

   

   

  КONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORА Preuzmi ovdе
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javne nabavke male vrednosti: Dobra za reprezentaciju

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave    
  Broj: 16/2017-4
  Datum : 23.10.2017.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je : Dobra za reprezentaciju

   

       šifra iz opšteg rečnika nabavki: 15800000

   

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.

  Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima kriterijuma:

   

             -          Ponuđena cena............................................90        bodova

   

              -           Rok isporuke ..............................................10         bodova

   

              Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
           Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku dobara za reprezentaciju, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.  

   

  4. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 31.10.2017. godine do 12,00 časova.

   

  Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

   

   

  5.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 31.10.2017.godine u 13,30 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  6.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  7.Оdluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  8.Кontakt lice za sve dodatne informacije je Branka Vukoje e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
  Predrag Rađenović

   

  КONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovdе
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde

   

   

   

 • POZIV ZA DOSTAVLJANjE PONUDA - Javne nabavke male vrednosti: Usluge zimskog održavanja puteva na teritoriji Opštine Sečanj

  OPŠTINA SEČANj
  OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj
  ul. Vožda Karađorđa br.57
  23240 Sečanj

  Na osnovu čl. 55. stav 1. tačka 2. ičl. 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac, dana 23.10.2017.godine upućuje:

  POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BROJ 17/2017-4
  1.    Naziv, adresa, vrsta naručioca :
  Opštinska uprava Sečanj, ulica Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.
  2.    Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti.

  3.    Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
  Predmet javne nabavke: Usluge zimskog održavanja puteva na teritoriji Opštine Sečanj

  Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
  90620000-usluga čišćenja snega

  4.    Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:
  Odluku o izboru najpovoljnije ponude doneće se primenom kriterijuma ,,najniža ponuđena cena“.
  5.    Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:
  Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova lično u prostorijama Opštinske uprave Sečanj , ul. Vožda Karađorđa br.57-    23240 Sečanj,na Portalu Uprave za javne nabavke
  www.portal.uin.gov.rs i na internet stranici Naručioca www.secanj.rs.

  6.    Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:
  Ponuda se podnosi lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, overenoj pečatom podnosioca ponude.
  Rok za podnošenje ponuda je do 12:00 časova dana 31.10.2017. godine.
  Ponuda se podnosi na adresu: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj.
  Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu do 12:00 časova.

  Otvaranje ponuda je javno na adresi naručioca navedenoj u ovom Pozivu i to dana 31.10.2017. godine u 14:00 časova.


  Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom:    
  PONUDA ZA NABAVKU USLUGE ZIMSKOG ODRŽAVANjA PUTEVA JNMV
  br.17/2017 - NE OTVARATI OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj Ul. VOŽDA KARAĐORĐA br.57 23240 SEČANj


  Na poleđini koverte ili kutiji navesti: naziv i adresu ponuđača, telefon, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt.
  U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno navesti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
  Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom Pozivu, smatraće se neblagovremenim, i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

  7.    Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:
  Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Naručioca: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj.
  Otvaranje ponuda je javno, po redosledu prijema ponuda, i obaviće se sa početkom u 14,00 časova, dana 31.10.2017. godine
  8.    Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
  Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka otvaranja ponuda Komisiji za javnu nabavku podnesu punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje glasi na osobu koja prisustvuje otvaranju ponuda, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku otvaranja ponuda.
  Pisano ovlašćenje mora imati zavodni pečat sa brojem i datumom izdavanja, pečat i potpis ovlašćenog lica.
  9.    Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora:
  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
  10.    Kontakt: e-mail: nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA
  Preuzmi ovde
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde

   

   

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javne nabavke: Otvoreni postupak - Ugradnja postrojenja centralnog grejanja i gasnog razvoda sa zamenom stolarije u Osnovnoj školi u naseljenom mestu Neuzina

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 18/2017-4
  Datum: 27.09.2017.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2.Predmet javne nabavke : Ugradnja postrojenja centralnog grejanja i gasnog razvoda sa zamenom stolarije u Osnovnoj školi u naseljenom mestu Neuzina

       šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45000000-Građevinski radovi

   

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : Najniža ponuđena cena

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku radova- Ugradnja postrojenja centralnog grejanja i gasnog razvoda sa zamenom stolarije u Osnovnoj školi u naseljenom mestu Neuzina broj 09/2017 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 27.10.2017. године до 10,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  7. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 27.10.2017. godine do 10,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  8.Оtvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

  10.Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine

                                                                                                            Predrag Rađenović

   

   

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  ODGOVOR NARUČIOCA NA POSTAVLJENO PITANJE I
  Preuzmi ovde
  ODGOVOR NARUČIOCA NA POSTAVLJENO PITANJE II Preuzmi ovde

   

   IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE Preuzmi ovdе
  PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA
  Preuzmi ovde
  ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA Preuzmi ovde
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javne nabavke: Otvoreni postupak - Radovi na rekonstrukciji vrtića u naseljenim mestima Sečanj i Krajišnik

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 13/2017-4
  Datum: 18.09.2017.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

   

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

   

   

  2. Predmet javne nabavke : Radovi  na rekonstrukciji  vrtića u naseljenim mestima Sečanj i Krajišnik,   šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45454000 –  radovi na rekonstrukciji

   

   

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : Najniža ponuđena cena

   

   

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

   

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku radova na rekonstrukciji  vrtića u naseljenim mestima Sečanj i Krajišnik  broj 13/2017 ,  sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.       

   

  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 18.10.2017. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

   

   

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 18.10.2017. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

   

  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   

   

  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  25 dana od dana otvaranja ponuda.

   

   

  10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su Branka Vukoje, Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

                                                                                              Predsednik Opštine
                                                                                                            Predrag Rađenović

   

  Konkursna dokumentacija
  Preuzmi ovdе 
  Šema stolarije
  Preuzmi ovdе
  Odluka o dodeli ugovora
  Preuzmi ovde
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmi ovde

   

 • Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu - PP "Ratar" DOO, Jaša Tomić.

  Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje

  o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu - Nosilac projekta

   

  PP "Ratar" DOO, Jaša Tomić.

  Preuzmi ovdе

  Rešenje

  Preuzmi ovde
 • PRVI MEMORIJALNI TURNIR KARASI I LEGENDE RUKOMETA

  KARASI PLAKAT FINAL copy

 • Javna nabavka male vrednosti-POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA-Adaptacija pomoćne zgrade –prostorije fudbalskog kluba „Krajina“

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave       
  Broj: 12/2017-4
  Datum :07.09.2017.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : Adaptacija pomoćne zgrade –prostorije fudbalskog kluba „Krajina“, šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45262700-adaptacija zgrada.

  2. Kriterijum za dodelu ugovora je : ekonomski najpovoljnija ponuda.

   

  Elementi kriterijuma su:

   

             -       Ponuđena cena ................................... .........     90      bodova

   

             -       Rok izvođenja            ....................................   10       bodova

   

  3.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku radova - Adaptacija pomoćne zgrade –prostorije fudbalskog kluba „Krajina“, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe. 

  4.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 15.09.2017. godine do 10,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.  

  5.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 15.09.2017. godine u 11,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  6.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  7.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  8. Kontakt lice za sve dodatne informacije su: Branka Vukoje i Ivana Pejović

   

  e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

                                                         Predsednik Opštine

   

                                                                                                Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA
  Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
  Preuzmi ovde

 • Informacija o konkursima Razvojnog fonda APV

  Poštovani,

  Obaveštavamo Vas da Razvojni fond i dalje ima otvorene konkurse za pravna lica i preduzetnike I za registrovana poljoprivredna gazdinstva.

  Kamatne stope godišnje iznose 1% ukoliko je sredstvo obezbeđenja bankarska garancija i 2% ukoliko je sredstvo obezbeđenja hipoteka kada korisnik kredita dolazi iz lokalne samouprave sa teritorije Vojvodine koje se nalaze u trećoj i četvrtoj grupi razvijenosti ( Alibunar, Bač, Bela Crkva, Žabalj, Žitište, Irig, Kovačica, Kovin, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Bečej, Odžaci, Plandište, Sečanj, Srbobran, Titel, Čoka, Šid i Opovo ). Kamatne stope su više za jedan procentni poen ukoliko korisnik kredita dolazi iz lokalne samouprave koje spadaju u prvu i drugu kategoriju razvijenosti i u zavisnosti od instrumenta obezbeđenja iznose 2 ili 3% godišnje

  Krediti se odobravaju sa rokovima vraćanja do 7 godina kada je reč o kreditiranju pravnih lica I preduzetnika, odnosno do 6 godina kada se radi o kreditiranju poljoprivrednih gazdinstava. Grejs period za pojedine kreditne linije je čak 2 godine.

  Takođe, omogućeno je i davanje ručne zaloge na novokupljenu pogonsku mehanizaciju kod kreditiranja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava pa tako sada poljoprivrednici uz 20% učešća mogu dati zalogu na predmet kupovine.

  Svi konkursi su otvoreni tokom cele godine.

  Za pravna lica i preduzetnike raspisani su sledeći konkursi:

  - Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja sa rokom otplate 84 meseca

  Preuzmi ovde

  - Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva sa rokom otplate 48 meseci

  Preuzmi ovde

  - Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva na 12 meseci,

  sa periodom raspoloživosti sredstava od 36 meseci (tri tranše)

  Preuzmi ovde

   

  Za registrovana poljoprivredna gazdinstva raspisani su sledeći konkursi:

   

  - Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu sa rokom otplate do 60 meseci

  Preuzmi ovde

  - Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta sa rokom oplate od 72 meseca

  Preuzmi ovde

  - Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi sa rokom od 9 meseci I periodom

  raspoloživosti sredstava od 36 meseci (četiri tranše)

  Preuzmi ovde

   

  Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite, elektronskim putem: kreditno@rfapv.rs ili telefonskim putem na broj: 021/454-334;

   

 • PREZENTACIJA RAZVOJNOG FONDA AP VOJVODINE

  Nadzorni odbor Razvojnog fonda AP Vojvodine usvojio je nove konkurse za pravna lica,  preduzetnike i registrovana poljoprivredna gazdinstva.

   

  Za pravna lica i preduzetnike raspisani su sledeći konkursi:

  - Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja sa rokom otplate 84 meseca

  - Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva sa rokom otplate 48 meseci

  - Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva na 12 meseci, sa periodom raspoloživosti sredstava od 36 meseci  (tri tranše)

   

  Za registrovana poljoprivredna gazdinstva raspisani su sledeći konkursi:

  - Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu sa rokom otplate do 60 meseci

  - Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta sa rokom oplate od 72 meseca

  - Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi sa rokom od 9 meseci I periodom raspoloživosti sredstava od 36 meseci (četiri tranše)

   

  S obzirom da su nove kreditne linije znatno povoljnije u odnosu na prethodni period, predlažemo da održimo prezentaciju u Sečnju kako bi vaše sugrađane upoznali sa novom ponudom. Procedura je pojednostavljena, a sredstva obezbeđenja su značajno smanjena. Detaljne informacije o svakom konkursu pojedinačno možete pogledati na našem zvaničnom sajtu http://rfv.rs/index.html

   

  Termin održavanja prezentacije u Sečnju zakazan je 12.09.2017. godine , sa početkom u 11,00 časova u skupštinskoj Sali opštine Sečanj.

 • RAZVOJNI FOND NASTAVLJA POVOLJNO KREDITIRANJE PRIVREDE I POLJOPRIVREDE

  U Razvojnom fondu APV i dalje je otvoreno 8 kreditnih linija koje su namenjene razvoju privrede, poljoprivrede i lokalnih samouprava. Kamatne stope iznose 1 ili 2% za korisnike kredita koji dolaze sa teritorije opština koje spadaju u treću i četvrtu grupu razvijenosti, dok kamate mogu biti 2 ili 3% za korisnike koji poslovanje obavaljaju u opštinama iz prve i druge kategorije razvijenosti.


  Za tri kreditne linije namenjene razvoju poljoprivrede vlada veoma veliko interesovanje. Imamo otvorena dva konkursa za dugoročno finansiranje i jedan za kratkoročno, to su konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu, zatim konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta i konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredikažu u Razvojnom fondu.


  Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu namenjen je nabavci poljoprivredne mehanizacije, nabavci opreme za poljoprivrednu proizvodnju, kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu, matičnog jata, zatim za nabavku pčelinjih društava i košnica sa pratećom opremom, nabavku višegodišnjih zasada voća, vinove loze, mreža sa naslonom, sistema za navodnjavanje, tu takođe spada i nabavka opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu proizvoda, zatim kupovina, izgradnja, adaptacija i opremanje skladišnih kapaciteta – silosa, podnih skladišta i hladnjača i na kraju kupovina, izgradnja i adaptacija građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju. Period mirovanja kredita, odnosno grejs period može biti od 12 do 24 meseca, dok period otplate može biti do 5 godina.


  Kada je konkurs za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u pitanju, grejs period iznosi 12 meseci, dok je period otplate 6 godina.


  Sredstava na raspolaganju ima sasvim dovoljno, a konkursne linije su stalno otvorene.


  Kada je reč o razvoju privrede, odnosno o kreditiranju pravnih lica i preduzetnika takođe su dva konkursa namenjena za dugoročno finansiranje – za investiciona ulaganja i trajna obrtna sredstva i jedan za kratkoročno finansiranje obrtnih sredstava. Najveće interesovanje vlada za konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja zbog izuzetno niskih kamatnih stopa i povoljnog perioda mirovanja otplate, odnosno grejs perioda. U ovom slučaju grejs period može trajati 24 meseca, dok ukupan period otplate može trajati do 7 godina.  I za ovu namenu je opredeljeno dovoljno sredstava, te privrednici mogu aplicirati za sredstva u bilo kom periodu godine jer su konkursne linije stalno otvorene.

 • ODLUKA O DODELI UGOVORA - ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA NABAVKU RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME broj 06/2017-10

  ODLUKA

  O DODELI UGOVORA

   

  USVAJA SE Izveštaj o stručnoj oceni ponuda za javnu nabavku male vrednosti

  računara i računarske opreme broj 06/2017-10 od 11.08.2017. godine.

   

  DODELJUJE SE Ugovor za javnu nabavku male vrednosti za nabavku računara i

  računarske opreme ponuđaču DOO "VINTEC" iz Beograda, ul. Slovenska br.9,

  ponuda zavedena pod brojem 1759 od 01.08.2017. godine.

   

   Preuzmi ovde 

   

   

   

   

 • Rešenje - O IZDAVANjU DOZVOLE ZA SKLADIŠTENjE NEOPASNOG OTPADA - "OPPS" D.O.O. JAŠA TOMIĆ

  Rešenje - O IZDAVANjU DOZVOLE ZA SKLADIŠTENjE NEOPASNOG OTPADA

  "OPPS" D.O.O. JAŠA TOMIĆ

  Preuzmi ovdе

 • Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje čvrstog neopasnog otpada i mehaničku pripremu otpada za transport na teritoriji opštine Sečanj, operatera "OPPS" DOO Jaša Tomić

  Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje čvrstog neopasnog otpada i

  mehaničku pripremu otpada za transport na teritoriji opštine Sečanj, operatera "OPPS" DOO Jaša Tomić

  Preuzmi ovdе

 • Saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA "Skladištenje čvrstog neopasnog otpada i mehanička priprema otpada za transport" - "OPPS" DOO Jaša Tomić

   

   


   

  R E Š E Nj E

  Daje se saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA

  "Skladištenje čvrstog neopasnog otpada i mehanička priprema otpada za transport",

  čija se realizacija planira na kat. parceli 1207/1 i 1208/1, KO Jaša Tomić,

  na teritoriji opštine Sečanj, nosioca projekta "OPPS" DOO Jaša Tomić iz Jaše Tomić.,

  koja je izrađena u svemu prema odredbama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu i drugim propisima.

  Preuzmi ovdе

 • POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU - USLUGA POLjOČUVARSKE SLUŽBE

  OPŠTINA SEČANj

  - OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj -

  ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

  Naosnovu čl. 55. stav 1. tačka 2. I čl. 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“124/2012,14/2015 i 68/2015), Naručilac, dana 24.07.2017. godine upućuje:

  POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU BROJ 11 / 2017-4

  1. Naziv, adresa, vrsta naručioca :

  Opštinska uprava Sečanj, ulica Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

  2. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak javne nabavke.

  3. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

   

       Predmet javne nabavke: USLUGA POLjOČUVARSKE SLUŽBE

   

  Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

   

  79710000 – usluge obezbeđenja

   

  4. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

   

  Odluku o izboru najpovoljnije ponude doneće se primenom kriterijuma ,,najniža ponuđena cena“.

   

  5. Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

  Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova lično u prostorijama Opštinske uprave Sečanj , ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj,na PortaluUprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs i na internet stranici Naručioca www.secanj.rs.

  6. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

  Ponuda se podnosi lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, overenoj pečatom podnosioca ponude.

  Rok za podnošenje ponuda je 30 (trideset) dana od dana kada je objavljen Poziv za podnošenje ponuda na Portalu Uprave za javne nabavke, odnosno do 14:00 časova dana 24.08.2017. godine.


  Ponuda se podnosi na adresu: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj.

  Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu do 14:00 časova bez obzira na način na koji su poslate.

  Otvaranje ponuda je javno na adresi naručioca navedenoj u ovom Pozivu i to dana 24.08.2017. godine u 16:00 časova .

   Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom:


  PONUDA ZA USLUGU POLjOČUVARSKE SLUŽBE JN br.11 / 2017 - NE OTVARATI

   

  OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj

  Ul. VOŽDA KARAĐORĐA br.57

  23240 SEČANj


  Na poleđini koverte ili kutiji navesti: naziv i adresu ponuđača, telefon, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt.

  U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno navesti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

  Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom Pozivu, smatraće se neblagovremenim i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene ne otvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

  7. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

  Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Naručioca: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj.

  Otvaranje ponuda je javno, po redosledu prijema ponuda, i obaviće se sa početkom u 16,00 časova, dana 24.08.2017. godine

  8. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

  Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka otvaranja ponuda Komisiji za javnu nabavku podnesu punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje glasi na osobu koja prisustvuje otvaranju ponuda, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku otvaranja ponuda.

  Pisano ovlašćenje mora imati zavodni pečat sa brojem i datumom izdavanja, pečat i potpis ovlašćenog lica.

  9. Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora:

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u roku od 25 (dvadesetpet) dana od dana otvaranja ponuda.

  10. Lice za kontakt: Branka Vukoje, Ivana Pejović svakog radnog dana od 08-12 časova

  Е-mail:nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA - USLUGA POLjOČUVARSKE SLUŽBE  Preuzmi ovdе
  IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE - USLUGE POLjOČUVARSKE SLUŽBE Preuzmi ovde
  ODGOVOR NA PITANJE U VEZI JAVNE NABAVKE - USLUGE POLjOČUVARSKE SLUŽBE Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
  Preuzmi ovde

 • OPŠTINA SEČANj U SARADNJI SA NACIONALNOM SLUŽBOM ZA ZAPOŠLjAVANjE RASPISUJE JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2017. GODINI

   

  JAVNI POZIV

  ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2017. GODINI

  I OSNOVNE INFORMACIJE

  Preuzmi ovdе
  ZAHTEV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU STRUČNE PRAKSE 2017 Preuzmi ovdе

 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Računari i računarska oprema

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 06/2017-4
  Datum :19.07.2017.godine


  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti
  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : Računari i računarska oprema
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 30200000-računarska oprema i materijal
  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.
  Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima
  kriterijumima:
  - Ponuđena cena............................................... 90 bodova
  - Rok isporuke ....................................................5 bodova
  - Garantni rok...................................................5 bodova
  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu
  javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke
  za nabavku računara i računarske opreme, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu
  Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno
  naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona
  kontakt osobe.
  5.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 27.07.2017. godine do 10,00
  časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste
  će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  6.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 27.07.2017. godine u 12,00 časova u
  poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa
  br.57, Sečanj.
  7.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana
  i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi
  uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  8.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja
  ponuda.
  9.Kontakt lica za sve dodatne informacije su: Branka Vukoje i Ivana Pejović
  e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com
  Predsednik Opštine
  Predrag Rađenović

   

   


   

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU

  RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME

  Preuzmi ovdе


   

  IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU

  RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME

  Preuzmi ovdе

  PRODUŽENjE ROKA ZA PODNOŠENjE PONUDA

  Preuzmi ovde

  ODGOVOR NARUČIOCA NA PITANjE  I

  Preuzmi ovde

 • Javni pozivi za ostvarivanje prava prečeg zakupa i prava besplatnog korišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu

  JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

  U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ ZA 2018. GODINU

   Preuzmi ovde

  ZAHTEV

  ZA PRIZNAVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ
  SVOJINI, PO OSNOVU VLASNIŠTVA NAD POLJOPRIVREDNOM INFRASTRUKTUROM,
  NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ ZA 2018. GODINU

  Preuzmi ovde

  ZAHTEV

  ZA PRIZNAVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ
  SVOJINI, PO OSNOVU STOČARSTVA, NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ ZA 2018. GODINU

  Preuzmi ovde

   


   

   

  JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG

  ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ ZA 2018. GODINU

   Preuzmi ovde

  ZAHTEV

  ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG

  ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ ZA 2018. GODINU

  Preuzmi ovde

   


   

  ISPRAVKA TEHNIČKE GREŠKE U JAVNOM POZIVU ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA

  POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŠAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU

   Preuzmi ovde 

 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Geodetske usluge

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 10/2017-4
  Datum : 05.07.2017.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : Geodetske usluge
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 71250000- Arhitektonske, tehničke i geodetske
  usluge
  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.
  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu
  javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke
  za nabavku pružanja geodetskih usluga, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu
  Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno
  naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona
  kontakt osobe.

  5.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 14.07.2017. godine do 14,00
  časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste
  će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  6.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 14.07.2017. godine u 16,00 časova u
  poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa
  br.57, Sečanj.

  7.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana
  i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi
  uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  8.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja
  ponuda.

  9.Kontakt lice za sve dodatne informacije su: Branka Vukoje i Ivana Pejović
  e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
  Predrag Rađenović

   

   
  КONKURSNA DOKUMENTACIЈА - Geodetske usluge Preuzmi ovdе
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • Rešenje - Postrojenje za odvajanje vodonik sulfida iz rastvorenog gasa kojim se snabdeva mala elektrana snage 329kW

  R E Š E Nj E Za PROJEKAT - "Postrojenje za odvajanje vodonik sulfida iz rastvorenog gasa kojim se snabdeva
  mala elektrana snage 329 kW",
  čija se realizacija planira na kat. parceli 4846/5, KO Boka, na teritoriji opštine Sečanj,
  nosioca projekta "NIS" AD Novi Sad iz Novog Sada, nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

  Preuzmi ovdе

 • Obaveštenje o javnom uvidu, javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu

  Obaveštenje o javnom uvidu, javnoj prezentaciji i javnoj

  raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu

  Preuzmi ovdе

 • ODLUKA O DODELI UGOVORA - USLUGE ČIŠĆENJA DIVLJIH DEPONIJA BROJ 07/2017-7

  ODLUKA

  O DODELI UGOVORA

  USVAJA SE Izveštaj o stručnoj oceni ponuda za javnu nabavku male vrednosti za nabavku usluge čišćenja divljih deponija broj 07/2017-7 od 22.06.2017. godine.

  DODELJUJE SE Ugovor za javnu nabavku male vrednosti za nabavku usluge čišćenja divljih deponija ponuđačima u zajedničkoj ponudi DOO"Foreco" iz Bačkog Petrovca, ul. Maršala Tita br.20 i DOO"Vizura" iz Bačke Palanke, Kralja Petra I br.22, ponuda zavedena pod brojem 1127 od 21.06.2017. godine

  Preuzmi ovde  
 • OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU-"NIS"DOO

  Republika Srbija Autonomna

  Pokrajina Vojvodina Opština Sečanj
  Odeljenje za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine

  Broj: 501-6-2/2017-I

  Dana: 22.06.2017.g.
  S e č a nj

   

  Predmet: Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o
  potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu


  Nosilac projekta „NIS“ DOO, Novi Sad, koga zastupa „GasTeh" DOO, Inđija, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja PROJEKTA - „Postrojenje za odvajanje vodonik sulfida iz rastvorenog gasa kojim se snabdeva mala elektrana snage 329 K\L/", čija realizacija se planira na kat. parceli br. 4846/5, KO Boka u Boki, na teritoriji opštine Sečanj.

  Obaveštavamo vas da možete izvršiti uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, u kancelariji inspektora za zaštitu životne sredine, Vožda Karađorđa 59, Sečanj, u periodu od 23.06.2017 g. do 03.07.2017 g. od 11-13 č.


  U roku od 10 dana od dana prijema ovog obaveštenja, možete dostaviti mišljenje ovom organu, o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu.


  Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

   

  OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU Preuzmi ovde

 • REŠENjE - Skladištenje čvrstog neopasnog otpada - sekundarnih sirovina

   

  Republika Srbija Autonomna

   

  Pokrajina Vojvodina Opština Sečanj

   

  Odeljenje za privredu, razvij, inspekcijske poslove i

   

  zaštitu životne sredine

   

  Broj: 501-8-2/2017-1 Dana: 15.06.2017 g.

   

  S e č a nj

   

  Na osnovu člana 10. stav 4. i stav 5. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 135/04 i 36/09) i članova 136. stav 1. i 140. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016), postupajući po zahtevu nosioca projekta „OPSS“ DOO, Jaša Tomić, br. 501-8/2017-1, od 05.06.2017 godine, Odeljenje za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine donosi

   

  R E Š E Nj E

   

  Za PROJEKAT -„Skladištenje čvrstog neopasnog otpada - sekundarnih sirovina“, čija realizacija se planira na kat. parcelama br. 1207/1 i 1208/1, u ulici Sloga 23, u Jaši Tomić, KO Jaša Tomić, na teritoriji opštine Sečanj, potrebna je procena uticaja na životnu sredinu.

   

  OBRAZLOŽENjE

   

  Nosilac projekta „OPSS“ DOO, Jaša Tomić, obratio se ovom organu zahtevom br. 501-8/2017-1, od 05.06.2017 g. za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA -„Skladištenje čvrstog neopasnog otpada - sekundarnih sirovina“, čija realizacija se planira na kat. parcelama br. 1207/1 i 1208/1, u ulici Sloga 23, KO Jaša Tomić, na teritoriji opštine Sečanj. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju uz zahtev i po sprovedenom postupku razmatranja zahteva, ovaj organ je utvrdio da je za gore navedeni projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

   

  Na podneti zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja, zainteresovani organi, organizacije i zainteresovana javnost u datom roku nisu se oglasili.

   

  R E Š E Nj E

  Za PROJEKAT -„Skladištenje čvrstog neopasnog otpada - sekundarnih sirovina

  Preuzmi ovdе

 • Javna nabavka - Otvoreni postupak - Ugradnja postrojenja centralnog grejanja i gasnog razvoda sa zamenom stolarije u Osnovnoj školi u naseljenom mestu Neuzina

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 09/2017-4
  Datum: 15.06.2017.godine

   
  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)

  Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.  Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2. Predmet javne nabavke : Ugradnja postrojenja centralnog grejanja i gasnog razvoda sa zamenom stolarije u Osnovnoj školi u naseljenom mestu Neuzina

   

   
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45000000-Građevinski radovi

   

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : Najniža ponuđena cena

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke
  za nabavku radova- Ugradnja postrojenja centralnog grejanja i gasnog razvoda sa

   

   zamenom stolarije u Osnovnoj školi u naseljenom mestu Neuzina broj 09/2017 , sa

   

   naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57,

   

   Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača,

   

  broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

   

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 18.07.2017. godine do 10,00
  časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste

   

  će se neotvorene vratiti ponuđačima

   

   

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 18.07.2017. godine u 12,00 časova u
  poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa

   

  br.57, Sečanj

   

   

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana
  i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi

   

  uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   

   9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja
  ponuda.

   

  10. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa:

  Predsednik Opštine
  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU
  Preuzmi ovdе
  IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE
  Preuzmi ovde
  ODGOVORI NARUČIOCA NA POSTAVLJENA PITANJA I
  Preuzmi ovde
  ODGOVOR NARUČIOCA NA POSTAVLJENO PITANJE II
  Preuzmi ovde
  ODGOVOR NARUČIOCA NA POSTAVLJENO PITANJE III Preuzmi ovde
  ODGOVOR NARUČIOCA NA POSTAVLJENO PITANJE IV Preuzmi ovde

   


   

  ODLUKA O DODELI UGOVORA   Preuzmi ovde 

   

   


   

  ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA   Preuzmi ovde 
  OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA
  Preuzmi ovde

   

   


   

 • JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj U 2017. GODINI

  Na osnovu čl. 43 stav 1 tačka 7 i člana 59 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“, broj 36/2009, 88/2010 i 38/2015), a u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja, Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja i Lokalnim akcionim planom zapošljavanja opštine Sečanj za 2017. godinu, opština Sečanj, raspisuje dana: 14.06.2017 godine

   

  JAVNI POZIV

   

  ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI
  OPŠTINE SEČANj U 2017. GODINI

   

  I OSNOVNE INFORMACIJE

   

  Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac - izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva i dr.).

   

  Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.

   

  Javne radove sprovodi poslodavac - izvođač javnog rada, koga određuje lokalna samouprava na osnovu javnog konkursa.

   

  Maksimalna dužina trajanja javnog rada je do 3 meseca.

   

  Sredstvaza javnih radova,u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara, obezbeđena su Odlukom o budžetu opštine Sečanj za 2017. godinu u okviru Programske klasifikacije - 1501 -0002, Ekonomska klasifikacija - 472.

   

  Poslodavac - izvođač javnog rada podnosi prijavu za sprovođenje javnog rada koja sadrži opis aktivnosti javnog rada (termin plan) i broj lica koja se zapošljavaju.

   

  II NAMENA I VISINA SREDSTAVA

   

  Za sprovođenje javnog rada opština Sečanj isplaćuje poslodavcu - izvođaču javnog rada sredstva za:

   

   - zaradu nezaposlenim licima,

   

  - troškove dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica,

   

  - troškove sprovođenja javnih radova i

   

  - troškove obuke.

   

   Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:

   

  1.  isplatu neto zarade nezaposlenim licima uključenim u javne radove, u visini od 18.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa,
  2.     naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica uključenih u javne radove, u visini do 2.000,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja;
  3.     naknadu troškova sprovođenja javnih radova po licu za svaki mesec angažovanja u visini od:

        - 2.000,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

   

  Troškovi sprovođenja javnih radova islaćuju se u visini mesečne zaradeuvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa i drugih mesečnih troškova do 15-tog u mesecu za predhodni mesec.

   

  1. Naknada troškova organizovanja obuke

   

  U zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, za sprovođenje određenih javnih radova može se organizovati obuka u toku trajanja javnog rada, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove.

  Naknade troškova organizovanja obuke u jednokratnom iznosu od 1.000,00 dinara po licu koje je pohađalo obuku i kojem je izdata potvrda o stečenom kompetencijama. Nacionalna služba za zapošljavanje procenjuje opravdanost potrebe za obukom.

  Poslodavac - izvođač javnog rada u obavezi je da obezbedi isplatu svih obaveza u skladu sa zakonom, a koje ne snosi opština Sečanj, i to: troškove dolaska i odlaska sa rada u preostalom iznosu do visine cene prevozne karte u javnom prevozu.

  III OBLASTI SPROVOĐENjA

   

  Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblastima:

   

   - održavanja i obnavljanja javne infrastrukture: uređenje nasipa, kanala, pruga, mostova i drugih objekata od opšteg interesa, uređenje mesnih zajednica, uređenje romskih naselja - poboljšanje uslova stanovanja i drugi poslovi;

   

  - održavanja i zaštite životne sredine i prirode: sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje i zaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija - lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada i drugi poslovi.

  IV PODNOŠENjE PRIJAVE

   

  Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju:

   

  - javne ustanove i javna preduzeća

  - privredna društva;

  - preduzetnici;

  - zadruge;

  - društvene organizacije;

  - udruženja građana.

   

  Uslovi

   

  Pravo na dodelu sredstava za sprovođenje javnog rada poslodavac može da ostvari pod uslovom da:

  - ima sedište na teritoriji opštine Sečanj;

  - zapošljava prvenstveno nezaposlenog koji se teže zapošljava ili nezaposlenog u stanju socijalne potrebe, a koji ima prebivalište na teritoriji opštine Sečanj i da je prijavljen na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje - Filijala Zrenjanin, Poslovnica Sečanj i da ima aktivan status;

  - u prijavi za javne radove navede detaljan opis i dinamiku aktivnosti javnog rada (termin plan);

  - izmirio je ugovorne obaveze prema Nacionalnoj službi, Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova i opštini Sečanj, osim za obaveze čija je realizacija u toku.

   

  Dokumentacija za podnošenje prijave:

  - prijava za javne radove na propisanom obrascu;

  - fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar (rešenje o upisu privredne delatnosti, fotokopija statuta gde se vidi privredna delatnost);

  - fotografije mesta izvođenja javnog rada - za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju);

   - interni program obuke poslodavca ili program obrazovne ustanove, ukoliko poslodavac - izvođač javnog rada organizuje obuku.

   

  Opština Sečanj zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje odobravanju sprovođenja javnih radova.

  Način podnošenja prijave

  Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u tri primerka, na pisarnici Opštinske uprave - opšptine Sečanj (kancelarija broj 6) ili poštom na adresu: Opština Sečanj, ulica Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj, na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa sajta opštine Sečanj - www.secanj.rs ili preuzeti na pisarnici.

   

  V DONOŠENjE ODLUKE

   

  Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi se na osnovu provere i bodovanja podnete prijave za sprovođenje javnog rada.

  Provera podnetih prijava

  Lokalni savet za zapošljavanje opštine Sečanj vrši proveru podnetih prijava, odnosno proveru ispunjenosti uslova javnog konkursa i priložene dokumentacije. Prijave koje ne ispunjavaju uslove predviđene javnim konkursom neće se dalje razmatrati.

  Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi predsednik opštine Sečanj uz prethodno mišljenje Lokalnog saveta za zapošljavanje.

   

  VI ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

   

  Predsednik opštine Sečanj i poslodavac - izvođač javnog rada zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

   

  Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

  - ugovori o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licima, kao dokaz o angažovanju lica na javnom radu;

  - sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza;

  - karton deponovanih potpisa i

  - termin plan - ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužina trajanja projekta.

   

  Početkom sprovođenja javnog rada smatra se datum prijave na osiguranje, odnosno početak rada prvog lica angažovanog na javnom radu. Datum zasnivanja radnog odnosa koji je naveden u ugovoru o radu ne može biti pre datuma zaključenja ugovora o sprovođenju javnog rada, niti nakon 30 dana od dana donošenja Odluke o odobravanju sprovođenja javnih radova.

   

  Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza

   

  Dve istovetne blanko lične menice, sa meničnim ovlašćenjem, registrovane u banci.

   

  VII OBAVEZE IZ UGOVORA

   

  Poslodavac - izvođač javnog rada u obavezi je da:

   

  - zaposlenog angažovanog na sprovođenju javnog rada, zadrži u radnom odnosu najmanje u dužini trajanja ugovorene obaveze; u slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenog, poslodavac je u obavezi da u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa zasnuje radni odnos na određeno vreme sa drugim nezaposlenim licem, za preostalo vreme trajanja ugovora;

  - organizuje zaštitu i bezbednost na radu zaposlenih, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;

  - mesečno vrši isplatu zarada zaposlenima u zakonskim rokovima na tekući račun lica;

  - mesečno vrši isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada zaposlenima angažovanim na sprovođenju javnog rada;

  - opštini Sečanj dostavlja dokaze o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene angažovane na sprovođenju javnog rada;

  - opštini Sečanjdostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove zarade, odlaska i dolaska sa rada i sprovođenja javnog rada;

  - dostavi fotokopiju potvrde/sertifikata o stečenim kompetencijama lica na sprovođenju javnog rada nakon završene obuke;

  - opštini Sečanjomogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;

  - obavesti opštinu Sečanjo svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promene.

   

  U slučaju da poslodavac - izvođač javnog rada ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava, u skladu sa ugovorom.

   

  VIII OSTALE INFORMACIJE

   

  Javni poziv je otvoren 10 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Sečanj i sajtu opštine Sečanj – www.secanj.rs Javni poziv će biti objevljen na oglasnoj tabli NSZ - Filijale Zrenjanin, Ispostava Sečanj.

  Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u tri primerka na pisarnici SO Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj, lično ili putem pošte, na tipskom obrascu koji se može dobiti u Opštinskoj upravi - opštine Sečanj (kancelarija br.7). '

   

  Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

   

   

   

  PREDSEDNIK OPŠTINE

   

  Predrag Rađenović

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA

  Preuzmi ovdе

   


   

 • ODLUKA O DODELI UGOVORA - ZA JAVNU NABAVKU br. 08/2017-7

   ODLUKA O DODELI UGOVORA

   

   

   

  USVAJA SE IZVEŠTAJ Izveštaj o stručnoj oceni ponuda za javnu nabavku usluge održavanje softvera informacionog sistema lokalne poreske administracije broj 08/2017-7 od 09.06.2017. godine.

   

  DODELjUJE SE Ugovor za javnu nabavku usluge održavanje softvera informacionog sistema lokalne poreske administracije ponuđaču Institut "Mihajlo Pupin" d.o.o. ul. Volgina br.15, Beograd, ponuda zavedena pod brojem 646 od 02.06.2017. godine.

  Preuzmi ovde

   

   

 • Javna nabavka male vrednosti - USLUGA ČIŠĆENjA DIVLjIH DEPONIJA

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave   
  Broj: 07/2017-4
  Datum :12.06.2017.godine
   
  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.  Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

   

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je : Usluga čišćenja divljih deponija
  šifra  iz  opšteg  rečnika  nabavki:  90000000-Usluge  kanalizacije,  odnošenja
  smeća, čišćenja i očuvanja životne sredine.

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene. 

  4. Svi  zainteresovani  ponuđači  konkursnu  dokumentaciju  mogu  preuzeti  na  Portalu
  javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke
  za nabavku usluge čišćenja divljih deponija,  sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu
  Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno
  naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona
  kontakt osobe.   

  5. Ponuđač  je  dužan  da  dostavi  ponudu  najkasnije  do:  21.06.2017.  godine  do  14,00
  časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste
  će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  6. Javno  otvaranje  ponuda  će  se  sprovesti  dana:  21.06.2017.  godine  u  16,00  časova  u
  poslovnim  prostorijama  naručioca  u  Opštini    Sečanj,  ul.Vožda  Karađorđa
  br.57, Sečanj.

  7. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana
  i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi
  uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  8.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja
  ponuda.

   9.Kontakt lice za sve dodatne informacije su:  Branka Vukoje i Ivana Pejović
   e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
                                                                                                 Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU

  JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI -  Usluga čišćenja divljih deponija

  Preuzmi ovdе

   


   

 • OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU - „OPSS“ DOO

  Republika Srbija
  Autonomna Pokrajina Vojvodina
  Opština Sečanj
  Odeljenje za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i
  zaštitu životne sredine
  Broj: 501-8-1/2017-1
  Dana: 05.06.2017.G.
  S e č a nj

   

  OBAVEŠTENjE

  O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O
  POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU

  SREDINU

   

   

  Nosilac projekta „OPSS“ DOO iz Jaše Tomić podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja PROJEKTA - „Skpadištenje čvrstog neopasnog otpada sekundarnih sirovina", čija realizacija se planira na kat. parcelama br. 1207/1 i 1208/1, KO Jaša Tomić, na teritoriji opštine Sečanj.

  Obaveštavamo vas da možete izvršiti uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, u kancelariji inspektora za zaštitu životne sredine, Vožda Karađorđa 59, Sečanj, u periodu od 06.06.2017 g. do 15.06.2017 g. od 11-13 č.

  U roku od 10 dana od dana prijema ovog obaveštenja, možete dostaviti mišljenje ovom organu, o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu.

  Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

   

   

   

    

   

  OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU

  Preuzmi ovdе

   

   

   

   

 • Javna nabavka -JAVNA NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA SOFTVERA LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA

   

  Opština Sečanj
  Vožda Karađorđa 57
  Sečanj
  Broj: 08/2017-4
  Datum: 25.05.2017. godine

  :

  OBAVEŠTENjE O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ
  OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.  Vrsta postupka javne nabavke: Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva

   

  2. Predmet javne nabavke je usluga-Usluga održavanja softvera - šifra izopšteg rečnika nabavki: 50312600

   

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : Kriterijum najniže cene

  4. Osnov za primenu pregovaračkog postupka: Član 36.,stav1., tačka 2. ZJN.

  5. Broj i datum prvobitno zaključenog ugovora: 2877/1-09 od 24.12.2009.

  6. Naziv i adresa lica kojima će Naručilac poslati poziv: Institut „Mihajlo Pupin“ Beograd

   

  7. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 07.06.2017. godine do 12,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  8. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 07.06.2017. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Sečnju, ul. ulica Vožda Karađorđa br. 57

   9. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  10. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

   

  11. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Branka Vukoje, nabavkasecanj@gmail.com

   

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU 

  ЈAVNA NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA SOFTVERA LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA br. 08/2017-5

  Preuzmi ovdе

   


   

 • Konkurs za" Domaćina letnjih sportskih igara" oštine Sečanj

   

   

   

   

   

   

  Republika Srbija
  Autonomna Pokrajina Vojvodina
  Opština Sečanj
  SPORTSKI SAVEZ OPŠTINE SEČANj
  Broj:16-01-010/2017
  Dana: 23.05.2017.godine
  Sečanj


  SAVETU MESNIH ZAJEDNICA


     Programom rada Sportskog saveza opštine Sečanj, "Letnje sportske igre" opštine Sečanj održaće se poslednjeg vikenda u julu ili prvog vikenda u avgustu.
     Molimo Vas da razmotrite na Savetu Mesne zajednice eventualnu kandidaturu Vaše Mesne zajednice za ovogodišnjeg" Domaćina igara".
     Molimo Vas da u prijavi za "Domaćina igara" navedete sa kojim mogućnostima raspolaže Vaša Mesna zajednica i na koji način je spremna za organizaciju igara.
     Prijave za "Domaćina igara" dostavite pismeno na adresu "Sportski savez opštine Sečanj", do 07.juna 2017. godine

  SPORTSKI POZDRAV!

                                                                                                   PREDSEDNIK
                                                          SPORTSKOGSAVEZA

                                                                                                   Zoran Rikalo


  Vožda Karađorđa 57, 23240 Sečanj  
  ž.r. Vojvođanska banka 355-1030858-11
  Matični broj 08019037
  PIB 101358362                                          
  Tel. 0698023439; 0643019920;
  E mail  sportsavsecanj@gmail.com 


   

   


   

 • SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

  Untitled

   

   

  SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 

   

  Opština Sečanj uspešno realizovala projekat


   “ZNANjEM I PRAKSOM DO ZAPOSLENjA MLADIH”

   


  Maja meseca završava se realizacija projekta “ZNANjEM I PRAKSOM DO ZAPOSLENjA MLADIH” koji je Opština Sečanj realizovala u partnerstvu sa Opštinom Žitište i Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj – Banat (RCR Banat), a koji je finasiran od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije u okviru Javnog konkursa za podršku jedinicama lokalne samouprave, u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou.


  Tim povodom, u sredu, 24. maja 2017 godine, u prostorijama Opštine Žitište, održana je  završna konferencija projekta a prisutnima na konferenciji obratili su se predsednik opštine Žitište g-din Mitar Vučurević, lokalni asistent projekta g-đa Jelena Travar Miljević i menadžer projekta g-din Branislav Milosav, koji su predstavili najznačajnije aktivnosti i postignute rezultate projekta.


  Od početka realizacije, projekat je  uključio 40 mladih nezaposlenih lica sa teritorije partnerskih lokalnih samouprava, od kojih je, nakon završenih teorijskih obuka iz oblasti zanatstva i moderne poljoprivrede, njih 20 upućeno  na tromesečnu radnu praksu kod odabranih mentorskih preduzeća. Radna praksa je bila finansirana od strane projekta, a 20 mladih nezaposlenih lica imalo je priliku da teorijski stečena znanja primene u praksi, dodatno unaprede svoje kompetencije i ostvare stalno zaposlenje. Da je ceo koncept bio dobro isplaniran i uspešno sproveden, svedoči podatak da će najmanje njih 5 nastaviti rad u mentorskim kompanijama, dok se očekuje da jedan broj lica zasnuje radni odnos u narednim mesecima.


  Putem usklađivanja kompetencija mladih nezaposlenih lica sa potrebama tržišta rada, projekat je omogućio mladima da steknu nova znanja i veštine, kao i neophodno radno iskustvo, koje je jednom broju mladih obezbedilo stalno zaposlenje. To je svakako i najznačajniji rezultat projekta, koji predstavlja samo jedan u nizu napora koje Opština Sečanj i ostale lokalne samouprave u Banatu, zajedno sa Razvojnom Agencijom Banat, čine u pogledu smanjenja dugoročne nezaposlenosti u regionu.

  Realizacija projekta trajala je 7 meseci, a ukupna vrednost projekta bila je 2.906.000,00 dinara.


  Kontakt detalji:
  Dejana Milošević – Lokalni asistent projekta, Vožda Karađorđa 57, Sečanj, tel. 069/8022414, e-mail: mdejana@beotel.net .

   

   

   

   

  Untitled1

  Projekat „Znanjem i praksom do zaposlenja mladih“, sprovodi opština Žitište, u partnerstvu sa opštinom Sečanj i Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj – Banat, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije


   


   

 • Saopštenje

   

   

  Karasi 3

   

  Poštovani prijatelji,

  S’tugom, nevericom i dubokim žaljenjem, putem naše web stranice, obaveštavamo vas da je opština Sečanj ostala bez svog predsednika, Predraga Miloševića Karasija, koji je posle iznenadne i teške bolesti preminuo u 53. godini života.

  17., 18. i 19. April 2017. godine proglašavaju se danima žalosti u opštini Sečanj i realizuju se u skladu sa zakonskom regulativom koja se odnosi na proglašenje Dana žalosti.

  Komemorativna sednica ovim povodom održaće se 17. Aprila 2017. godine sa početkom u 12:00 časova u Velikoj Sali Skupštine opštine Sečanj a u Maloj Sali Skupštine opštine Sečanj biće otvorena knjiga žalosti.

  Ispraćaj našeg dragog predsednika Predraga Miloševića Karasija obaviće se 17.04.2017. godine u 16:00 časova, ispred porodične kuće u Sečnju.

   

  Skupština opštine Sečanj

  S E Č A NJ  


    

 • OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - Usluga prevoza učenika srednjih škola sa teritorije opštine Sečanj

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 03/2017-9
  Datum : 03.04.2017.godine  OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU  1.Opis predmeta nabavke: Usluga prevoza učenika srednjih škola sa teritorije opštine Sečanj
  Opšti rečnik nabavki- 60100000 -usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza
  2.Ugovorena vrednost: 7.248.077,80 dinara bez PDV-a
  3.Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena
  4.Broj primljenih ponuda: 1
  5.Najviša ponuđena cena: -
  6.Najniža ponuđena cena: -
  7.Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 27.03.2017.godine
  8.Datum zaključenja ugovora: 30.03.2017.god.
  9.Podaci o dobavljaču: STUP “Vršac" AD , Stepe Stepanovića br.9, Vršac i DOO „Banat Trans“ iz Zrenjanina, ul. Beogradska br.22
  10.Period važenja ugovora: dvanaest meseci

   


   

   

   

   

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе       
  Број: 05/2017-9
  Датум : 10.03.2017.године

   

   

   

   

   

                                                 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

   

   

             

   

  1.Опис предмета набавке: пружање геодетских услуга -Општи речник набавки-             71250000- Архитектонске, техничке и геодетске услуге

              2.Уговорена вредност: 1.250.000,00 динара без ПДВ-а

              3.Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

              4.Број примљених понуда: 3

  5.Највиша понуђена цена:  462.676,00 динара  без ПДВ-а

  6.Најнижа понуђена цена:  285.200,00 динара без ПДВ-а

              7.Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.02.2017. год.
             
  8.Датум закључења уговора: 08.03.2017.год.
             
  9.Подаци о добављачу: ДООСТАМБОЛИЈА из Зрењанина, ул.Краља Петра I  бр.2
             10.Период важења уговора: 08.03.2017.g.- 08.03.2018.g

 • ODLUKA O DODELI UGOVORA - ZA JAVNU NABAVKU br. 03/2017-8

  ODLUKA O DODELI UGOVORA

   

   

   

  USVAJA SE IZVEŠTAJ Izveštaj o stručnoj oceni ponuda za javnu nabavku usluge prevoza učenika srednjih škola sa teritorije opštine Sečanj broj 03/2017-8 od 24.03.2017. godine.

   

  DODELjUJE SE Ugovorz a javnu nabavku usluge prevoza učenika srednjih škola sa teritorije opštine Sečanj broj 03/2017-8 ponuđačima u zajedničkoj ponudi STUP "Vršac" AD, Stepe Stepanovića br.9, Vršac I DOO "Banat Trans" iz Zrenjanina, ul. Beogradska br. 22, ponuda zavedena pod brojem 495 od 17.03.2017. godine.

  Preuzmi ovde

   

   

 • OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - pružanje geodetskih usluga

   

   NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Broj: 05/2017-9

  Datum : 10.03.2017.godine

   

   

   

  ОBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

   

   

   

   

  1.Opis predmeta nabavke: pružanje geodetskih usluga -Opšti rečnik nabavki-            

  71250000- Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge

  2.Ugovorena vrednost: 1.250.000,00 dinara bez PDV-a

  3.Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena

  4.Broj primljenih ponuda: 3

  5.Najviša ponuđena cena:  462.676,00 dinara  bez PDV-a

  6.Najniža ponuđena cena:  285.200,00 dinara bez PDV-a

  7.Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 28.02.2017. god.

  8.Datum zaključenja ugovora: 08.03.2017.god.

  9.Podaci o dobavljaču: DOO“STAMBOLIJA“ iz Zrenjanina, ul.Kralja Petra I  br.2

  10.Period važenja ugovora: 08.03.2017.g.- 08.03.2018.g

   


   

   

   

   

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе       
  Број: 05/2017-9
  Датум : 10.03.2017.године

   

   

   

   

   

                                                 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

   

   

             

   

  1.Опис предмета набавке: пружање геодетских услуга -Општи речник набавки-             71250000- Архитектонске, техничке и геодетске услуге

              2.Уговорена вредност: 1.250.000,00 динара без ПДВ-а

              3.Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

              4.Број примљених понуда: 3

  5.Највиша понуђена цена:  462.676,00 динара  без ПДВ-а

  6.Најнижа понуђена цена:  285.200,00 динара без ПДВ-а

              7.Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.02.2017. год.
             
  8.Датум закључења уговора: 08.03.2017.год.
             
  9.Подаци о добављачу: ДООСТАМБОЛИЈА из Зрењанина, ул.Краља Петра I  бр.2
             10.Период важења уговора: 08.03.2017.g.- 08.03.2018.g

 • ODLUKA O DODELI UGOVORA - ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - Za nabavku pružanja geodetskih usluga

   ODLUKA O DODELI UGOVORA

   

   

   

  USVAJA SE IZVEŠTAJ Izveštaj o stručnoj oceni ponuda za javnu nabavku male vrednosti za nabavku pružanja geodetskih usluga broj 05/2017-7 od 28.02.2017.godine.

   

  DODELjUJE SE Ugovor za javnu nabavku male vrednosti za nabavku pružanja geodetskih usluga ponuđaču GB "Stambolija" iz Zrenjanina, ul. Kralja Petra I br.2, ponuda zavedena pod brojem 363 od 27.02..2017. godine.

  Preuzmi ovde

   

   

 • ODLUKA O DODELI UGOVORA - ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - Kancelarijcki materijal br. 04/2017-7

  ODLUKA O DODELI UGOVORA

   

   

   

  USVAJA SE IZVEŠTAJ Izveštaj o stručnoj oceni ponuda Komisije za javnu nabavku dobara - Kancelarijski materijal broj 04/2017-7 od 20.02.2017. godine.

   

  DODELjUJE SE Ugovor za javnu nabavku dobara- Kancelarijski materijal ponuđaču STR "Čuperak" iz Sečnja, ul. Partizanski put 64, ponuda zavedena pod brojem 269 od 14.02.2017. godine.

  Preuzmi ovde

   

   

 • Raspisani novi konkursi Razvojnog fonda AP Vojvodine – povoljniji uslovi kreditiranja

   

   

  Raspisani novi konkursi Razvojnog fonda AP Vojvodine – povoljniji uslovi kreditiranja 

  Nadzorni odbor Razvojnog fonda AP Vojvodine usvojio je nove konkurse za pravna lica i preduzetnike, za registrovana poljoprivredna gazdinstva i za lokalne samouprave.

  Kako navode u Razvojnom fondu Vojvodine nove kreditne linije su znatno povoljnije u odnosu na prethodni period. Procedura je pojednostavljena, a sredstva obezbeđenja značajno smanjena.

  Kamatne stope godišnje iznose 1% ukoliko je sredstvo obezbeđenja bankarska garancija i 2% ukoliko je sredstvo obezbeđenja hipoteka kada korisnik kredita dolazi iz lokalne samouprave sa teritorije Vojvodine koje se nalaze u trećoj i četvrtoj grupi razvijenosti ( Alibunar, Bač, Bela Crkva, Žabalj, Žitište, Irig, Kovačica, Kovin, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Bečej, Odžaci, Plandište, Sečanj, Srbobran, Titel, Čoka, Šid i Opovo ). Kamatne stope su više za jedan procentni poen ukoliko korisnik kredita dolazi iz lokalne samouprave koje spadaju u prvu i drugu kategoriju razvijenosti i u zavisnosti od instrumenta obezbeđenja iznose 2 ili 3% godišnje

  Direktor Razvojnog fonda gospodin Goran Savić izjavio je da je u toku 2017.godine kroz konkurse opredeljeno 2,5 milijarde dinara, odnosno približno 20 miliona evra. Takođe, sredstva obezbeđenja smo znatno prilagodili trenutnoj situaciji na tržištu pa će privrednicima i poljoprivrednicima biti u velikoj meri olakšano njihovo korišćenje.

  Kada je reč o grejs periodu koji pružamo našim klijentima, moram da napomenem da su to trenutno najduži rokovi koji se mogu naći u ponudi kreditnih linija. Za investicione projekte opredeljen je period mirovanja otplate do 24 meseca, a za obrtna sredstva do 6 meseci.

  Takođe, omogućeno je i davanje ručne zaloge na novokupljenu pogonsku mehanizaciju kod kreditiranja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava pa tako sada poljoprivrednici uz 20% učešća mogu dati zalogu na predmet kupovine. Važno je napomenuti da je smanjena i naknada za obradu kreditnog zahteva sa 10.000 na 5.000 dinara.

  Trudimo se da pokretačima privrednih aktivnosti maskimalno izađemo u susret i to ćemo činiti u narednom periodu. Obilazimo vojvodjanske opštine, pričamo sa privrednicima i poljoprivrednicima i njihovim zahtevima izlazimo u susret.

  Registrujte se da bi videli ceo članak...

 • PRODUŽENjE ROKA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU GEODETSKIH USLUGA BROJ 05/2017

   

  Opština Sečanj
  Vožda Karađorđa 57
  Sečanj
  Broj: 05/2017-6
  Datum: 22.02.2017. godine

   

   

  OBAVEŠTENjE PONUĐAČIMA O PRODUŽENjU ROKA ZA PODNOŠENjE

  PONUDA ZA JAVNU NABAVKU GEODETSKIH USLUGA BROJ 05/2017

   

   

  Obaveštavaju se ponuđači da je produžen rok za podnošenje ponuda za javnu nabavku GEODETSKIH USLUGA BROJ 05/2017.

  Rok za podnošenje ponuda je 27.02.2017.god. do 14,00 časova, a javno otvaranje ponuda je 27.02.2017.god. u 16,00 časova.

   

   

  Predsednik komisije
  Ivana Pejović
  Službenik za javne nabavke


   

 • IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE broj 05/2017-5 za javnu nabavku geodetskih usluga

   

   

  Menja se konkursna dokumentacija broj 05/2017-5 za javnu nabavku geodetskih usluga tako što se menja Obrazac BR.10 „SPECIFIKACIJA SA STRUKTUROMCENE SANITARNOG MATERIJALA“ i isti sada glasi: 

   

  Preuzmi ovdе

   


   

 • GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA KOMUNALNE INSPEKCIJE ZA POVERENE POSLOVE PO ZAKONU O TRGOVINI ZA 2017.GODINU


   
   
  GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA KOMUNALNE INSPEKCIJE ZA POVERENE POSLOVE PO ZAKONU O TRGOVINI ZA 2017.GODINU Preuzmi ovdе

   


 • Javna nabavka - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Geodetske usluge

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57,Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 05/2017-4
  Datum: 14.02.2017.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

   

  1.  Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je: Geodetske usluge
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 71250000- Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude..

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku pružanja geodetskih usluga, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  5. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 23.02.2017. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  6. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 23.02.2017. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  7. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  8. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

   9. Kontakt lice za sve dodatne informacije su: Branka Vukoje i Ivana Pejović
  e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  Predsednik Opštine
  Predrag Milošević

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU - Geodetske usluge

  Preuzmi ovdе

   


   

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Usluge prevoza učenika na teritoriji opštine Sečanj

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Internet stranica: www.secanj.rs

  Broj: 03/2017-4

  Datum: 14.02.2017.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

   

  1.  Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2. Predmet javne nabavke : Usluge prevoza učenika na teritoriji opštine Sečanj
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 60100000 - Usluge drumskog prevoza

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Usluge prevoza učenika na teritoriji opštine Sečanj broj 03/2017 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 17.03.2017. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 17.03.2017. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

  10. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
  Predrag Milošević

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA  - Usluge prevoza učenika na teritoriji opštine Sečanj

  Preuzmi ovdе

   


   

 • Javni poziv sportski savez

  JAVNI POZIV za raspodelu sredstava iz budžeta opštine Sečanj za 2017.godinu

  za sufinansiranje potreba u oblasti sporta

   Preuzmi ovde

   

  OBRAZAC ZA KONKURS  Preuzmi ovde

   


   

   

 • Javna nabavka - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA -Kancelarijski materijal

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57,Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 04/2017-4
  Datum: 07.02.2017.godine


  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDА

   

  1.  Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

   

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je: Kancelarijski materijal
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 30192000

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.
  Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima kriterijuma:

   


  - Ponuđena cena............................................ 85 bodova

   


  - Rok isporuke ..............................................10 bodova

   


  - Uslovi plaćanja.............................................5 bodova

   

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu
  javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke
  za nabavku dobara- Kancelarijski materijal broj 04/2017 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

   

   

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 17.02.2017. godine do 14,00
  časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 17.02.2017.godine u 16,00 časova u
  poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

   

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana
  i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   

   9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja
  ponuda. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Branka Vukoje e-mail adresa:
  nabavkasecanj@gmail.com

   

   

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU - Kancelarijski materijal

  Preuzmi ovdе

   


   

 • ODLUKA O DODELI UGOVORA - ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -REPREZENTACIJA br. 02/2017-7

   ОDLUKA O DODELI UGOVORA

   

   

  USVAJA SE IZVEŠTAJ Izveštaj o stručnoj oceni ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara - reprezentacija, broj 02/2017-7 od 26.01.2017. godine.

   

  DODELJUJE SE Ugovor za javnu nabavku dobara- reprezentacija ponuđaču STR ”Minimarket Centar” iz Sečnja, Vožda Karađorđa 70, ponuda zavedena pod brojem 137 od 25.01.2017. godine.

   

  Preuzmi ovde

   

   

 • Javni konkursi

   JAVNI KONKURSI

   

  JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA ZA REALIZOVANjE PROGRAMA U 2017. GODINI  Preuzmi ovde

   


   

  JAVNI KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U OBLASTI SPORTA U OPŠTINI SEČANj ZA 2017. GODINU  Preuzmi ovdе

   


   

  KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA UDRUŽENjA I AMATERSKIH KULTURNO - UMETNIČKIH DRUŠTAVA OPŠTINE SEČANj ZA 2017. GODINU  Preuzmi ovdе

   


   

 • Poziv za uvođenje u vojnu evidenciju

   

  OBJAVLjIVANjE OPŠTEG POZIVA ZA UVOĐENjE U VOJNU EVIDENCIJU

   

   Pozivaju se sva lica muškog pola, državljane Republike Srbije, rođene 1999. godine i starijih godišta (1987.-1998. god.) koji nisu uvedeni u vojnu evidenciju, sa teritorije opštine Sečanj, da se jave Centru Ministarstva Odbrane Zrenjanin opštinka kancelarija Sečanj, ulica Vožda Karađorđa 69, radi uvođenja u vojnu evidenciju.

  Uvođenje u vojnu evidenciju vršiće se svake srede, u periodu od 01. januara do 28. februara 2017. godine od 09.00 - 13.00 časova.

  Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju treba da ponese ličnu kartu. Ukoliko je ne poseduje na uvid poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi indetitet, a u inostranstvu - važeću putnu ispravu.

  Regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se, radi uvođenja u vojnu evidenciju, jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

  CENTAR MINISTARSTVA ODBRANE ZRENjANIN

   


  OBJAVLjIVANjE OPŠTEG POZIVA ZA UVOĐENjE U VOJNU EVIDENCIJU Preuzmi ovde

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - Sanitarni materijal

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 01/2017-4
  Datum : 17.01.2017.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA 

   

   

  1.  Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je : Sanitarni materijal
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 44411000

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.
  Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima kriterijuma:

   

  Ponuđena cena............................................ 85 bodova

   

  Rok isporuke ..............................................10 bodova

   

  - Uslovi plaćanja .............................................5 bodova

   

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu
  javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke
  za nabavku Sanitarnog materijala, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština
  Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti
  naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  5.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 25.01.2017. godine do 14,00
  časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  6. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 25.01.2017.godine u 17,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

   

  7. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  8. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  9. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Branka Vukoje e-mail adresa:
  Predsednik Opštine
  Predrag Milošević

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

  Sanitarni materijal

   

  Preuzmi ovdе

   


   

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - Dobra za reprezentaciju

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 02/2017-4
  Datum : 17.01.2017.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje:

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA 

   

   

  1.  Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je : Dobra za reprezentaciju

   

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 15800000

   

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.
  Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima kriterijuma:

   

   
  - Ponuđena cena............................................90 bodova

   

   
  - Rok isporuke ..............................................10 bodova

   

  - Uslovi plaćanja.............................................5 bodova

   

   
  Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku dobara za reprezentaciju, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

   

  4. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 25.01.2017. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  5. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 25.01.2017.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

   

  6. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  7. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  8. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Branka Vukoje e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  Predsednik Opštine

   
  Predrag Milošević

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

  Dobra za reprezentaciju

  Preuzmi ovde

   


   

 • PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

  Opština Sečanj
  Vožda Karađorđa br.57
  Sečanj
  Broj: 02-1/2017-I
  Datum : 10.01.2017.godine

   

  PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

   

  Na osnovu odluke o budžetu za 2016. godinu, Opštinsko Veće usvojilo je Plan javnih nabavki za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 56.765.000,00 dinara. Za realizaciju Plana nabavki odgovoran je predsednik opštine Sečanj.

   

   

   

   


   

  PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU  Preuzmi ovde

   


   

 • Ispravka datuma objave na prvoj strani Javnog poziva za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica


   

  JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA DODELOM POMOĆI KROZ KUPOVINU 20 SEOSKIH KUĆA I DODELU PAKETA POMOĆI U VIDU NABAVKE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ILI KUĆNIH APARATA/NAMEŠTAJА
   Preuzmi ovde

   


   

   

 • Ispravka datuma objave na prvoj strani Javnog poziva za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica (2)


   

  JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA DODELOM POMOĆI KROZ KUPOVINU 20 SEOSKIH KUĆA I DODELU PAKETA POMOĆI U VIDU NABAVKE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ILI KUĆNIH APARATA/NAMEŠTAJА
   Preuzmi ovde

   


   

   

 • Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica

   

   

  JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA DODELOM POMOĆI KROZ KUPOVINU 20 SEOSKIH KUĆA I DODELU PAKETA POMOĆI U VIDU NABAVKE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ILI KUĆNIH APARATA/NAMEŠTAJA
   Preuzmi ovdе

   


   

   

 • Javni poziv

   

   

  JAVNI POZIV ZA KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA NA TERITORIJI OPŠTINE DODELOM NAJMANjE 15 PAKETA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA U OKVIRU PROJEKTA 4 REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA  Preuzmi ovde

   


   

   

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Za javnu nabavku usluge zimskog održavanja puteva na teritoriji Opštine Sečanj

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57,Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 10/2016-10
  Datum : 29.11.2016.godine


  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

   


  1.Opis predmeta nabavke: usluge zimskog održavanja puteva na teritoriji Opštine Sečanj,
  Šifra iz ORN: 90620000 – usluga čišćenja snega
  2.Ugovorena vrednost: 2.000.000,00 dinara bez PDV-a
  3.Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena
  4.Broj primljenih ponuda: 2
  5.Najviša ponuđena cena: 11.000,00 dinara 11.000,00 dinara 11.000,00 dinara 11.000,00 dinara 11.000,00 dinara bez PDV-a
  6.Najniža ponuđena cena: 10.600,00 dinara bez PDV-a
  7.Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 18.11.2016.godine
  8.Datum zaključenja ugovora: 24.11.2016.god.
  9.Podaci o dobavljaču: DOO" MIL-RAD GRADNJA" Zrenjanin, ul. Gimnazijaska br.8
  10.Period važenja ugovora: dvanaest meseci

   

   

   

   

   

   

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Za javnu nabavku Gorivo

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 08/2016-9
  Datum : 28.11.2016.godine


  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

   


  1.Opis predmeta nabavke: dobra-Gorivo
  Opšti rečnik nabavki- 09000000 - Naftni derivati, gorivo, električna energija i
  drugi izvori energije, 09130000 – nafta i destilati
  2.Ugovorena vrednost: 3.634.166,67 dinara bez PDV-a
  3.Kriterijum za dodelu ugovora: Ekonomski najpovoljnija ponuda
  4.Broj primljenih ponuda: 2
  5.Najviša ponuđena cena: 3.754.920,00 dinara bez PDV-a
  6.Najniža ponuđena cena: 3.634.166,67 dinara bez PDV-a
  7.Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 08.11.2016.godine
  8.Datum zaključenja ugovora: 21.11.2016.god.
  9.Podaci o dobavljaču: DOO "Knez Petrol" Batajnica , ul. Carice Jelene br.28
  10.Period važenja ugovora: dvanaest meseci

   

   

   

 • J A V N I P O Z I V za prijavu mladih nezaposlenih lica

  Untitled

   

   

  J A V N I  P O Z I V  

   

  za prijavu mladih nezaposlenih lica

   

  Opština Sečanj, u partnerstvu sa opštinom Žitište i Regionalnim centrom za društveno- ekonomski razvoj - Banat, realizuje projekat pod nazivom “ZNANJEM I PRAKSOM DO ZAPOSLENJA MLADIH”, finasiran od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije u okviru Javnog konkursa za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou.

   

  Kroz kombinaciju teorijskih i praktičnih programa obuka, projekat teži da doprinese smanjenju dugoročne nezaposlenosti u regionu, putem razvijanja i implementacije mehanizama za podizanje kapaciteta i zapošljivosti mladih, odnosno povećanja usklađenosti znanja, veština i kompetencija mladih nezaposlenih lica sa potrebama tržišta rada.

   

  Projektom je predviđeno da 20 mladih nezaposlenih lica sa teritorije opštine Sečanj, koji se nalaze na evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), pohađa obuku iz oblasti moderne poljoprivrede i zanatstva, u trajanju od deset dana. Nakon završenih teorijskih obuka, 10 lica biće upućeno na tromesečnu radnu praksu kod odabranih mentorskih preduzeća. Radna praksa će biti finansirana od strane projekta u bruto iznosu od 23.000,00 dinara, a mlada nezaposlena lica će imati priliku da teorijski stečena znanja primene u praksi, dodatno unaprede svoje kompetencije i steknu stalno zaposlenje.

   

  Ovim putem pozivamo sva zainteresovana nezaposlena lica, starosne dobi do 30 godina, sa

   

  teritorije opštine Sečanj, da dostave svoje prijave za učešće na projektu. Prijave se podnose lično na adresu Opštine Sečanj, ul. Vožda Karađorđa 57, ili na adresu NSZ u Sečnju, ul. Vožda Karađorđa 116. Takođe, prijave možete poslati i putem e-maila na adresu pero.knezevic@nsz.gov.rs

   

  Obrazac za prijavljivanje, možete preuzeti na internet stranicama www,secanj.rs i www.banat.rs u prostorijama Opštine Sečanj, kao i u prostorijama NSZ.

   

  Rok za prijavu je 09. decembar 2016. godine.

   

  Detaljnije informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti na internet stranicama www.secanj.rs  i www,banat.rs, faacebook stranici „Znanjem i praksom do zaposlenja mladih“, putem telefona 023/3842- 066, ili na e-mail: mdejana@beotel.net .

   

   

   

   

  Untitled1

  Projekat „Znanjem i praksom do zaposlenja mladih“, sprovodi opština Žitište, u partnerstvu sa opštinom Sečanj i Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj – Banat, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije


   

   


   

  Prijavni obrazac - Znanjem i praksom do zaposlenja mladih  Preuzmi ovde

   


   

 • Odluka o dodeli ugovora - ZA JAVNU NABAVKU USLUGU ODRŽAVANjA PUTEVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj BROJ 10/2016

   

   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  DODELjUJE SE UGOVOR NABAVKU Usluge zimskog održavanja puteva na teritoriji Opštine Sečanj broj 10/2016 ponuđaču DOO "MIL-RAD GRADNjA"iz Zrenjanina, ul. Gimnazijska br. 8, ponuda zavedena pod brojem 951 od 16.11.2016. godine.

  Preuzmi ovde

   

   

 • Javna nabavka - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BROJ 10/ 2016-4

   

  Opština Sečanj

  OPŠTINSKA UPRAVA SEČANJ

  ul. Vožda Karađorđa br.57,

  23240 Sečanj

  Na osnovu čl. 55. stav 1. tačka 2. i čl. 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac, dana 08.11.2016. godine upućuje:

  POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

  BROJ 10/ 2016-4

  1.  Naziv, adresa, vrsta naručioca :

   

  Opštinska uprava Sečanj, ulica Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

   

   

   

  2. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti.

   

  3. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

   

  Predmet javne nabavke: Usluge zimskog održavanja puteva na teritoriji

   

  Opštine Sečanj

   

  Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

   

  90620000 - usluga čišćenja snega

   

   

  4. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

   

  Odluku o izboru najpovoljnije ponude doneće se primenom kriterijuma ,,najniža ponuđena cena“.

   

   

  5. Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

   

  Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova lično u prostorijama Opštinske uprave Sečanj , ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj, na Portalu Uprave za javne nabavke

   

  www.portal.ujn.gov.rs i na internet stranici Naručioca www.secanj.rs

   

   

  6. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

   

  Ponuda se podnosi lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, overenoj pečatom podnosioca ponude.

   

  Rok za podnošenje ponuda je do 12:00 časova dana 16.11.2016. godine.

   

  Ponuda se podnosi na adresu: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj.

   

  Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu do 12:00 časova.

   

  Otvaranje ponuda je javno na adresi naručioca navedenoj u ovom Pozivu i to dana 16.11.2016. godine u 16:00 časova .

   

  Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutij i sa naznakom:________________

   

  PONUDA ZA NABAVKU USLUGE ZIMSKOG ODRŽAVANJA PUTEVA JNMV    

   

  br. 10/2016 - NE OTVARATI

  OPŠTINSKA UPRAVA SEČANJ

  Ul. VOŽDA KARAĐORĐA br.57 23240 SEČANJ

   

   

  Na poleđini koverte ili kutiji navesti: naziv i adresu ponuđača, telefon, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt.

   

  U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno navesti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

   

  Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom Pozivu, smatraće se neblagovremenim, i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

   

   

   

  7. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

   

  Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Naručioca: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj.

   

  Otvaranje ponuda je javno, po redosledu prijema ponuda, i obaviće se sa početkom u 16,00 časova, dana 16.11.2016. godine

   

  8. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

   

  Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka otvaranja ponuda Komisij i za javnu nabavku podnesu punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje glasi na osobu koja prisustvuje otvaranju ponuda, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku otvaranja ponuda.

   

   

   9. Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora:

   

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.


  10. Kontakt: e-mail:nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU

  Usluge zimskog održavanja puteva na teritoriji Opštine Sečanj

   

  Preuzmi ovde

   


   

 • OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI SEČANJ

           Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09 i 112/2015) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.list opštine Sečanj» broj 8/2006), predsednik opštine Sečanj je dana 03.11.2016. godine, doneo

   

   

   

  ODLUKU
  O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
  U OPŠTINI SEČANJ
  i raspisuje

   

  O G L A S
  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH  PONUDA ZA DAVANJE U
  U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U U OPŠTINI SEČANJ

   

  I

  - Predmet javnog nadmetanja –

   

    

   

  1. Raspisuje se oglas za prikupljanje pisanih ponuda u drugom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Sečanj u sledećim katastarskim opštinama:

  Preuzmi ovde

   

 • ODLUKA O DODELI UGOVORA - ZA NABAVKU GORIVA BROJ 08/2016

   ОDLUKA O DODELI UGOVORA

   

   

  USVAJA SE IZVEŠTAJ Izveštaj o stručnoj oceni ponuda za javnu nabavku GORIVA, broj 08/2016-7 od 08.11.2016. godine.

  DODELJUJE SE Ugovor za nabavku GORIVA broj 08/2016 ponuđaču DOO ”Kpez Pegrol” Batajnica , ul. Carice Jelene br.28 , ponuda zavedena pod brojem 894 od 07.11.2016. godine.

  Preuzmi ovde

   

   

 • ODLUKA O DODELI UGOVORA - ZA NABAVKU RADOVA NA ODVODNjAVANjU (UREĐENjE ULIVNIH KANALA ULIČNE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE)

   ОDLUKA O DODELI UGOVORА

   

   

  USVAJA SE IZVEŠTAJ O STRUČNOJ OCENI PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA NA

  ODVODNjAVANjU (UREĐENjE ULIVNIH KANALA ULIČNE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE)

  broj 09/2016-7 od 18.10.2016. godine.

  Preuzmi ovdе

   

   

 • REŠENjE ZA PROJEKAT - "Sušara za žitarice kapaciteta 8t/čas i silosa kapaciteta 2x2.495 m3 u postojećem komleksu preduzeća u Boki"

   

   REŠENJЕ

   

  ZA PROJEKAT - "Sušara za žitarice kapaciteta 8t/čas i silosa kapaciteta 2x2.495 m3 u postojećem komleksu preduzeća u Boki", čija realizacija se planira na kat. parceli 1444, KO Boka, na teritoriji opštine Sečanj, nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

  Preuzmi ovdе

   

 • Javna nabavka - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Gorivo

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 08/2016-4
  Datum: 07.10.2016.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

   

  1.  Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2. Predmet javne nabavke : Gorivo


  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 09000000 - Naftni derivati, gorivo, električna energija i drugi izvori energije, 09130000 – nafta i destilati

   

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.

   


  Elementi kriterijuma su:


  - Ponuđena cena            .................................... 90 pondera
  - Uslovi plaćanja............................................... 5 pondera
  - Tehničke prednosti   ....................................... 5 pondera

   

   

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku dobara-gorivo broj 08/2016 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 07.11.2016. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 07.11.2016. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.
  10.Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
  Predrag Milošević

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU - Gorivo 2016-

  Preuzmi ovdе

   


   

 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE - NABAVKA RADOVA NA ODVODNjAVANjU ( UREĐENjE ULIVNIH KANALA ULIČNE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE)

   

  OPŠTINA SEČANj

  - OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj -

  ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

  Na osnovu čl. 55. stav 1. tačka 2. i čl. 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac, dana 07.10.2016. godine upućuje:

   

  POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

  BROJ 09 / 2016-4

  1. Naziv, adresa, vrsta naručioca :

   

  Opštinska uprava Sečanj, ulica Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

   

  2. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti.

   

  3.  Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

  Predmet javne nabavke: NABAVKA RADOVA NA ODVODNjAVANjU ( UREĐENjE ULIVNIH KANALA ULIČNE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE)

  Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

  45232452 - Radovi na odvodnjavanju

   

  4. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

   

  Odluku o izboru najpovoljnije ponude doneće se primenom kriterijuma ,,najniža ponuđena cena“.

  5. Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

   

  Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova lično u prostorijama Opštinske uprave Sečanj , ul. Vožda Karađorđa br.57-23240 Sečanj, na Portalu Uprave za javne nabavke

   

  www.portal.ujn.gov.rs i na internet stranici Naručioca www.secanj.rs

   

  6. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

  Ponuda se podnosi lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, overenoj pečatom podnosioca ponude.

  Rok za podnošenje ponuda je do 13:00 časova dana 17.10.2016. godine.

  Ponuda se podnosi na adresu: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj.

  Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu do 13:00 časova.

  Otvaranje ponuda je javno na adresi naručioca navedenoj u ovom Pozivu i to dana 17.10.2016. godine u 16:00 časova .

  Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutij i sa naznakom:

   

  PONUDA ZA NABAVKU RADOVA NA ODVODNjAVANjU ( UREĐENjE
  ULIVNIH KANALA ULIČNE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE) JNMV br.
  09 / 2016 - NE OTVARATI


  OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj
  Ul. VOŽDA KARAĐORĐA br.57
  23240 SEČANj

   

  Na poleđini koverte ili kutiji navesti: naziv i adresu ponuđača, telefon, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt.

  U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno navesti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

  Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom Pozivu, smatraće se neblagovremenim, i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.


   

  7. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

  Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Naručioca: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj.

  Otvaranje ponuda je javno, po redosledu prijema ponuda, i obaviće se sa početkom u 16,00 časova, dana 17.10.2016. godine

  8. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

  Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka otvaranja ponuda Komisiji za javnu nabavku podnesu punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje glasi na osobu koja prisustvuje otvaranju ponuda, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku otvaranja ponuda.

  Pisano ovlašćenje mora imati zavodni pečat sa brojem i datumom izdavanja, pečat i potpis ovlašćenog lica.

   9. Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora:

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  10. Lice za kontakt za obilazak terena: Radomir Kovačević, 069/80-23-411 od 09:12 časova od 10.10.2016.-14.10.2016.god.

   

  11. E-mail: nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI:

  -NABAVKA RADOVA NA ODVODNjAVANjU ( UREĐENjE ULIVNIH KANALA ULIČNE

  ATMOSFERSKE KANALIZACIJE)-

  Preuzmi ovde

   


   

 • OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU - PP „Pobeda" DOO Boka-

  Republika Srbija
  Autonomna Pokrajina Vojvodina
  Opština Sečanj
  Odeljenje za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine
  Broj: 501-13-2/2016-11
  Dana: 29.09.2016 g.
  S e č a nj

   


  OBAVEŠTENjE

  O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O
  POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU

  SREDINU

   

   

  Obaveštava se javnost da je nosilac projekta PP „Pobeda" DOO Boka, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA -„Sušara za žitarice kapaciteta 8t/čas i silosa kapaciteta 2x2.495 m3 u postojećem ompleksu preduzeća u Boki", čija realizacija se planira na kat. parceli br. 1444, KO Boka, na teritoriji opštine Sečanj.

  Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji inspektora za zaštitu životne sredine, Vožda Karađorđa 59, Sečanj u periodu od 30.09.2016 do 10.10.2016 od 11-13 č.

  U roku od 10 dana od dana prijema ovog obaveštenja, možete dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

  Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

   

   

    

   

  OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU

  Preuzmi ovdе

   

   

   

   

 • JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI PA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2017. GODINU

  Republika Srbija
  Autonomna Pokrajina Vojvodina
  Opština Sečanj
  PREDSEDNIK OPŠTINE
  Broj: 020-24/2016-1
  Datum: 24.08.2016. godine

   

   

  JAVNI POZIV

  ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ

  SVOJINI NA TERITORIJI
  OPŠTINE SEČANj ZA 2017. GODINU

   

  U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 - dr. zakon, 41/09 i 112/2015), Predsednik opštine Sečanj raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima, kojim obaveštava:

  vlasnike sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada (voćnjaka i vinograda koji su u rodu) na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine (u daljem tekstu: infrastruktura) i vlasnike domaćih životinja, koji su i vlasnici, odnosno zakupci objekata za gajenje tih životinja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se pravo prečeg zakupa ostvaruje, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje jednu godinu (u daljem tekstu: stočarstvo),

  da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Sečanj za 2017. godinu, do dana 31. oktobra 2016. godine.

  DOKUMENTACIJA O DOKAZIVANjU PRAVA PREČEG ZAKUPA

  I Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva nad infrastrukturom je:

  1.Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva nad infrastrukturom potpisan od strane fizičkog lica, odnosno odgovornog lica u pravnom licu (dostavlja podnosilac zahteva);

  2. Dokaz o vlasništvu nad infrastrukturom:

  a)  Izvod iz javne evidencije o nepokretnosti za infrastrukturu koja je uknjižena u javnoj evidenciji o nepokretnosti (pribavlja jedinica lokalne samouprave) i/ili

  b)  Popisna lista i knjigovodstvena dokumentacija potpisana i overena u skladu sa Zakonom o računovodstvu za pravno lice, za infrastrukturu koja nije uknjižena u javnoj evidenciji o nepokretnosti (dostavlja podnosilac zahteva) i/ili

  v)  Saglasnost/odobrenje Ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede na investiciona ulaganja za infrastrukturu kojaje podignuta nakon jula 2006. godine, odnosno kupoprodajni ugovor fizičkog lica (podnosioca zahteva) sa pravnim licem koje je podiglo infrastrukturu u skladu sa tada važećim propisima (dostavlja podnosilac zahteva).

  3. Zapisnik Republičke poljoprivredne inspekcije (dostavlja podnosilac zahteva);

  (Napomena: Sva lica koja su zainteresovana za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu infrastrukture dužna su da blagovremeno, a najkasnije do 1. septembra 2016.godine, podnesu Zahtev za izlazak Republičke poljoprivredne inspekcije radi utvrđivanja faktičkog stanja na terenu. Zapisnik je sastavni deo dokumentacije koja se dostavlja do 31. oktobra 2016. godine i obavezno sadrži tačno navedene sve katastarske parcele ili delove parcela, na kojima je utvrđena funkcionalnost sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika, kao i roda voćnjaka i vinograda.);

  4. Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava u aktivnom statusu najmanje tri godine (pribavlja jedinica lokalne samouprave);

  II Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva koju dostavlja fizičko, odnosno pravno lice:

  1. Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva potpisan od strane fizičkog lica, odnosno odgovornog lica u pravnom licu (dostavlja podnosilac zahteva);

  2. Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu najmanje jednu godinu (pribavlja jedinica lokalne samouprave);

  3. Dokaz da je pravno ili fizičko lice vlasnik domaćih životinja i vlasnik, odnosno zakupac objekta za gajenje životinja sa utvrđenim brojem uslovnih grla:

  a) Potvrdu o broju uslovnih grla koju izdaje Institut za stočarstvo Beograd - Zemun (izuzev za konje koju izdaju Poljoprivredni fakultet Beograd - Zemun), odnosno za teritoriju AP Vojvodina Poljoprivredni fakultet Novi Sad - Departman za stočarstvo - za Registrovano poljoprivredno gazdinstvo u sistemu umatičenja (dostavlja podnosilac zahteva);

  b) Zapisnik Republičkog veterinarskog inspektora - za Registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje nije u sistemu umatičenja (dostavlja podnosilac zahteva).

  (Napomena: Republički veterinarski inspektor zapisnikom utvrđuje broj uslovnih grla koja obračunava na osnovu zatečenog stanja, odnosno isprave lica o prodaji, predaji na klanje i izvozu životinja)

  4. Ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta zaključene sa drugim licima za zemljište koje se nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se podnosi zahtev, a koji su overeni od strane nadležnog organa (dostavlja podnosilac zahteva);

  5. Izjava podnosioca zahteva kojom daje saglasnost da se izvrši provera podataka kod nadležnih organa koji su neophodni za realizaciju javnog poziva;

  6. Izjava podnosioca zahteva, potpisanu od strane fizičkog lica, odnosno odgovornog lica u pravnom licu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, koja sadrži:

  -       izjavu da je dostavio sve dokaze koji se odnose na zakup poljoprivrednog zemljišta na teritoriji lokalne samouprave na kojoj je podneo zahtev,

  -       izjavu koliku površinu poljoprivrednog zemljišta poseduje u svom vlasništvu na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se podnosi zahtev;

  -       spisak povezanih lica i površinu poljoprivrednog zemljišta koju ta lica poseduju u vlasništvu na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj je podneo zahtev.

  (Napomena: kod fizičkih lica povezanim licima smatra se: deda, baba, majka, otac, deca, supružnik, usvojenik, vanbračni partner ukoliko imaju prebivalište na istoj adresi; kod pravnih lica povezanim licima smatra se: pravno lice i/ili fizičko lice koje ima najmanje 25% učešća u kapitalu (akcija, udela ili glasova)

  7. Uverenje iz javne evidencije o nepokretnosti kojim se dokazuje ukupna površina poljoprivrednog zemljišta koje podnosilac zahteva ima u svom vlasništvu na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se podnosi zahtev (pribavlja jedinica lokalne samouprave);

  8. Uverenje iz javne evidencije o nepokretnosti kojim se dokazuje ukupna površina poljoprivrednog zemljišta koje je u vlasništvu povezanih lica sa podnosiocem zahteva (pribavlja jedinica lokalne samouprave nakon uvida u spisak tih lica iz izjave iz tačke 6. koju dostavlja podnosilac zahteva).

  Sva ograničenja iz člana 64a, stava 17. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (ugovor sa drugim licima, vlasništvo poljoprivrednog zemljišta, vlasništvo poljoprivrednog zemljišta povezanih lica, zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini) odnosi se na teritoriju jedinice lokalne samouprave gde se nalazi objekat, odnosno životinje.

  Dokumentaciju iz dela I tačke 2a i 4, odnosno iz dela II tačke 2, 7 i 8 jedinica lokalne samouprave pribavlja najkasnije do 30. novembra 2016. godine.

  Napominjemo da se kod lica koja ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva, u skladu sa ovim Javnim pozivom, opredeljivanje površine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta se vrši na način da se površina koja im je utvrđena po broju uslovnih grla, umanjuje za površinu poljoprivrednog zemljišta, u skladu sa članom 64a stav 17. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr.zakon, 41/09 i 112/2015),

  Sva dokumentacija koja se dostavlja u skladu sa ovim Javnim pozivom mora da glasi na isto pravno ili fizičko lice, koje može biti nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava i mora biti overena i potpisana od strane nadležnog organa koji izdaje ispravu.

  Ukoliko je pravno ili fizičko lice vlasnik više vrsta životinja, za svaku vrstu životinja dostavlja posebnu potvrdu, odnosno zapisnik iz dela II tačke 3.

  Za period zakupa koji je duži od jedne godine, pored uplate zakupnine za prvu godinu zakupa, radi zaključivanja Ugovora o zakupu potrebno je dostaviti sredstvo obezbeđenja plaćanja, koje može da bude: garancija poslovne banke u visini godišnje zakupnine poljoprivrednog zemljišta ili ugovor o jemstvu između Ministarstva kao poverioca i pravnog lica kao jemca ili dokaz o uplati depozita u visini jedne godišnje zakupnine kao sredstvo obezbeđenja plaćanja zakupnine, a koji će se u slučaju redovnog plaćanja računati kao plaćena zakupnina za poslednju godinu zakupa.

  Ukoliko za katastarske parcele koje su opredeljene licima po osnovu prava prečeg zakupa dođe do promena površine po bilo kom zakonskom osnovu, dalji postupak davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup po pravu prečeg zakupa će se sprovesti samo za tako utvrđenu površinu zemljišta.

  Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana u prostorijama Odeljenja za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine, kancelarija broj 12 ili sa sajta www.secanj.rs

  Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2016. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija će ga vratiti podnosiocu neotvoren.

  Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Zahtev za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva infrastrukture za 2017. godinu“ ili „Zahtev za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva za 2017. godinu“, na adresu:

  Opština Sečanj, Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta pa teritoriji opštine Sečanj, Vožda Karađorđa br. 57, 23240 Sečanj. Na poleđini koverte navodi se naziv/ime i prezime i adresa podnosioca zahteva.

  Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Dragica Šarenac, telefon: 023/3842-101 ili lično u prostorijama prostorijama Odeljenja za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine, kancelarija broj 12.

  Ovaj javni poziv objaviti na internet stranici opštine Sečanj www.secanj.rs, u Službenom listu opštine Sečanj i oglasnim tablama mesnih kancelarija.

   


  PREDSEDNIK OPŠTINE
  Predrag Milošević


   

   

   

  ZAHTEV

  ZA PRIZNAVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI, PO OSNOVU VLASNIŠTVA NA INFRASTRUKTURI, NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2017. GODINU

  Preuzmi ovde

  ZAHTEV

  ZA PRIZNAVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI, PO OSNOVU STOČARSTVA, NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2017. GODINU

  Preuzmi ovde

   

   

 • Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu

   

  Predmet: Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o
  potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu

   


  Nosilac projekta „KRAJINA TIM“ DOO iz Krajišnika podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja PROJEKTA - „Poljoprivredne zgrade (2 objekta) za uzgoj brojlera sa pratećim objektima", čija realizacija se planira na kat. parceli br. 3049, KO Krajišnik, na teritoriji opštine Sečanj.
  Obaveštavamo vas da možete izvršiti uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, u kancelariji inspektora za zaštitu životne sredine, Vožda Karađorđa 59, Sečanj, u periodu od 04.08.2016 g. do 15.08.2016 g. od 11-13 č.
  U roku od 10 dana od dana prijema ovog obaveštenja, možete dostaviti mišljenje ovom organu, o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu.
  Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

   

  OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
  POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU
  Preuzmi ovde

   

   

   

   

   

   

 • ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI SEČANj

       

  Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( «Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakoi, 41/09 i 112/2015) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.list opštine Sečanj» broj 8/2006), predsednik opštine Sečanj je dana 14.07.2016.godine, doneo  ODLUKU
  O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
  U OPŠTINI SEČANj


  raspisuje


  OGLAS


  ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI SEČANj


  I


  - Predmet javnog nadmetanja –

   

    

   

  1. Raspisuje se oglas za prikupljanje pisanih Ponuda u prvom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Sečanj u sledećim katastarskim opštinama: Preuzmi ovde

   

  2. PREDMET: Zahtev  za utvrđivanje  broja uslovnih  grla  za dokazivanje prečeg prava  zakupa  poljoprivrednog  zemljišta  u državnoj svojini  na osnovu javnog poziva  komisije za izradu godišnjeg programa  zaštite ,uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2017. Preuzmi ovde


  2. Javna nadmetanja 2016 Preuzmi ovde

   


   

  3. Javna nadmetanja 2014 za 2016 Preuzmi ovde
 • REŠENjE ZA PROJEKAT - "POLjOPRIVREDNE ZGRADE (2 OBJEKTA) ZA UZGOJ BROJLERA SA PRATEĆIM OBJEKTIMA"

          

   

   REŠENJЕ


   

  ZA PROJEKAT - "POLjOPRIVREDNE ZGRADE (2 OBJEKTA) ZA UZGOJ BROJLERA SA PRATEĆIM OBJEKTIMA", čija se realizacija planira na kat. parceli 3049, KO Krajišnik, na teritoriji opštine Sečanj, nosioca projekga "KRAJINA TIM" DOO iz Krajišnika, nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

  Preuzmi ovdе

   

 • Mišljenje Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode

  Broj: 03-1269/2
  Datum: 22.06.2016.
  Opština Sečanj
  Odeljenje za privredu, razvoj,inspekcijske poslove
  i zaštitu životne sredine
  Sečanj

   

  Veza: Vaš predmet br: Službeno/2016 od dana 31.06.2016.

  U vezi sa Vašim zahtevom za stavljanje pod zaštitu, obaveštavamo Vas da je stručni služba Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode 15.06.2016. godine obišla stabla koja se nalaze na teritoriji Opštine Sečanj, i izvršila je valorizaciju predmetnog stabla i na osnovu toga daje

  MIŠLjENjE

  1. Grupa stabala platana koji se nalaze u centru naselja Sečanj na katastarskim parcelama br:736/1 i 740, k.o. Sečanj, svojom vitalnošću i dekorativnošću spadaju među vrednije predstavnike svoje vrste u našem podneblju. Predmetno stabla imaju vrednost i treba ih sačuvati, ali za sad ne ispunjava uslove za stavljanje pod posebnu zaštitu države. Predlažemo da se pomenuto stabla putem mera zaštite štiti urbanističkim planom. Prilikom održavanja i negovanja zelenih površina potrebno je posvetiti mu posebnu pažnju, primenjivati mere nege i očuvati njegovu vrednost, da bi se kao takva u buduće stavila pod zaštitu.


  2. Stablo hrasta lužnjaka {Quercus robur L.) koji se nalaz u ulici Vožda Karađorđa br. 116, u dvorištu zgrade na katastarskoj parceli 225/1, k.o. Sečanj, pored dobre kondicije i vitalnosti poseduje i sledeće dendrometrijske karakteristike:
  ❖ procenjena starost stabla : više od 150 godina,
  ❖ procenjena visina stabla : 25 m,
  ❖ obim debla na visini 1,3 m : 4,54 m,
  ❖ širina krošnje u pravcu SI -JZ : 26 m,
  ❖ širina krošnje u pravcu SZ-JI :33,2 m,
  Navedene karakteristike svrstavaju ovo stablo hrasta u među vrednije primerke dendro fonda na ovom podneblju. Predmetno stablo smo evidentirali i uvrstili na Listu predloga za za stavljanje pod zaštitu države.


  3. Drvored dudova (Morus sp.) je dvostrani, jednoredni drvored, koji se nalazi na katastarskoj parceli 8210, k.o. Jaša Tomić, opština Sečanj. Dužina drvoreda iznosi oko 650 metara i satoji se od 88 stabala, levastrana se sastoji od 40, desna od 48 pripadnika roda Morus. Analizom istorijske građe uočeno je prikazivanje levog drvoreda na katastarskim kartama drugog vojnog premera Austro-ugarske monarhije koje datiraju iz perioda između 1806-1869 godine, dok se desni drvored pojavljuje na kartama trećeg vojnog premera izrađenog između 1886-1887 godine. Drvored je dosta dobre kondicije i vitalnosti. Sukcesivno je vršena radiklna rezidba grana do debla. Proizašlo iz navedenog, predmetni drvored smo uvrstili na Listu predloga za stavljanje pod zaštitu države.

  Poželjno je izvršiti popunjavanje drvoreda na mestima nedostajućih i devitalizovanih primeraka, primercima iste vrste kako bi se obezbedio kontinuitet drvoreda.

  S poštovanjem,

  Pomoćnik direktora:
  Goran Krnčević
  Po Odluci o ovlašćenju
  Br. 04-1879 od 14.11.2013.


   

   

   

  Mišljenje Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode

  Preuzmi ovde


   

   

 • JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI PA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2017. GODINU

  Republika Srbija
  Autonomna Pokrajina Vojvodina
  Opština Sečanj
  PREDSEDNIK OPŠTINE
  Broj: 020-21/2016-1
  Datum: 28.06.2016. godine
  S e č a nj

   

   

  JAVNI POZIV

  ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U

  DRŽAVNOJ SVOJINI PA TERITORIJI
  OPŠTINE SEČANj ZA 2017. GODINU

   

  U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“ br. 62/06, 65/08 - dr. zakon, 41/09 i 112/2015), Predsednik opštine Sečanj raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima, kojim obaveštava:

  vlasnike sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada (voćnjaka i vinograda koji su u rodu) na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom sgatusu najmanje tri godine (u daljem tekstu: infrastruktura) i

  vlasnike domaćih životinja, koji su i vlasnici, odnosno zakupci objekata za gajenje tih životinja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se pravo prečeg zakupa ostvaruje, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje jednu godinu (u daljem tekstu: stočarstvo),

  da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Sečanj za 2017. godinu, do dana 31. oktobra 2016. godine.


  DOKUMENTACIJA O DOKAZIVANjU PRAVA PREČEG ZAKUPA

  I Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva nad infrastrukturom koju dostavlja fizičko, odnosno pravno lice:


  1)Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva nad infrastrukturom potpisan od strane fizičkog lica, odnosno odgovornog lica u pravnom licu (dostavlja podiosilac zahteva);

  2) Izvod iz javne evidencije o nepokretnosti (pribavlja jedgšica lokalne samouprave), odnosno ako infrastruktura nije uknjižena u javnu evidenciju o nepokretnosti pravno lice dostavlja popisnu listu i knjigovodstvenu dokumentaciju potpisanu i overenu u skladu sa Zakonom o računovodstvu;

  3)Zapisnik Republičke poljoprivredne inspekcije (dostavlja podnosilac zahteva); (Napomena: Sva lica koja su zainteresovana za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu infrastrukture dužna su da blagovremeno, a najkasnije do 1. septembra 2016.godiie, podnesu Zahtev za izlazak Republičke poljoprivredpe inspekcije radi utvrđivanja faktičkog stanja na terenu. Zapisnik je sastavni deo dokumentacije koja se dostavlja do 31. oktobra 2016. godine i obavezno sadrži tačno navedene sve katastarske parcele, ili delove parcela, na kojima je utvrđena funkcionalnost sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika, kao i roda voćnjaka i vinograda.);

  4) Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava u aktivnom statusu najmanje tri godine (pribavlja jedinica lokalne samouprave);

  5)Saglasnost/odobrenje Ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede na investiciona ulaganja za infrastrukturu koja je podignuta nakon jula 2006. godine, odnosno kupoprodajni ugovor fizičkog lica (podnosioca zahteva) sa pravnim lice koje je podiglo infrastrukturu u skladu sa tada važsćim propisima (dostavlja nodnosilac zahteva).

   


   

   

  II Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva koju dostavlja fizičko, odnosno pravno lice:


  1) Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva potpisan od strane fizičkog lica, odnosno odgovornog lica u pravnom licu (dostavlja podnosilac zahteva);


  2) Rešenje o utvrđivanju veterinarsko sanitarnih uslova objekta kao dokaz da objekat ispunjava uslove za gajenje životinja i kao dokaz da je lice vlasnik, odnosno zakupac objekta za gajenje životinja (dostavlja nodnosilac zahteva);


  3) Isprava iz veterinarske stanice kojom se potvrđuje da je podnosilac zahteva vlasnik domaćih životinja (dostavlja nodnosilac zahteva) ;


  4) Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava u aktivnom statutu najmanje jednu godinu (nribavlja jedinica lokalne samouprave);

  5) Zapisnik Republičkog veterinarskog inspektora (dostavlja podnosilac zahteva); (Napomena: Sva lica koja su zainteresovana za ostvarivanje prava nrečeg zakuna no osnovu stočarstva dužna su da blagovremeno, a najkasnije do 1. septembra 2016.godine, nodnesu Zahtev Renubličkom veterinarskom insnektoru da utvrdi broj uslovnih grla, u skladu sa kanacitetom, vrstom i kategorijom životinja iz Rešenja o utvrđivanju veterinarsko sanitarnih uslova. Ukoliko Republički veterinarski inspektor ne zatekne nijednu životinju u objektu u trenutku kontrole, kod životinja koje se uzgajaju u turnusima, on obračunava broj uslovnih grla na osnovu isprave lica o nrodaji, nredaji na klanje i izvozu životinja, a najviše do kanaciteta iz Rešenja o utvrđivanju veterinarsko sanitarnih uslova. Zapisnik je sastavni deo dokumentacije koju treba dostaviti do 31. oktobra 2016. godine);

  6) Ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta zaključene sa drugim licima za zemljište koje se nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se podnosi zahtev, a koji su overeni od strane nadležnog organa (dostavlja nodnosilac zahteva);

  7) Izjava podnosioca zahteva, potpisanu od strane fizičkog lica, odnosno odgovornog lica u pravnom licu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, koja sadrži:

  -izjavu da je dostavio sve dokaze koji se odnose na zakup poljoprivrednog zemljišta na teritoriji lokalne samouprave na kojoj je podneo zahtev,

  -izjavu koliku površinu poljoprivrednog zemljišta poseduje u svom vlasništvu na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se podnosi zahtev; spisak povezanih lica i površinu poljoprivrednog zemljišta koju ta lica poseduju u vlasništvu na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj je podneo zahtev. (Napomena: kod fizičkih lica povezanim licima smatra se: deda, baba, majka, otac, deca, supružnik, usvojenik, vanbračni partner ukoliko imaju prebivalište na istoj adresi; kod pravnih lica povezanim licima smatra ss: pravno lice i/ili fizičko lice koje ima najmanje 25% učešća u kapitalu (akcija, udela ili glasova)

  8) Uverenje iz javne evidencije o nepokretnosti kojim se dokazuje ukupna površina poljoprivrednog zemljišta koje podnosilac zahteva ima u svom vlasništvu na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se podnosi zahtev (pribavlja jedinica lokalne samouprave);

  9) Uverenje iz javne evidencije o nepokretnosti kojim se dokazuje ukupna površina poljoprivrednog zemljišta koje je u vlasništvu povezanih lica sa podnosiocem zahteva, na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se podnosi zahtev (pribavlja jedinica lokalne samouprave nakon uvida u spisak tih lica koji u izjavi dostavlja podnosilac zahteva:

  kod podnosioca zahteva fizičkog lica: deda, baba, majka, otac, deca, supružnik, usvojenik, vanbračni partner ukoliko imaju prebivalište na istoj adresi.

  kod podnosioca zahteva pravnog lica za sva lica koja su navedena u prethodno pribavljenom dokazu iz Agencije za privredne registre o povezanim licima sa podnosiocem zahteva.

  Sva ograničenja iz člana 64a. stava 17. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (ugovor sa drugim licima, vlasništvo poljoprivrednog zemljišta, vlasništvo poljoprivrednog zemljišta povezanih lica, zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini) odnosi se na teritoriju jedinice lokalne samouprave gde se nalazi objekat, odnosno životinje.

  Dokumentaciju iz dela I tačke 2 i 4, odnosno iz dela II tačke 4, 7 i 8 jedinica lokalne samouprave pribavlja najkasnije do 30. novembra 2016. godine.

  Napominjemo da se kod lica koja ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva, u skladu sa ovim Javnim pozivom, opredeljivanje površine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Godišnjem programu zašgige, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta se vrši na način da se površina koja im je utvrđena po broju uslovnih grla po zapisniku Republičkog veterinarskog inspektora, umanjuje za površinu poljoprivrednog zemljišta, u skladu sa članom 64a stav 17. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”. broj 62/06,65/08-dr.zakon, 41/09 i 112/2015),

  Sva dokumentacija koja se dostavlja u skladu sa ovim Javnim pozivom mora da glasi na isto pravno ili fizičko lice, koje može biti nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava i mora biti overena i potpisana od strane nadležnog organa koji izdaje ispravu.

  Za period zakupa koji je duži od jedne godine, pored uplate zakupnine za prvu godinu zakupa, radi zaključivanja Ugovora o zakupu potrebno je dostaviti sredstvo obezbeđenja plaćanja, koje može da bude: garancija poslovne banke u visini godišnje zakupnine poljoprivrednog zemljišta ili ugovor o jemstvu između Ministarstva kao poverioca i pravnog lica kao jemca ili dokaz o uplati depozita u visini jedne godišnje zakupnine kao sredstvo obezbeđenja plaćanja zakupnine, a koji će se u slučaju redovnog plaćanja računati kao plaćena zakupnina za poslednju godinu zakupa.

  Ukoliko se za katastarske parcele koje su opredeljene licima po osnovu prava prečeg zakupa utvrdi da su predmet restitucije, predmetne katastarske parcele će se izuzeti iz daljeg postupka davanja u zakup.

  Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana u prostorijama Odeljenja za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine, kancelarija broj 12 ili sa sajta www.secanj.rs

  Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2016. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija će ga vratiti podnosiocu neotvoren.

  Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Zahtev za za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva infrastrukture za 2017. godinu“ ili „Zahtev za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva za 2017. godinu“, na adresu:

  Opština Sečanj, Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta pa teritoriji otitipe Sečanj, Vožda Karađorđa br. 57, 23240 Sečanj. Na poleđini koverte navodi se naziv/ime i prezime i adresa podnosioca zahteva.

  Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Dragica Šarenac, telefon: 023/842-101 ili lično u prostorijama prostorijama Odeljenja za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine, kancelarija broj 12.

  Ovaj javni poziv objaviti na internet stranici opštine Sečanj www.secanj.rs , u Službenom listu opštine Sečanj i oglasnim tablama mesnih kancelarija.


  PREDSEDNIK OPŠTINE
  Predrag Milošević


   

   

   

  ZAHTEV

  ZA PRIZNAVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI, PO OSNOVU VLASNIŠTVA NA INFRASTRUKTURI, NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2017. GODINU

  Preuzmi ovde

  ZAHTEV

  ZA PRIZNAVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI, PO OSNOVU STOČARSTVA, NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2017. GODINU

  Preuzmi ovde

   

   

 • REŠENjE ZA PROJEKAT - „PRIJEMNI BUNKER ZA PODNO SKLADIŠTE SA PRATEĆIM ELEMENTIMA U POSTOJEĆEM KOMPLEKSU PREDUZEĆA U BOKI"

   REŠENjE

   

  ZA PROJEKAT - "PRIJEMNI BUNKER ZA PODNO SKLADIŠTE SA PRATEĆIM ELEMENTIMA U POSTOJEĆEM KOMPLEKSU PREDUZEĆA U BOKI", ČIJA REALIZACIJA SE PLANIRA NA KAT. PARCELI BR. 1444, KO BOKA, NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj, NOSIOCA PROJEKTA PP "POBEDA" DOO BOKA IZ BOKE, NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.  Preuzmi ovde

   

   


   

 • OBAVEŠTENjE ZA JAVNOST - „NODULARNI DERMATITIS“

                                  

  OBAVEŠTENjE ZA JAVNOST

   

  Povodom registrovanog virusnog oboljenja „nodularni dermatitis“ tzv. bolest krgave kože kod goveda, Vlada Republike Srbije obaveštava građane da se virus ne prenosi na ljude i da nema razloga za zabrinutost, kao i da je nadoknada štete za prve registrovane slučajeve već počela.

  Apelujemo na vlasnike goveda koji primete neke od siptoma bolesti – čvorići koji se pretvaraju u kraste ili rane na koži, oticanje nogu, kašalj, obilno curenje iz nosa, izlučivanje pljuvačke, suzenje očiju, infekcija oka i groznica - da se obavezno jave svom veterinaru. Obolela životinja je iscrpljena, odbija da jede i gubi na težini.

  Nodularni dermatitis se u Srbiji pojavio kod goveda pošto je prethodno registrovan u Bugarskoj i Makedoniji. Budući da je registrovan mali broj slučajeva obolelih goveda i da je pod punom veterinarskom i sanitarnom kontrolom, Vlada Srbije apeluje na građane da ne podležu neproverenim informacijama, već da za svaku nedoumicu kontaktiraju nadležne institucije.

   

   

  ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

  Preuzmi ovde

   


   

 • OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - USLUGE MOBILNE TELEFONIJE

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 05/2015-10
  Datum : 06.06.2016.godine

  OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

   

  1.Opis predmeta nabavke: usluge mobilne telefonije -Opšti rečnik nabavki- 64212000

  2.Ugovorena vrednost: 4.000.000,00 dinara bez PDV-a

  3.Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena

  4.Broj primljenih ponuda: 1

  5.Najviša ponuđena cena: 76.230,00 dinara bez PDV-a

  6.Najniža ponuđena cena: 76.230,00 dinara bez PDV-a

  7.Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 23.05.2016. god.

  8.Datum zaključenja ugovora: 01.06.2016.god.

  9.Podaci o dobavljaču: TELEKOM SRBIJA AD iz Beograda, ul.Takovska br.2

  10.Period važenja ugovora: 01.06.2016.g.-01.06.2018.g


   

 • OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - PUTNIČKO VOZILO PO SISTEMU "STARO ZA NOVO"

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 06/2015-10
  Datum : 06.06.2016.godine

  OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

   

  1.Opis predmeta nabavke: putničko vozilo po sistemu "staro za novo" Opšti rečnik nabavki- 34110000 putničko vozilo
  2.Ugovorena vrednost: 2.870.420,00 dinara bez PDV-a
  3.Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena
  4.Broj primljenih ponuda: 1
  5.Najviša ponuđena cena: -
  6.Najniža ponuđena cena: -
  7.Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 31.05.2016.godine
  8.Datum zaključenja ugovora: 01.06.2016.god.
  9.Podaci o dobavljaču: DOO“ AUTO CENTAR INTERSREM“ Veternik, ul.Novosadski put br.112
  10.Period važenja ugovora: do realizacije predmeta


   

 • REŠENjE ZA PROJEKAT - „IZGRADNjA FABRIKE STOČNE HRANE ZA SOPSTVENE POTREBE, PJ FARMA SEČANj"

   REŠENjE

   

  ZA PROJEKAT - "IZGRADNjA FABRIKE STOČNE HRANE ZA SOPSTVENE POTREBE, PJ FARMA SEČANj", ČIJA REALIZACIJA SE PLANIRA NA KAT. PARCELI BR. 949/1, KO SEČANj, NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj, NOSIOCA PROJEKTA "MASSAGRAR" DOO IZ NOVOG SADA, NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.  Preuzmi ovde

   

   


   

 • ODLUKA O DODELI UGOVORA - ZA NABAVKU PRUŽANJA GEODETSKIH USLUGA

   ОDLUKA O DODELI UGOVORA

   

  USVAJA SE IZVEŠTAJ  О STRUČNOJ OCENI PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA NABAVKU PRUŽANJA GEODETSKIH USLUGA, BROJ 07/2016-6 OD 01.06.2016. GODINE  Preuzmi ovde

   

   


   

 • ODLUKA O DODELI UGOVORA - ZA NABAVKU PUTNIČKOG VOZILA PO SISTEMU "STARO ZA NOVO"

   ОDLUKA O DODELI UGOVORA

   

  USVAJA SE IZVEŠTAJ  О STRUČNOJ OCENI PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA NABAVKU PUTNIČKOG VOZILA PO SISTEMU "STARO ZA NOVO", BROJ 06/2016-8 OD 30.05.2016. GODINE  Preuzmi ovde

   

   


   

 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Geodetske usluge

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Broj: 07/2016-3

  Datum: 20.05.2016.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)

  Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

   

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je: Geodetske usluge

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 71250000- Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku pružanja geodetskih usluga, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  5. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 30.05.2016. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  6. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 30.05.2016. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  7. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  8. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  9. Kontakt lice za sve dodatne informacije su: Branka Vukoje i Ivana Pejović

  e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine

  Predrag Milošević

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI:

   

  -GEODETSKE USLUGE-

   

  Preuzmo ovde

   


   

 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Putničko vozilo po sistemu "staro za novo"

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Broj: 06/2015-4

  Datum :19.05.2016.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)

  Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

   

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

   

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je : Putničko vozilo po sistemu "staro za novo"

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 34110000-putnički automobili

   

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : Kriterijum najniže cene.

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Putničkog vozila po sistemu "staro za novo" a sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

   

  5. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 27.05.2016.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  6. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 27.05.2016.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  7. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  8. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  9. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović

  e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
  Predrag Milošević

   

  КONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI:

   

  -PUTNIČKO VOZILO PO SISTEMU "STARO ZA NOVO"-

   

  Preuzmi ovde

   


   

 • ODLUKA O DODELI UGOVORA - ZA NABAVKU USLUGE MOBILNE TELEFONIJE

   ОDLUKA O DODELI UGOVORA

   

  USVAJA SE IZVEŠTAJ  О STRUČNOJ OCENI PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA NABAVKU USLUGE MOBILNE TELEFONIJE, BROJ 05/2016-8 OD 20.05.2016. GODINE  Preuzmi ovde

   

   


   

 • JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLjANjE PISMENIH PONUDA ZA OTUĐENjE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE SEČANj

   

  Na osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS",
  br. 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-Odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Odluka US,
  50/2013-Odluka US, 98/2013-Odluka US, 132/2014 i 145/2014), Odluke o pokretanju
  postupka otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine
  Sečanj ("Službeni list opštine Sečanj", br.2/2016), Odluke o raspisivanju javnog
  oglasa za prikupljanja pismenih ponuda za otuđenje neizgrađenog građevinskog
  zemljišta u javnoj svojini opštine Sečanj br. 011-40/2016, Opština Sečanj raspisuje
   
  J AV N I  O G L A S
   
  ZA PRIKUPLjANjE PISMENIH PONUDA ZA OTUĐENjE NEIZGRAĐENOG
  GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE SEČANj

   

   

  Raspisuje se javni oglas za prikupljanje pismenih ponuda za otuđenje
  neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje stambenog objekta u skladu sa Odlukom o Generalnom planu opštine Sečanj („Službeni list opštine Sečanj“, br. 6/2005) u naseljenom mestu Sečanj

   

   

  PREUZMI OGLAS

  Preuzmi ovde

   


   

   
 • Obaveštenje

   

   

  OBAVEŠTENjE

  O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O

  POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU

  SREDINU

   

  Obaveštava se javnost da je nosilac projekta "Massagrar" DOO iz Novog Sada, podneo zahrev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA - "Rekonstrukcija silosa za žitaricei dogradnja pratećih objekata, PJ "Farma Sečanj", čija realizacija se planira na kat. parceli br. 949/1, KO Sečanj, na teritoriji opštine Sečanj.

  Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji inspektora za zaštitu životne sredine, Vožda Karađorđa 59, Sečanj u periodu od 22.04.2016 do 04.05.2016 od 11-13 č.

  U roku od 10 dana od dana prijema ovog obaveštenja, možete dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

  Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

   

  RUKOVODILAC ODELjENjA

  Dejana Milošević

   

   


   

   

  OBAVEŠTENJE   Preuzmi ovde

   

   

   

   

 • Obaveštenje

   

   

  OBAVEŠTENjE

   

            U skladu sa članom 10. stav 7. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 36/09), obaveštavam vas da je odeljenje za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine donelo Rešenje br. 501-3-3/2016-II od 05.04.2016 godine da za PROJEKAT - "Fabrika za hladnu preradu povrća sa hladnjačom", čija se realizacija planira na kat. parceli br. 1759/1, KO Sutjeska, u naseljenom mestu Sutjeska, na teritoriji opštine Sečanj, nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

            Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protiv ovog rešenja, Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj AP Vojvodine u roku od 15 dana od dana njegovog objavljivanja, a preko Odeljenja za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine, sa taksom od 440,00 dinara.

  RUKOVODILAC ODELjENjA

  Dejana Milošević

   


   

   

  OBAVEŠTENJE   Preuzmi ovde

   

   

   

   

 • Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu

   

   

  OBAVEŠTENjE

  O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O

  POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

   

   

          

             Obaveštava se javnost da je nosilac projekta PRP "Sveti Nikola" DOO iz Sečnja, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA - "Fabrika za hladnu preradu povrća sa hladnjačom", čija realizacija se planira na kat. parceli br. 1759/1, KO Sujeska, u naseljenom mestu Sutjeska, na teritoriji opštine Sečanj.

   

          Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji inspektora za zaštitu životne sredine, Vožda Karađorđa 59, Sečanj u periodu od 24.03.2016 do 04.04.2016 od 11-13 č.

   

         U roku od 10 dana od dana prijema ovog obaveštenja, možete dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

   

          Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu če blagovremeno obavestiti i javnost.

   

  RUKOVODILAC ODELJENJA

   

  Dejana Milošević   


   

   

  OBAVEŠTENJE   Preuzmi ovde

   

   

   

   

 • OBRAZCI ZA LOKALNE IZBORE - 2016

   

   

  OBRZCI ZA LOKALNE IZBORE - 2016   Preuzmi ovde

   

   


   

   

 • ODLUKA O DODELI UGOVORA

   ODLUKA O DODELI UGOVORA

   

  USVAJA SE IZVEŠTAJ O STRUČNOJ OCENI PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI SANITARNOG MATERIJALA, BROJ 03/2016-7 OD 18.02.2016. GODINE  Preuzmi ovde

   

   


   

 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Dobra za reprezentaciju

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Broj: 04/2016-1

  Datum: 22.02.2016.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

   

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

   

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je: Dobra za reprezentaciju
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 15800000

  3. Kriterijum  za  dodelu  ugovora  je  :  kriterijum  ekonomski  najpovoljnije  ponude.

  Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima kriterijuma:            

  -  Ponuđena cena............................................90   bodova  

  -  Rok isporuke ..............................................10   bodova  

  Svi  zainteresovani  ponuđači  konkursnu  dokumentaciju  mogu  preuzeti  na portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.     Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku dobara za reprezentaciju,  sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  4. Ponuđač  je  dužan  da  dostavi  ponudu  najkasnije  do:  04.03.2016.  godine  do  14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  5. Javno  otvaranje  ponuda  će  se  sprovesti  dana:  04.03.2016.godine  u  16,00  časova  u poslovnim  prostorijama  naručioca  u  Opštini    Sečanj,ul.  Vožda  Karađorđa br.57, Sečanj.

  6. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  7. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda.

  8. Kontakt lice za sve dodatne informacije je  Branka Vukoje e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
  Predrag Milošević

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE BREDNOSTI:

  -DOBRA ZA REPREZENTACIJU-

  Preuzmi ovde

   


   

 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA -Kancelarijski materijal

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 01/2016-5
  Datum: 04.02.2016.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

   

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je: Kancelarijski materijal

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 30192000

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.

  Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima kriterijuma:

   

                          - Ponuđena cena............................................ 85 bodova

                          - Rok isporuke ..............................................10 bodova

                          - Uslovi plaćanja.............................................5 bodova

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku dobara- Kancelarijski materijal broj 01/2016 ,  sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 12.02.2016. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 12.02.2016.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda.Kontakt lice za sve dodatne informacije je  Branka Vukoje e-mail adresa:  nabavkasecanj@gmail.com

   

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI:

  KANCELARIJSKI MATERIJAL

  Preuzmi ovde

   


   

 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA -Sanitarni materijal

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Broj: 03/2016-3

  Datum :09.02.2016.godine


  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

   

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je: Sanitarni materijal

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 44411000

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.

  Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima kriterijuma:

   

                              - Ponuđena cena............................................ 85 bodova

   

                              - Rok isporuke ..............................................10 bodova

   

                              - Uslovi plaćanja.............................................5 bodova

   

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Sanitarnog materijala, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  5. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 17.02.2016. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  6. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 17.02.2016.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  7. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  8. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  9. Kontakt lice za sve dodatne informacije je  Branka Vukoje e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI:

  SANITARNI MATERIJAL

  Preuzmi ovde

   


   

 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Nafta, benzin i tečni naftni gas

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Broj: 02/2016-1

  Datum: 27.01.2016.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

   

  1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

   

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je: Nafta, benzin i tečni naftni gas
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 09130000 –Nafta i destilati

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku dobara-Nafta, benzin i tečni naftni gas broj 02/2016 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe. 

  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 04.02.2016. godine do 13,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 04.02.2016. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   

  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
  Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
  Predrag Milošević

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE BREDNOSTI:

  NAFTA, BENZIN I TEČNI NAFTNI GAS

  Preuzmi ovde

   


   

 • Poziv za uvođenje u vojnu evidenciju

   

  Pozivaju se sva lica muškog pola rođena 1998. god. i starijih godišta (1986.-1997. god.) koja iz određenih razloga nisu uvedena u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj su navršila osamnaest godina života, sa teritorije opštine Sečanj, da se jave Centru Ministarstva Odbrane Zrenjanin opštinka kancelarija Sečanj, ulica Vožda Karađorđa 69, radi uvođenja u vojnu evidenciju.

  Uvođenje u vojnu evidenciju vršiće se svake srede, u periodu od 01. februara do 29. februara 2016. godine od 09.00 - 14.00 časova.

  Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju treba da ponese ličnu kartu. Ukoliko je ne poseduje, državljanstvo Republike Srbije dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili uverenjem o državljanstvu.

  Regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se, radi uvođenja u vojnu evidenciju, jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

  Opšti poziv proizvodi isto pravno dejstvo kao i pojedinačni poziv (član 10. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi).

   

  CENTAR MINISTARSTVA ODBRANE ZRENjANIN


   

 • ODLUKE O DODELI UGOVORA

   ODLUKE O DODELI UGOVORA

   

  USVAJA SE IZVEŠTAJ O STRUČNOJ OCENI PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU ZA NABAVKU RADOVA NA UREĐENjU ATARSKIH PUTEVA U NASELjENOM MESTU SEČANj BROJ 12/2015-10 OD 05.01.2016. GODINE  Preuzmi ovde
   USVAJA SE IZVEŠTAJ O STRUČNOJ OCENI PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU ZA NABAVKU RADOVA NA UREĐENjU ATARSKIH PUTEVA U NASELjENOM MESTU JAŠA TOMIĆ BROJ 13/2015-9 OD 05.01.2016. GODINE  Preuzmi ovde
   USVAJA SE IZVEŠTAJ O STRUČNOJ OCENI PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU ZA NABAVKU RADOVA NA UREĐENjU ATARSKIH PUTEVA U NASELjENOM MESTU KRAJIŠNIK BROJ 14/2015-9 OD 05.01.2016. GODINE  Preuzmi ovde
   USVAJA SE IZVEŠTAJ O STRUČNOJ OCENI PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU ZA NABAVKU RADOVA NA UREĐENjU ATARSKIH PUTEVA U NASELjENOM MESTU JARKOVAC BROJ 15/2015-9 OD 04.01.2016. GODINE  Preuzmi ovde
  USVAJA SE IZVEŠTAJ O STRUČNOJ OCENI PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU ZA NABAVKU RADOVA NA UREĐENjU ATARSKIH PUTEVA U NASELjENOM MESTU BOKA BROJ 19/2015-9 OD 05.01.2016. GODINE  Preuzmi ovde
   USVAJA SE IZVEŠTAJ O STRUČNOJ OCENI PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU ZA NABAVKU RADOVA NA UREĐENjU ATARSKIH PUTEVA U NASELjENOM MESTU BANATSKA DUBICA BROJ 20/2015-9 OD 04.01.2016. GODINE  Preuzmi ovdе

   

   

 • Javni konkursi

   KONKURSI

   

  JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA ZA REALIZOVANJE PROGRAMA U 2016. GODINI  Preuzmi ovde

   


   

  JAVNI KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U OBLASTI SPORTA U OPŠTINI SEČANJ ZA 2016. GODINU  Preuzmi ovde

   

   


   

  KONKURS  ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA UDRUŽENJA I AMATERSKIH - UMETNIČKIH DRUŠTAVA OPŠTINE SEČANJ ZA 2016. GODINU  Preuzmi ovde

   


   

 • Javna nabavka male vrednosti - Usluga izrade projektne dokumentacije za granični prelaz Jaša Tomić

   

   

  OPŠTINA SEČANj

  OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

   

  Na osnovu čl. 55. stav 1. tačka 2. i čl. 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“124/2012 i 68/2015), Naručilac, dana 30.11.2015. godine upućuje:

   

  POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

  BROJ 22 / 2015-3

    

  1. Naziv, adresa, vrsta naručioca : 

  Opštinska uprava Sečanj, ulica Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

  2. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti.

  3. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

  Predmet javne nabavke: Usluga izrade projektne dokumentacije za granični prelaz Jaša Tomić

  Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 71242000 – Izrada projekta i nacrta, procena troškova

   

  4. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

  Odluka o dodeli ugovora doneće se primenom kriterijuma ,,najniža ponuđena cena“.

  5. Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

  Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova lično u prostorijama Opštinske uprave Sečanj , ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj, na Portalu Uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs i na internet stranici Naručioca www.secanj.rs

  6. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude: 

  Ponuda se podnosi lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, overenoj pečatom podnosioca ponude.
  Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana kada je objavljen Poziv za podnošenje ponuda na Portalu za javne nabavke, odnosno do 13:00 časova dana 08.12.2015. godine.
  Ponuda se podnosi na adresu: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj.
  Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu do 13:00 časova.

  Otvaranje ponuda je javno na adresi naručioca navedenoj u ovom Pozivu i to dana 08.12.2015. godine u 16:00 časova .

  Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom:

  PONUDA ZA NABAVKU USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRANIČNI PRELAZ JAŠA TOMIĆ JNMV br. 22 / 2015 - NE OTVARATI
  OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj
  Ul. VOŽDA KARAĐORĐA br.57
  23240 SEČANj

  Na poleđini koverte ili kutiji navesti: naziv i adresu ponuđača, telefon, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt.
  U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno navesti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
  Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom Pozivu, smatraće se neblagovremenim, i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

   

  7. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

  Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Naručioca: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj.
  Otvaranje ponuda je javno, po redosledu prijema ponuda, i obaviće se sa početkom u 16,00 časova, dana 08.12.2015. godine

   

  8. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

  Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka otvaranja ponuda Komisiji za javnu nabavku podnesu punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje glasi na osobu koja prisustvuje otvaranju ponuda, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku otvaranja ponuda.
  Pisano ovlašćenje mora imati zavodni pečat sa brojem i datumom izdavanja, pečat i potpis ovlašćenog lica.

   

  9. Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora: 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u roku od 10 (deset) dana od dana otvaranja ponuda.

  10. Lice za kontakt : Branka Vujović

  11. Е-mail: nabavkasecanj@gmail.com

   

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA - Usluga izrade projektne dokumentacije za granični prelaz Jaša Tomić

  Preuzmi ovdе

   


   

 • Obaveštenje za javnost

  Republika Srbija

  Autonomna Pokrajina Vojvodina

  Opština Sečanj

  ODELjENjE ZA PRIVREDU, RAZVOJ,

  INSPEKCIJSKE POSLOVE I ZAŠTITU

  ŽIVOTNE SREDINE

  Broj: Službeno/2015

  Dana: 20.11.2015. godine

  Sečanj

   

   

  Obaveštava se javnost da se u periodu od 20.11. do 21.12.2015.godine stavlja na javni uvid ''Strategija održivog razvoja opštine Sečanj za period od 2015. do 2020. godine.

  Uvid u dokument je obezbeđen u zgradi opštine Sečanj, Vožda Karađorđa 57, u kancelariji broj 7, svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 časova ili na opštinskom sajtu www.secanj.rs . Svi zainteresovani svoje primedbe mogu dostaviti u pisanoj formi.

  Javna rasprava će se održati 21.12.2015. godine sa početkom u 12,00 časova u Maloj većnici.

   

  RUKOVODILAC ODELjENjA

  Dejana Milošević

   

   

   

  ЈVNI UVID - Strategija održivog razvoja opštine Sečanj

  Preuzmi ovde
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Šurjan

   

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Broj: 21/2015-3

  Datum: 20.11.2015.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje:

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

   

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2. Predmet javne nabavke : Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Šurjan, šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45000000 građevinski radovi

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je: najniža ponuđena cena

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca www.secanj.rs

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Radova na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Šurjan br.21/2015, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 23.12.2015. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

   

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 23.12.2015.godine u 17,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

  10. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com , lice za kontakt za obilazak terena: Radomir Kovačević, 069/80-23-411 od 09-12 časova od 23.11.2015.-15.12.2015.god.

  Predsednik Opštine
  Predrag Milošević, dipl.pravnik

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA- Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Šurjan

  Preuzmi ovde

   


   

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Banatska Dubica

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Broj: 20/2015-3

  Datum: 20.11.2015.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje:

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA 

   

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2. Predmet javne nabavke : Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Banatska Dubica, šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45000000 građevinski radovi

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je: najniža ponuđena cena

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca www.secanj.rs

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Radova na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Banatska Dubica br.20/2015, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 22.12.2015. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 22.12.2015.godine u 15,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

  10. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com , lice za kontakt za obilazak terena: Radomir Kovačević, 069/80-23-411 od 09-12 časova od 23.11.2015.-15.12.2015.god.

  Predsednik Opštine
  Predrag Milošević, dipl.pravnik

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA -  Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Banatska Dubica

  Preuzmi ovde

   


   

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Boka

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Broj: 19/2015-3

  Datum: 20.11.2015.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje:

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA 

   

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2. Predmet javne nabavke : Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Boka, šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45000000 građevinski radovi

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je: najniža ponuđena cena

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca www.secanj.rs

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Radova na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Boka br.19/2015, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 22.12.2015. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 22.12.2015.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

  10. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com , lice za kontakt za obilazak terena: Radomir Kovačević, 069/80-23-411 od 09-12 časova od 23.11.2015.-15.12.2015.god.

  Predsednik Opštine
  Predrag Milošević, dipl.pravnik

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA - Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Boka

  Preuzmi ovde

   


   

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Jarkovac

   

   NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Broj: 15/2015-3

  Datum: 18.11.2015.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje:

   

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA 

   

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2. Predmet javne nabavke : Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Jarkovac, šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45000000 građevinski radovi

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je: najniža ponuđena cena

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca www.secanj.rs

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Radova na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Jarkovac br.15/2015, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 21.12.2015. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 21.12.2015.godine u 17,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   

  9Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

   

  10. ontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com , lice za kontakt za obilazak terena: Radomir Kovačević, 069/80-23-411 od 09-12 časova od 19.11.2015.-14.12.2015.god.

  Predsednik Opštine
  Predrag Milošević, dipl.pravnik

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA - Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Jarkovac

  Preuzmi ovde

   


   

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Krajišnik

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Broj: 14/2015-3

  Datum: 18.11.2015.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje:

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA 

   

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2. Predmet javne nabavke : Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Krajišnik, šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45000000 građevinski radovi

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je: najniža ponuđena cena

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca www.secanj.rs

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Radova na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Krajišnik br.14/2015, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 18.12.2015. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 18.12.2015.godine u 17,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

  10. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com , lice za kontakt za obilazak terena: Radomir Kovačević, 069/80-23-411 od 09-12 časova od 19.11.2015.-14.12.2015.god.

  Predsednik Opštine
  Predrag Milošević, dipl.pravnik

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA - Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom 

  mestu Krajišnik

  Preuzmi ovde

   


   

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Jaša Tomić

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Broj: 13/2015-3

  Datum: 18.11.2015.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje:

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

   

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2. Predmet javne nabavke : Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Jaša Tomić, šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45000000 građevinski radovi

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je: najniža ponuđena cena

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca www.secanj.rs

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Radova na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Jaša Tomić br.13/2015, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 21.12.2015. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 21.12.2015.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9. Odluku o dodel