Почетак Општинска управа Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине Заштита животне средине ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2013. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2013. ГОДИНИ

На основу члана 59. и 60.  Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености  (“Сл. гласник РС”, број 36/2009 и 88/2010) и Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Покрајинског секретеријата за рад, запошљавање и равноправност полова и општине Сечањ за 2013. годину од 10.05.2013. године, а у складу са Националним акционим планом запошљавања, Покрајинским акционим планом запошљавања и Локалним акционим планом запошљавања општине Сечањ за 2013. годину

 

 

 0ПШТИНА СЕЧАЊ

и

            ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТЕРИЈАТ ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

у сарадњи са

НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

 

расписују

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

У 2013. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и подразумева спровођење активности које предузима послодавац - извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и помоћ старима, уређење јавних површина, уређење путних појасева, канала и др.).

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених.

Јавне радове спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује локална самоуправа на основу јавног конкурса.

Максимална дужина трајања јавног рада је 3 месеца.

Послодавац - извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) и број лица која се запошљавају.

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

За спровођење јавног рада општина Сечањ исплаћује послодавцу - извођачу јавног рада средства за:

-     зараду незапосленим лицима,

-     трошкове доласка и одласка са рада незапослених лица,

-     трошковe спровођења јавних радова и

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

 1. 1.исплату нето зараде незапосленим лицима укљученим у јавне радове, у висини од:

-     20.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са I и II степеном стручне спреме;

-     22.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са III и IV степеном стручне спреме;

-     24.000,00 динара увећане за износ припадајућих пореза и доприноса, за лица са VII степеном стручне спреме.

 1. 2.накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у јавне радове, у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања.
 2. 3.накнаду трошкова спровођења јавних радова по лицу за сваки месец ангажовања у висини од:

-     1.500,00 динара за спровођење јавних радова у области социјалних, хуманитарних, културних и других делатности;

-     3.500,00 динара за спровођење јавних радова у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.

Трошкови спровођења јавних радова ислаћују се у висини од 90% укупних средстава одобрених уговором за ове намене, након пријаве лица на обавезно социјално осигурање, а преосталих 10% средстава након завршетка јавног рада и испуњења уговорних обавеза.

 1. 4.Накнада трошкова организовања обуке

У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати обука у току трајања јавног рада, по интерном програму послодавца или програму образовне установе.

Послодавац - извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке, у једнократном износу од  50.000,00 динара по јавном раду.

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату свих обавеза у складу са законом, а које не сноси општина Сечањ, и то: трошкове доласка и одласка са рада у преосталом износу до висине цене превозне карте у јавном превозу, трошкове минулог рада, накнаду зараде у периоду коришћења годишњег одмора, евентуалну разлику између минималне цене рада и висине нето зараде утврђене овим јавним конкурсом.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:

-     социјалних, хуманитарних, културних и других делатности:

здравствено васпитне активности – превенција и помоћ старима, социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, заштита и oчување културног наслеђа и археолошких налазишта, послови у позоришној, музејској, библиотечкој и туристичкој делатностим, послови ажурирања база података и други послови;

-     одржавања и обнављања јавне инфраструктуре:

уређење путних појасева, насипа и канала, уређење месних заједница, побољшање услова становања и други послови;

-     одржавања и заштите животне средине и природе:

санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија – локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови.

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:

-     органи територијалне аутономије и органи јединице локалне самоуправе;

-     јавне установе и јавна предузећа;

-     привредна друштва;

-     предузетници;

-     задруге;

-     друштвене организације;

-     удружења грађана.

 

Услови

 

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може да оствари под условом да:

-     запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава или незапосленог у стању социјалне потребе;

-     је у пријави за јавне радове навео детаљан опис и динамику активности јавног рада (термин план);

-     је измирио уговорне обавезе према Националној служби, Покрајинском секретеријату за рад, запошљавање и равноправност полова и општини Сечањ, осим за обавезе чија је реализација у току.

 

Документација за подношење пријаве:

 

-     пријава за јавне радове на прописаном обрасцу;

-     фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац пријаве није регистрован у АПР;

-     фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе (максимално три фотографије за сваку локацију);

-     списак лица корисника услуга - за подносиоце јавних радова из области социјалних и хуманитарних делатности;

-     интерни програм обуке послодавца или програм образовне установе – уколико послодавац извођач јавног рада организује обуку;

-     доказ о учешћу у финансирању, уколико се спровођење јавних радова финансира од стране надлежног органа територијалне аутономије, локалне самоуправе или из других извора.

Општина Сечањ, Покрајински секретеријат за рад, запошљавање и равноправност полова и Национална служба задржавају право да траже и друге доказе, релевантне за одлучивање о одобравању спровођења јавних радова.

 

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се, у три примерка, Филијали Национaлне службе у Зрењанину, лично или путем поште, на типском обрасцу који се може добити у Филијали Национaлне службе за запошљавање Зрењанин, испостави у Сечњу, улица Вожда Карађорђа бр.116 или канцеларији Локалног савета за запошљавање општине Сечањ, улица Вожда Крађорђа бр.57, Сечањ.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању спровођења јавних радова доноси се на основу провере и бодовања поднете пријаве за спровођење јавног рада.

Провера поднетих пријава

Национална служба врши проверу поднетих пријава, односно проверу испуњености услова јавног конкурса и приложене документације.

Пријаве које не испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом неће се даље разматрати.

Бодовање поднетих пријава

Приликом бодовања пријаве за јавне радове узимају се у обзир следећи критеријуми: област спровођења, дужина трајања јавног рада, укупан планирани број незапослених лица, учешће локалне самоуправе, органа територијалне аутономије или других извора у финансирању јавних радова, претходно коришћена средства Националне службе за јавне радове, оцена остварене сарадње са извођачем јавног рада по претходним конкурсима и процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје филијале.

Бодовна листа се објављује на огласној табли испоставе НСЗ у Сечњу даном објављивања Јавног конкурса.

Локална самоуправа задржава право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања и/или броја лица, у складу са расположивим износом средстава који је опредељен за ову намену.

Одлука о одобравању спровођења јавних радова

Одлуку о одобравању спровођења јавних радова доноси локална самоуправа, уз претходну сагласност директора зрењанинске Филијале Националне службе за запошљавање.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Локална самоуправа и послодавац - извођач јавног рада закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

Документација за закључивање уговора:

-     уговори о раду са незапосленим лицима на одређено време

-     средство обезбеђења уговорних обавеза

-     потврда банке о отвореном наменском рачуну

-     картон депонованих потписа и

-     термин план – уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужина трајања пројекта.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање, односно почетак рада првог лица ангажованог на јавном раду.

Датум заснивања радног односа који је наведен у уговору о раду не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења Одлуке о одобравању спровођења јавних радова.

Средства обезбеђења уговорних обавеза

 

 1. 1.ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:

-     две истоветне бланко личне менице са једним жирантом, са меничним овлашћењем.

 

 1. 2.ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:

-     две истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима.

У случају да је послодавац - извођач јавног рада корисник буџетских средстава и није у могућности да приложи меницу, као средство обезбеђења уговорних обавеза прилаже се изјава одговорног лица да су обезбеђени сви предуслови за реализацију јавног рада.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник).

 

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да:

-     запосленог ангажованог на спровођењу јавног рада, задржи у радном односу  најмање у дужини трајања уговорене обавезе. У случају престанка радног односа запосленог, послодавац је у обавези да, у року од 30  дана од дана престанка радног односа, заснује радни однос на одређено време са другим незапосленим лицем за простало време трајања уговора;

-     организује заштиту и безбедност на раду запослених, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;

-     месечно врши исплату зарада запосленима у законским роковима на текући рачун лица;

-     месечно врши исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада запосленима ангажованим на спровођењу јавног рада;

-     Локалној самоуправи доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене ангажоване на спровођењу јавног рада;

-     Локалној самоуправи доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове зараде, одласка и доласка са рада и спровођења јавног рада;

-     достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке;

-     Локалној самоуправи омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада;

-     обавести Националну службу и локалну самоуправу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од осам дана од дана настанка промене.

У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати исплаћена средства увећана за законску затезну камату од датума преноса средстава, у складу са уговором.

 

VIII  ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

 

Све додатне информације могу се добити у зрењанинској Филијали Националне службе за запошљавање, ул.Сарајлијина бр.4, контакт телефон: 023/519-809, или испостави у Сечњу, контакт телефон 023/841-009.

 

Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.

 

Рок за подношење пријаве истиче након 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса на огласним таблама НСЗ, Филијала Зрењанин, испостава у Сечњу и општинске Управе општине Сечањ.

Контакт

 • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
 • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Фах: 023/ 3842-031
 • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
 • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Општинска управа Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине Заштита животне средине ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2013. ГОДИНИ