ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2013. ГОДИНИ

На основу члана 43. став 1. тачка 5. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр.36/09 и 88/10), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр.36/09) и члана 70. Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр.12/12 и 20/13), Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Покрајинског секретеријата привреду, запошљавање и равноправност полова и општине Сечањ за 2013. годину од 10.05.2013. године, а у складу са Националним акционим планом запошљавања, Покрајинским акционим планом запошљавања и Локалним акционим планом запошљавања општине Сечањ за 2013. годину

 

 

ОПШТИНА СЕЧАЊ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2013. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају за занимање за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, а ради  стицања услова за полагање приправничког/стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже 12 месеца, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, и то:

-          до 6 месеци за приправнике са средњим образовањем;

-          до 9 месеци за приправнике са вишим или високим трогодишњим образовањем;

-          до 12 месеци за приправнике са најмање четворогодишњим високим образовањем.

          Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког/стручног испита, у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког/стручног испита.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у међуопштинском листу Зрењанин до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.

 

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе општина Сечањ:

  1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:

-       20.000,00 динара за лица са средњим образовањем,     

-       22.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и

-       24.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;

  1. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом и
  2. сноси трошкове полагања стручног/приправничког испита у висини једномесечне новчане помоћи.

 

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови

 

Право учешћа у реализацији програма стручна пракса може остварити послодавац под условом:

-          да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;

-          да је законом или актом о организацији и систематизацији послова код послодавца као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;

-          да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току;

-          да има најмање једно запослено лице;

-          да ангажује незапослено лице пријављено на евиденцију Националне службе које:

  1. oима средње, више или високо образовање;
  2. oнема радног искуства у струци или нема радног искуства у својству приправника, довољног за стицање услова за полагање приправничког /стручног испита;
  3. oу периоду од шест месеци пре подношења Захтева није било у радном односу код истог послодавца;

-          да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:

  1. oима одговарајућу струку, најмање je истог нивоа образовања као и приправник и
  2. oима најмање 12 месеци радног искуства у струци.

        Послодавац који има до 10 запослених има право да у програм укључи до два незапослена лица, а послодавац који има преко 10 запослених има право да у програм укључи незапослена лица чији број не може бити већи од 20% укупног броја запослених.

        Национална служба за запошљавање у сарадњи са послодавцем врши селекцију незапослених лица која ће бити укључена у програм.

 

Документација за подношење захтева:

-          захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;

-          фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;

-          пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за последњи месец који претходи месецу у коме је поднет захтев, оверена од стране Пореске управе;

-          извод из закона/општег акта  послодавца, где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања приправничког стажа;

-          радна биографија ментора на прописаном обрасцу Националне службе.

 

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева:

Захтев за учешће у програму, подноси се Националној служби за запошљавање , Филијала Зрењанина, ул.Сарајлијина бр.4, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу, који се може добити у НСЗ, Филијала Зрењанин, испостава у Сечњу, улица Вожда Карађорђа бр.116 или канцеларији Локалног савета за запошљавање општине Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57.

 

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о спровођењу програма стручна пракса доноси се на основу провере и бодовања поднетог захтева за учешће у програму.

Провера поднетих захтева

Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба задржава право да изврши службени обилазак послодавца.

Одлука о спровођењу програма стручне праксе

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе, доноси председник општине на предлог Локалног савета за запошљавање општине Сечањ.

Одлука о спровођењу програма стручне праксе доноси се у року од 60 дана од дана подношења захтева.

 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Председник општине и послодавац у року до 30 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе.

У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да општини Сечањ достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим лицем на стручној пракси.

Након закључивања уговора са послодавцем, председник општине Сечањ и лице на стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

-          стручно оспособљава незапослено лице у дужини трајања уговорне обавезе;

-          оспособи незапослено лице за самосталан рад у струци, у складу са законом, односно актом о организацији и систематизацији послова;

-          доставља општини Сечањ извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;

-          достави општини Сечањ извештај о обављеној стручној пракси, у складу са уговором;

-          организује лицу полагање приправничког/стручног испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним органом,

-          изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном приправничком/стручном испиту;

-          омогући општини Сечањ контролу реализације уговорних обавеза и

-          обавести општину Сечањ о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

 

У случају прекида стручног оспособљавања лица, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања, изврши замену са другим незапосленим лицем истог нивоа образовања, који испуњава потребне услове у складу са законом за преостало време дефинисано уговором увећаним за период спроведене замене.

 

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у зрењанинској Филијали Националне службе за запошљавање, Сарајлијина бр.4, контакт телефон: 023/519-809, или испостави у Сечњу, контакт телефон: 023/841-009, као и у канцеларији Локалног савета за запошљавање општине Сечањ, контакт телефон: 023/842-062.

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                        
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СЕЧАЊ                                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                 Предраг Милошевић, с.р.
Број: 011-71/2013-I
Дана: 22.05.2013.
године
С е ч а њ