Почетак Општинска управа Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине Заштита животне средине ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2013. ГОДИНИ

 

Република Србија

 

Аутономна Покрајина Војводина

 

Општина Сечањ

 

              Председник општине

 

 

         На основу члана 50. и 59. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености  (“Сл. гласник РС”, број 36/2009 и 88/2010) и Споразума о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Покрајинског секретеријата привреду, запошљавање и равноправност полова и општине Сечањ за 2013. годину од 10.05.2013. године, а у складу са Националним акционим планом запошљавања, Покрајинским акционим планом запошљавања и Локалним акционим планом запошљавања општине Сечањ за 2013. годину

 

 

ОПШТИНА СЕЧАЊ

 

 

расписује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ

 

И ЗАПОШЉАВАЊЕ  ПРИПРАВНИКА

 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

 

У 2013. ГОДИНИ

 

 

 

- Локалним акционим планом запошљавања општине Сечањ за 2013. годину предвиђено је подстицање запошљавања младих путем финансирања програма приправника на територији општине Сечањ (у даљем тексту: општина).

 

Средства за реализацију ове мере обезбеђена су из буџета општине Сечањ у износу од 960.000,00 динара и из буџета АП Војводине у износу од 480.000,00 динара за стручно оспособљавање и запошљавање приправника са вишим и високим трогодишњим и четворогодишњим образовањем (VI/1,VI/2 и VII/1 ссс), у трајању од 9 и 12 месеци.

 

     Наведена средства из става 2. намењена су за рефундацију зарада приправника:

 

 

 

-          24.000,00 динара за приправника са четворогодишњим високим образовањем, у трајању од 12 месеци;

 

-          22.000,00 динара за приправника са вишим или високим трогодишњим образовањем, у трајању од 9 месеци;

 

-          Рефундација трошкова пореза на зараде приправника и рефундација доприноса за обавезно социјално осигурање.

 

 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ:

 

УСЛОВИ ЗА ПОСЛОДАВЦЕ

 

  1. 1.Послодавци чије је седиште на територији општине Сечањ;
  2. 2.Послодавци који редовно уплаћују порез и доприносе за обавезно социјално осигурање;
  3. 3.Послодавци који нису у блокади;
  4. 4.Послодавци који имају кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање приправника.

 

2

 

     УСЛОВИ ЗА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА

 

  1. 1.Да су пријављени на евиденцију Националне службе за запошљавање - филијала  Зрењанин, испостава Сечањ, и да активно траже посао;

 

  1. Да немају радног искуства у струци за коју се оспособљавају.

 

Потребна документација за учешће  на Јавном позиву:

 

-          Образац захтева за учешће на Јавном позиву - (образац Захтева за учешће на Јавном позиву може се преузети у НСЗ, Филијала Зрењанин – испостави у Сечњу или канцеларији Локалног савета за запошљавање општине Сечањ, канцеларија број 3, улица Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ);

 

-          Документ о регистрацији (уколико послодавац није регистрован у АПР);

 

-          Одлука о одређивању ментора;

 

-          Доказ о редовној уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених за месец који претходи месецу у којем је поднет захтев (копије оверених ПП ОПЈ и ПП ОД образаца).

 

 

 

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

 

Председник општине на предлог Локалног савета за запошљавање општине Сечањ, у року од 15 дана од дана завршетка Јавног позива, доноси Одлуку о избору послодаваца којима се одобравају субвенције за стручно оспособљавање и запошљавање приправника на територији општине Сечањ за 2013. годину.

 

ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

 

Председник општине и подносилац захтева за стручно оспособљавање и запошљавање приправника, у року до 30 дана од дана доношења одлуке о одобравњу субвенције, закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

 

ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА:

 

Након доношења Одлуке о избору послодаваца којима се одобравају средства за стручно оспособљавање и запошљавање приправника на територији општине Сечањ за 2013. годину, послодавац је у обавези:

 

-          да заснује радни однос са приправником на одређено време, у трајању од 9 месеци (лица са VI/1 и VI/2 ссс) и 12 месеци (лица са VII/1 ссс) и да му након истека приправничког стажа омогући услове за полагање стручног или приправничког испита и изда одговарајући Сертификат/Уверење о стручној оспособљености са стеченим компетенцијама;

 

-          да оспособи приправника за самосталан рад у струци;

 

-          да редовно исплаћује зараду и уплаћује припадајући порез и доприносе запосленом приправнику и да о томе редовно подноси доказ канцеларији Локалног савета за запошљавање опшине Сечањ, путем обрасца захтева за рефундацију средстава са траженим прилозима.

 


Наведене обавезе су део реализације посебног програма стручног оспособљавања и запошљавања приправника из
Локалног акционог плана запошљавања општине Сечањ за 2013. годину.

 

 

 

3

 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Послодавци за учешће у поступку по овом Јавном позиву документацију достављају на адресу: Национална служба за запошљавање – филијала Зрењанин, улица Сарајлијина бр.4, Зрењанин.

 

Јавни позив је отворен 15 дана од дана објављивања на огласним таблама НСЗ, Филијала Зрењанин, испостава у Сечњу и општинске Управе општине Сечањ.

 

Све додатне информације могу се добити у канцеларији Локалног савета за запошљавање општине Сечањ, на телефон бр: 023/842-062 и филијали НСЗ Зрењанин, испостави Сечањ, 023/841-009.

 


Непотпуне и неблаговрене пријаве неће се разматрати.
     

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                        
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СЕЧАЊ                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                            Предраг Милошевић, с.р.
Број: 011-70/2013-I
Дана: 22.05.2013.
године
С е ч а њ


Почетак Општинска управа Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине Заштита животне средине ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2013. ГОДИНИ