Република Србија Аутономна

Покрајина Војводина Општина Сечањ

Одељење за привреду, развиј, инспекцијске послове и

заштиту животне средине

Број: 501-8-2/2017-1 Дана: 15.06.2017 г.

С е ч а њ

 

На основу члана 10. став 4. и став 5. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) и чланова 136. став 1. и 140. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016), поступајући по захтеву носиоца пројекта „ОПСС“ ДОО, Јаша Томић, бр. 501-8/2017-1, од 05.06.2017 године, Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине доноси

Р Е Ш Е Њ Е

За ПРОЈЕКАТ -„Складиштење чврстог неопасног отпада - секундарних сировина“, чија реализација се планира на кат. парцелама бр. 1207/1 и 1208/1, у улици Слога 23, у Јаши Томић, КО Јаша Томић, на територији општине Сечањ, потребна је процена утицаја на животну средину.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Носилац пројекта „ОПСС“ ДОО, Јаша Томић, обратио се овом органу захтевом бр. 501-8/2017-1, од 05.06.2017 г. за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА -„Складиштење чврстог неопасног отпада - секундарних сировина“, чија реализација се планира на кат. парцелама бр. 1207/1 и 1208/1, у улици Слога 23, КО Јаша Томић, на територији општине Сечањ. Увидом у достављену документацију уз захтев и по спроведеном поступку разматрања захтева, овај орган је утврдио да је за горе наведени пројекат потребна процена утицаја на животну средину.

На поднети захтев за одлучивање о потреби процене утицаја, заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност у датом року нису се огласили.

Р Е Ш Е Њ Е

За ПРОЈЕКАТ -„Складиштење чврстог неопасног отпада - секундарних сировина“

Преузми овде