Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Сечањ

Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и

заштиту животне средине

Број: 501-8-1/2017-1

Дана: 05.06.2017.Г.

С е ч а њ

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ

СРЕДИНУ

 

Носилац пројекта „ОПСС“ ДОО из Јаше Томић поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА - „Скпадиштење чврстог неопасног отпада секундарних сировина", чија реализација се планира на кат. парцелама бр. 1207/1 и 1208/1, КО Јаша Томић, на територији општине Сечањ.

Обавештавамо вас да можете извршити увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, у канцеларији инспектора за заштиту животне средине, Вожда Карађорђа 59, Сечањ, у периоду од 06.06.2017 г. до 15.06.2017 г. од 11-13 ч.

У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљење овом органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину.

 

 

  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ

Преузми овде

 

 

 

 

Почетак Општинска управа Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине Заштита животне средине ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - „ОПСС“ ДОО