Филтер
 • РЕШЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКАТ - "Сушара за житарице капацитета 8т/час и силоса капацитета 2x2.495 м3 у постојећем комлексу предузећа у Боки"

   

   РЕШЕЊЕ

   

  ЗА ПРОЈЕКАТ - "Сушара за житарице капацитета 8т/час и силоса капацитета 2x2.495 м3 у постојећем комлексу предузећа у Боки", чија реализација се планира на кат. парцели 1444, КО Бока, на територији општине Сечањ, није потребна процена утицаја на животну средину.

  Преузми овде

   

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - ПП „Победа" ДОО Бока-

  Република Србија

  Аутономна Покрајина Војводина

  Општина Сечањ

  Одељење за привреду, развој, инспекцијске послове и заштиту животне средине

  Број: 501-13-2/2016-11

  Дана: 29.09.2016 г.

  С е ч а њ

  ОБАВЕШТЕЊЕ

  О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
  ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ

  СРЕДИНУ

   

  Обавештава се јавност да је носилац пројекта ПП „Победа" ДОО Бока, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА -„Сушара за житарице капацитета 8т/час и силоса капацитета 2x2.495 м3 у постојећем омплексу предузећа у Боки", чија реализација се планира на кат. парцели бр. 1444, КО Бока, на територији општине Сечањ.

  Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у канцеларији инспектора за заштиту животне средине, Вожда Карађорђа 59, Сечањ у периоду од 30.09.2016 до 10.10.2016 од 11-13 ч.

  У року од 10 дана од дана пријема овог обавештења, можете доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

  Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

   

    

   

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ

  Преузми овде

   

   

   

   

 • ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 09 / 2015-3

   

  ОПШТИНА СЕЧАЊ

  - ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ -

  ул. Вожда Карађорђа бр.57, 23240 Сечањ

  На основу чл. 55. став 1. тачка 2. и чл. 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“124/2012 и 68/2015), Наручилац, дана 22.10.2015. године упућује:

   

  ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

  БРОЈ 09 / 2015-3

   

   

  1. Назив, адреса, врста наручиоца :

  Oпштинска управа Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

  2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

  3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

  Предмет јавне набавке: НАБАВКА РАДОВА НА ОДВОДЊАВАЊУ ( УРЕЂЕЊЕ УЛИВНИХ КАНАЛА УЛИЧНЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ)

  Ознака из општег речника набавке:
  45232452 – Радови на одводњавању

  4. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

  Одлуку о избору најповољније понуде донеће се применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.

  5. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

  Заинтересована лица могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова лично у просторијама Општинске управе Сечањ , ул. Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ, на Порталу Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs , на интернет страници Наручиоца www.secanj.rs.

  6.Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 

  Понуда се подноси лично или путем поште у затвореној коверти или кутији, овереној печатом подносиоца понуде.
  Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана када је објављен Позив за подношење понуда на Порталу за јавне набавке, односно до 13:00 часова дана 30.10.2015. године.
  Понуда се подноси на адресу: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ.

  Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу до 13:00 часова.
  Отварање понуда је јавно на адреси наручиоца наведеној у овом Позиву и то дана 30.10.2015. године у 16:00 часова.


  Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији са назнаком:

  ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА ОДВОДЊАВАЊУ ( УРЕЂЕЊЕ УЛИВНИХ КАНАЛА УЛИЧНЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ) ЈНМВ бр. 09 / 2015 - НЕ ОТВАРАТИ
  ОПШТИНСКА УПРАВА СЕЧАЊ
  Ул. ВОЖДА КАРАЂОРЂА бр.57
  23240 СЕЧАЊ

  На полеђини коверте или кутији навести: назив и адресу понуђача, телефон, име и презиме овлашћеног лица за контакт.
  У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.
  Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом Позиву, сматраће се неблаговременим, и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

  7. Место, време и начин отварања понуда:

  Отварање понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца: Општинска управа Сечањ, ул. Вожда Карађорђа бр.57 - 23240 Сечањ.

  Отварање понуда је јавно, по редоследу пријема понуда, и обавиће се са почетком у 16,00 часова, дана 30.10.2015. године.

   

  8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

  Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача дужни су да пре почетка отварања понуда Комисији за јавну набавку поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које гласи на особу која присуствује отварању понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку отварања понуда.
  Писано овлашћење мора имати заводни печат са бројем и датумом издавања, печат и потпис овлашћеног лица.

  9.Рок за доношење Одлуке о додели уговора:

  Одлука о избору најповољнијег понуђача биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда.

  10. Лице за контакт за обилазак терена:

  Радомир Ковачевић, 069/80-23-411 од 09:12 часова од 26.10.2015.-29.10.2015.год.

  11. Електронска адреса: nabavkasecanj@gmail.com 

   

  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ОДВОДЊАВАЊЕ

  Преузми овде