Контролне листе за грађевинску инспекцију

 

 КOНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ИНСПЕКЦИЈУ


 
 
НАДЗОР ПО ИЗДАТОЈ ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ И ПОТВРДИ О ПРИЈАВИ РАДОВА Преузми овде

 
ЗА РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПО РЕШЕЊУ У СКЛАДУ СА ЧЛ.145 ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ
Преузми овде

ЗА РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПО ОБАВЕШТЕЊУ О ЗАВРШЕТКУ ТЕМЕЉА

Преузми овде

ЗА РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПО ЗАВРШЕНОЈ КОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА
Преузми овде

 
ЗА РЕДОВАН ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПО ИЗДАТОЈ УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ ЗА ЦЕО ОБЈЕКАТ ИЛИ ДЕО ОБЈЕКТА

Преузми овде