УПУСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

            Општина Сечањ

Одељење за буџет, трезор и финансије

Број: 400- 21 /2017-IV

            Дана: 01.08.2017. година

 

У П У С Т В О

ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2018. ГОДИНУ

СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ

 

                Поступак припреме и доношење буџета локалне власти регулисан је Законом о буџетском систему („Службени гласник Републоке Србије“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп, 108/2013 и 142/14, 68/2015-др. закон, 103/2015 и 99/2016).

На основу члана 31. став 1. Тачка 2) и члана 40. Закона локални орган управе надлежан за финансије издаје Упуство за припрему буџета локалне власти и доставља индиректним буџетским корисницима. Имајући у виду наведени члан Закона, Одељење за финансије је надлежно да Вам достави основне смернице и процене које ће бити основ за све радње и поступке у припреми, доношењу и извршавању буџета општине Сечањ за 2018. годину са пројекцијама за 2019. И 2020. годину.  

Фискална стратегија и Упуство за припрему одлуке о буџету локалне власти, између осталог, представљају основу за планирање одлуке о буџету јединица локалне самоуправе. Наведена документа још нису припремљена и достављена у Законом прописаном року (5. јул) од стране Министарства надлежног за послове финансија и Владе Републике Србије.

            Локални орган управе надлежан за финансије, односно Одељење за финансије, у недостатку конкретних смерница за достављање упуства за припрему буџета локалне власти као и предлога финансијских планова индиректних корисника средстава буџета локалне власти, израдило је ово Упуство у складу са важећим Законом о финансирању локалне самоуправе. Смернице за припрему финансијских планова буџетских корисника које су дате овим упуством, заснивају се на фискалним правилима која су дефинисана Законом, као и расположивим подацима и пројекцијама макроекономских агрегата и индикатора које су објавили званични државни органи Републике Србије.

 

 

Уколико се накнадним Упуством Министарства финансија дефинишу другачији параметри, Одељење ће доставити допуну Упуства за припрему Одлуке о буџету општине Сечањ за 2018. годину са пројекцијама за 2019. годину и 2020. годину.

            Предлог финансијског плана за буџетску и наредне две фискалне године треба доставити на прописаним обрасцима, који ће бити доступни на сајту општине Сечањ www.secanj.rs и у одељењу за буџет, трезор и финансије општине Сечањ.

Предлог се доставља у писаном облику, потписан од стране директора, заведен и оверен печатом. Предлог мора бити са писаним образложењем за сваку врсту расхода и са наведеном правном основом и извором финансирања. Предлог мора да садржи циљеве и индикаторе са сваку програмску активност и пројекат.

            Крајњи рок за достављање предлога финансијског плана за буџетску и наредне две фискалне године Одељењу за буџет, трезор и финансије је 01.09.2017. године.

 

IПРЕТХОДНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ

 

            У складу са чланом 36а Закона о буџетском систему, индиректни корисници средстава буџета општине Сечањ припремају предлог финансијског плана за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину и достављају га Одељењу за финансије као надлежном органу управе за финансије.

            У припреми Нацрта Одлуке о буџету локалне власти и предлога финансијских планова, обавеза је да сви буџетски корисници, од нивоа Републике до нивоа локалне власти, почев од 2015. године исказују своје буџете на програмски начин.

            У складу са чланом 2. Закона о буџетском систему програмски део буџета је саставни део посебног дела буџета који садржи програме и активности корисника буџетских средстава, које се спроводе у циљу ефикасног управљања средствима по предложеним програмима, а који доприносе остварењу стратешких циљева у складу са економском политиком земље.

 

II - Основне економске предпоставке и смернице за припрему буџета општине Сечањ

 

            На основу података објављених на сајту Министарства финансија наводимо основне индикаторе макроекономских кретања:

 

 

ОПИС

2016

2017

2018

2019

Бруто домаћи производ, текуће цене,

млрд динара

4203

4397

4678

4978

Бруто домаћи производ, реални раст, у %

2.7

3.0

3.5

3.5

Кретање цена

 

 

 

 

Потрошачке цене, крај периода

1.5

2.8

3.0

3.0

Потрошачке цене, годишњи просек

1.1

2.4

3.0

3.0

Кретање у спољном сектору

 

 

 

 

Спољнотрговински биланс роба и услуга

-10,6

-10,7

-10,3

-9,9

Директне инвестиције – нето

5,2

4,8

4,3

4,2

Јавне финансије

 

 

 

 

Дефицит опште државе (%БДП)

2,1

1,7

1,3

1,0

 

 

 

 

 

-           

 

 

 

 

 

 

 

IIIОПИС ПЛАНИРАНЕ ПОЛИТИКЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

 

            У периоду од 2018. до 2020. године општина Сечањ ће обављати изворне, поверене и пренесене надлежности у складу са Уставом Републике Србије, Законом о локалној самоуправи, као и другим законским и подзаконским актима којима се регулише надлежност општине Сечањ. Општина Сечањ ће наставити са пословима: вођења политике локалног економског развоја, обављање комуналне делатности, одржавање и изградња јавне расвете, опорезивање и финансијско управљање и буџетирање, организацију културних и спортских активности и манифестација, обезбеђивање функционисања локалних установа у култури и спорту и пружање осталих услуга грађанима и привреди у складу са Законом.

У складу са уставно-правним поретком земље, општина Сечањ ће и у наредном периоду обављати поверене и пренесене послове из области: државне управе, социјалне заштите, здравствене заштите, предшколског , основног и средњег образовања, екологије и очувања животне средине, рада инспекцијиских служби и друго.

            Општина Сечањ ће и у 2018. години наставити спровођењем мера штедње и рационализације сходно предлозима Владе Републике Србије и биће испоштоване мере предложене од стране Министарства финансија о начину планирања одређених врста расхода.

 

 

 

 

IVПРОЦЕНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2018. ГОДИНУ, СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА НАРЕДНЕ ДВЕ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ

                                                                                                                    у хиљадама динара

Економска класифијација

Врста прихода

План 2017.

Пројекција 2018.

Пројекција 2019.

Пројекција 2020.

 

Пренесена средства из претходне године

4.003

1.100

1.100

1.100

700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

534.145

520.562

520.562

520.562

710000

ПОРЕЗИ

242.280

244.262

244.262

244.262

711000

Порез на доходак, добит и капиталне добитке

128.068

129.000

129.000

129.000

712000

Порез на фонд зарада

12

12

12

12

713000

Порез на имовину

96.200

97.000

97.000

97.000

714000

Порез на добра и услуге

13.300

13.500

13.500

13.500

716000

Други порези

4.700

4.750

4.750

4.750

730000

ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

160.828

145.000

145.000

145.000

732000

Донације од међународних организација

0.00

0,00

0,00

0,00

733000

Трансфери од других нивоа власти

160.828

145.000

145.000

145.000

740000

ДРУГИ ПРИХОДИ

130.945

131.300

131.300

131.300

741000

Приходи од имовине

100.853

101.000

101.000

101.000

742000

Приходи од продаје добара и услуга

17.152

17.300

17.300

17.300

743000

Новчане казне и одузета имовинска корист

5.200

5.200

5.200

5.200

745000

Мешовити и неодређени приходи

7.740

7.800

7.800

7.800

770000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ

92

0.00

0.00

0.00

800000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

2.700

0.00

0.00

0.00

900000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

20.000

-

-

-

7+8+9

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

556.845

520.562

520.562

520.562

3+7+8+9

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА И ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

560.848

521.662

521.662

521.662

 

            Реализација приказане пројекције буџетских прихода зависи од конзистентности законских прописа којима је дефинисана наплата јавних прихода. Наиме, уколико дође до најављене измене Закона о финансирању локалне самоуправе, то ће у великој мери изменити досадашњи дефинисани облик припадности јавних прихода.

            Међутим како се до овог момента не зна тачна садржина Закона нити рокови ступања на снагу истог, процес пројекције прихода за 2018. и наредне две фискалне године базира се на тренутно важећим законима.

 

VОБИМ СРЕДСТАВА, ОДНОСНО, ЛИМИТ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2018. ГОДИНУ, СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА НАРЕДНЕ ДВЕ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ

 

  1. 1)ПЛАНИРАЊЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ И ПЛАНИРАЊЕ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У 2018. ГОДИНИ

 

Процес планирања финансијских средстава за обрачун и исплату плата, накнада и других примања за запослене који се финансирају из буџета општине Сечањ саставни је део у низу активности у току припреме нацрта буџета локалне власти. Наредна година донеће низ новина у процесу планирања ових расхода узимајући у обзир чињеницу да је почетком 2017. године усвојен Закон о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 18/16) а који се почео примењивати од 01. јануара 2017. године.

Како до сада нису донета подзаконска акта којима би се уредила ова област, питање планирања средстава за обрачун и исплату плата, накнада и других примања биће дефинисана када буду познати елементи планирања ових расхода допуном овог Упуства.

 

  1. 2)ПЛАНИРАЊЕ РАСХОДА ИЗ ГРУПЕ 42 - КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

 

У оквиру групе 42 потребно је максимално сагледати могућност уштеде пре свега, у оквиру економске класификације 422 – трошкови путовања, 423 – услуге по уговору и 424 – специјализоване услуге а приоритет дати извршавању сталних трошкова.

 

  1. 3)ПЛАНИРАЊЕ РАСХОДА ИЗ ГРУПЕ 48 – ОСТАЛИ РАСХОДИ

 

Остали расходи се планирају у износу који је опредељен Одлуком о буџету за 2017. годину. Средства за финансирање редовног рада политичких субјеката планирати у складу са важећим законом о финансирању политичких активности.

 

  1. 4)ПЛАНИРАЊЕ РАСХОДА ИЗ КЛАСЕ 5 – ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАСИЈСКУ ИМОВИНУ

 

Набавке административне, канцеларијске опреме, аутомобила и осталих основних средстава за редован рад потребно је планирати уз максималне уштеде, тако да се само врше набавке средстава неопходних за рад.

Издатке из групе 511 планирати у висини преузетих обавеза по уговорима који су потписани 2017. године или раније, односно планирати ове расходе по обиму и висини која је неопходна за функционисање буџетских корисника.

 

  1. 5)ОБИМ РАСХОДА ПО КОРИСНИЦИМА ОД 2018. ДО 2020. ГОДИНЕ

 

Полазна основа за планирање укупних расхода за кориснике средстава буџета општине Сечањ јесте Одлука о буџету општине Сечањ за 2017. годину.

Износ опредељен овом Одлуком потребно је генерално умањити за 10% и добијена вредност чини лимит средстава за 2018. годину. За 2019. годину планирати укупан износ средстава у висини лимита за 2018. годину увећан за 4%. Исти износ планирати за 2020. годину.

На основу члана 2. став 1. тачка 8., и самосталног члана 17, Закона о буџетском систему јавна предузећа основана од стране локалне власти која се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом, не могу функционисати као индиректни корисници средстава.

У том смислу, налаже се јавним предузећима – индиректним корисницима да заједно са предлогом финансијског плана за 2018. годину доставе и предлог реорганизације предузећа уважавајући одредбе Закона о буџетском систему, Закона о јавним предузећима и других позитивних законских прописа.

Од буџетских корисника се очекује да одговорно и у складу са својим потребама, као и могућностима укупног буџетског оквира, делотворно распореде предложени обим средстава по програмским активностима и пројектима. Укупан збир предлога не сме да прелази укупан предложени обим средстава додељен буџетском кориснику. Уколико се услед доношења нових прописа укаже потреба за активностима, односно услугама које нису постојале у буџетима претходних година, а изискују повећање финансијских средстава потребних за њихову реализацију, буџетски корисник је у обавези да у оквиру садржаја програмских активности или пројекта, детаљно образложи да се ради о новим активностима, односно услугама за које је потребно обезбедити средства изнад лимита утвђених овим упуством.

 

Уколико корисник има потребе за додатним текућим активностима и/или пројектима, чије остварење премашује износ предложеног обима буџетских средстава, посебно ће те текуће активности/пројекте исказати као захтев за додатно финансирање.

Обрасци које је потребно да доставе индиректни корисници буџетских средстава, заједно са писаним образложењем, налазе се на сајту општине Сечањ.

 

 

 

 

 

 

 

                                                              РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ

                                                               ________________________________

                                                                              Биљана Шкрбић

 

 


 

 

ТАБЕЛА-1- ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ Преузми овде
ТАБЕЛА-2 - ТЕКУЋИ РАСХОДИ Преузми овде
ТАБЕЛА-3 - ОСНОВНА СРЕДСТВА Преузми овде
ТАБЕЛА-4 - ПЛАТЕ И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Преузми овде
ТАБЕЛЕ-5 И 5А - КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ Преузми овде
ТАБЕЛА-6 - ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ Преузми овде
ОБРАСЦИ ЗА ПРИПРЕМУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА Преузми овде

 

 

 

 

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Насловна Odeljenje za budžet opštine Sečanj УПУСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ