ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА У МЗ ЈАША ТОМИЋ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

На основу члана 61. Статута општине Сечањ („Службени лист општине Сечањ“, бр.8/2015 -пречишћен текст) и члана 6. Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Сечањ („Службени лист општине Сечањ“, бр.12/2016), Општинско веће општине Сечањ, на седници одржаној дана 01.03.2018. године, донело је

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА У МЗ ЈАША ТОМИЋ

и расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА У МЗ ЈАША ТОМИЋ
ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

I

Предмет давања у закуп су пословне просторије у Јаши Томић у улици Жарка Зрењанина бр.26, изграђене на парцели број 148 КО Јаша Томић, укупне површине 52,00 m2 (посебан део бр.3), уписане у Листу непокретности број: 449 КО Јаша Томић, а које се налазe у II (другој) зони.
Непокретност се даје у закуп као простор за трговину намењен за снабдевање становништва и даје се у виђеном стању.

II

Пословне просторије се дају у закуп на период од 5 (пет) година.
Закуп престаје истеком рока на који се пословне просторије дају у закуп.

III

Почетна лицитациона цена је 6.760,00 дин. (словима: шестхиљадаседамстотинашездесет динара и 00/100), (52,00 m2 х 130,00 динара - II зона).

IV

Висина лицитационог корака је 500,00 динара.

V

Пословне просторије кoје се дају у закуп могу се разгледати сваким радним даном за време трајања јавног огласа у времену од 10,00 до 12,00 часова.

VI

Поступак јавног надметања спроводиће се у згради општине Сечањ (мала већница), дана 11.04.2018. године, са почетком у 10,00 часова.

ОПШТИ УСЛОВИ

VII

Учесници јавног надметања могу бити сва физичка и правна лица која су код надлежног органа регистрована за обављање пословне делатности која се може обављати у пословној просторији која се даје у закуп. У поступку јавног надметања не могу учествовати чланови Комисије из члана 9. ове одлуке и њихови заменици, као и бивши закупци који нису измирили своја дуговања према општини по основу закупа (закупнина, накнада за извршене комуналне услуге и др.).
Учесници јавног надметања обавезни су да поднесу пријаву за учешће на јавном надметању Комисији у писаном облику, најкасније у року од 24 часа пре часа који је одређен за почетак јавног надметања.
Пријава из става 3. овог члана обавезно садржи:
- Податке о подносиоцу пријаве и то:
-
- За физичка лица, односно предузетнике: име и презиме власника радње, фотокопију важеће личне карте, копију решења о упису радње у регистар код надлежног органа, назив радње, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке,
- За правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, копију извода из регистра Републичког завода за статистику, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а и копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке,
- Пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве,
- Назнаку делатности која ће се обављати у пословној просторији,
- Доказ о уплати депозита,
- Доказ да је подносилац пријаве измирио закупнину и трошкове комуналних услуга (потврда даваоца услуга), уколико је био закупац пословне просторије која је имовина општине Сечањ.

VIII


Учесници јавног надметања обавезни су да ради учешћа у поступку јавног надметања уплате депозит у висини од 100% једне месечне закупнине, одређене по почетној лицитационој цени утврђеној у тачки III овог огласа, на рачун бр. 840-742152843-59.
Положени депозит ће се вратити учесницима који не буду најповољнији понуђачи.
Учесници јавног надметања обавезни су да доставе рачун и назив банке са ког су уплаћена средства на име депозита.
Неблаговремене уплате депозита као и недолазак на јавно надметање сматрају се одустанком од истог.

IX


Образац пријаве за учешће у јавном конкурсу може се преузети у писарници општинске управе општине Сечањ од дана 27.03.2018. године.

X

Поступак јавног надметања спроводи Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословних просторија у МЗ Јаши Томић путем јавног надметања образована од стране Општинског већа општине Сечањ.

XI

Рок за подношење понуда је 15 дана од дана објављивања јавног огласа на званичном сајту општине Сечањ и у штампаном медију.

XII

Пословне просторије се дају у закуп учеснику јавног надметања који понуди највиши износ закупнине.

XIII

У случају да је за учествовање на јавном надметању поднета само једна пријава, односно ако се на јавном надметању појави само један учесник, поступак јавног надметања сматраће се успелим ако учесник прихвати почетни или други износ закупнине који није мањи од почетног.

XIV

Учесницима јавног надметања биће достављена Одлука о избору најповољнијег понуђача одмах након спроведеног поступка јавног надметање.

XV

Плаћање закупнине биће регулисано уговором закљученим између закупца и закуподавца.

XVI

Овај оглас се објављује на званичном сајту општине Сечањ и у најмање једном штампаном медију.

 


Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Сечањ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Број: 011-22/2018-I                                                                                                 Предраг Рађеновић
Дана: 01.03.2018. године
С е ч а њ