Почетак Јавне набавке Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Геодетске услуге

Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Геодетске услуге

НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
Орган јединице локалне самоуправе
Број: 02/2020-4
Датум: 10.02.2020.године

На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
 2.Предмет јавне набавке мале вредности је : Геодетске услуге

шифра из општег речника набавки: 71250000- Архитектонске, техничке и геодетске услуге

 3.Критеријум за доделу уговора је : критеријум најниже понуђене цене.
 4.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку пружања геодетских услуга бр.02/2020, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ. На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.
 5.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 18.02.2020.године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
 6.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 18.02.2020.године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.
 7.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
 8.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.
 9.Контакт лица за све додатне информације су:  Бранка Вукоје и Ивана Пејовић  е-маил адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Преузми овде
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Преузми овде
ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА - I Преузми овде
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Преузми овде
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Преузми овде

Контакт

  • Адреса: Вожда Карађорђа 57, Сечањ
  • Телефон: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Фах: 023/ 3842-031
  • E-маил:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.  
  • Интернет презентација: www.secanj.rs
Почетак Јавне набавке Јавна набавка мале вредности - ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - Геодетске услуге